13. august 2013

Høringsuttalelse angående forslag om implementering av EUs tømmerforordning

NORSKOG har sendt høringsuttalelse til Landbruks- og matdepartementet angående forslag om implementering av EUs tømmerforordning.
13. august 2013

NORSKOGs kommentarer til «Rapport om skogbruksplanlegging»

Her kan du lese NORSKOGs merknader til rapporten Skogbruksplanlegging. Vi synes det er er positivt at Landbruks- og matdepartementet går grundig inn i denne problematikken, og ser på muligheter for gjenbruk av data og bruk av ny teknologi med det formål å rasjonalisere skogbruksplanleggingen i Norge.
22. juni 2014

Fokus på FoU – NORSKOG foreslår å doble FoU avgiften i skogbruket

Skogsektoren i Norge står overfor store utfordringer og en i en slik situasjon er FoU arbeidet helt sentralt. NORSKOG mener at både skognæringen selv og staten i samarbeid må bidra til økt satsing på FoU rettet mot verdikjeden skog. Det er viktig at vi i næringen stiller opp og ikke bare roper på staten sier Anne Delphin.
9. mars 2015

Skogeiersamvirket og bygging av ny skogindustri

NORSKOG har fått tillatelse fra Ruben Kaasa til å publisere hans leserinnlegg som sto på trykk i Nationen i dag, på våre sider:
23. mars 2015

Kaupanger tømmerkai åpnet av Listhaug

Mandag den 23. mars åpnet Sylvi Listhaug tømmerkaien i Kaupanger. Prosjektet er gjort i samarbeid mellom NORTØMMER og Sogn- og Fjordane Skogeigarlag. – Det er store mengder skog som skal avvirkes i denne regionen i tiden fremover og kaien vil ha stor betydning for avsetningen, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG.
15. desember 2015

Vil drøfte et skille mellom jord og skog i konsesjonsloven

Under Civitas møte om konsesjonsloven i Landbruket stilte Knut Storberget (Ap), Gunnar Gundersen (H), Terje Breivik (V) og Sylvi Listhaug (FrP). NORSKOG fikk honnør fra politikerpanelet for å vært viktig informant for skogen, og på spørsmål fra Arne Rørå (adm. dir. NORSKOG) ble det gitt klart til kjenne fra alle fire at de var villige til å drøfte et skille mellom jord og skog i konsesjonsloven.
2. januar 2016

Kan bli skille mellom jord og skog i konsesjonsloven

- NORSKOG har lenge arbeidet for å fjerne konsesjonslovens begrensninger for skog og skogdominerte eiendommer og setter pris på den retning debatten om konsesjonsloven nå tar, sier Arne Rørå i en kronikk i Østlendingen 2. Nyttårsdag.
3. februar 2016

Flertallet vil lempe på priskontrollen

Regjeringen og samarbeidspartiene, KrF og Venstre, synes nå å være enige om endringer i konsesjonsloven. Forholdet til skogen er spesielt omhandlet, og slik det ligger an nå så vil rene skogeiendommer bli fritatt for priskontroll.– Dette har vært en fanesak som NORSKOG alene har måttet trekke mot-hårs igjennom systemet, sier en fornøyd Gaute Nøkleholm. Han mener skogeiendommer med et uvesentlig jordareal også bør fritas.
15. februar 2016

NORSKOG ber Høyre avklare sitt forhold til eiendomsretten

Myndighetenes forhold til eiendomsretten er i ferd med å bli et problem. Enkeltpersoner og organisasjoner utfordrer eiendomsretten, men det er først og fremst Staten, under regjeringens ledelse, som gjør dette mulig.
17. mars 2016

Styrk den private eiendomsretten!

Erstatningen grunneiere får når eiendom blir ekspropriert, er for liten, skriver Arne Rørå i denne kronikken på trykk i Nationen i dag.
6. juni 2017

Rene skogeiendommer slipper priskontroll !

Stortingets næringskomite har avgitt innstilling i saken om endringer i konsesjonsloven. Et flertall i komiteen […]
4. oktober 2017

Vellykket Skogforum om eiendomsrett

Et stort antall interesserte, både offentlig ansatte og private grunneiere møtte opp på Litteraturhuset for å høre om: Hvem har rett til å bruke arealene?
23. januar 2018

Naboorganisering for bedre skogforvaltning

Vi har i denne rapporten sett på skogeiernes og andre aktører i næringen sine oppfatninger av forpliktende, eiendomsovergripende samarbeid om gjennomføring av skogbrukstiltak.
25. januar 2018

Priskontrollen var ikke død

Etter endringen av konsesjonsloven i 2017 er rene skogeiendommer ikke lenger underlagt priskontroll.. NORSKOG har hele veien ment at priskontrollen er en unødvendig regulering og ønsket den avviklet fullstendig. Imidlertid ble priskontroll beholdt på en rekke andre eiendomstyper enn ren skog.
2. februar 2018

Skogeier har ansvar for egne veier

Høsten 2012 veltet en tømmerbil med henger på en skogsbilvei i Drangedal i Telemark. Skadene på tømmerbilen var betydelige og transportselskapets forsikringsselskap mente AT-Skog og skogeieren hadde ansvar og var erstatningspliktige.
15. mai 2018

Regjeringen gjør kursendring om frivillig vern

Etter en svært konfliktfylt og lite fremdriftsrettet fredningsprosess på 80- og 90-tallet lyktes skogeierorganisasjonene å finne sammen med myndighetene om å etablere Frivillig vern. Prosessen er et samarbeid mellom skogeiere og myndigheter der skogeierne selv kommer frem med arealer som er egnet til fredning etter naturmangfoldloven.
21. august 2018

Vi må få flere skogeiere som er aktive forvaltere

Ein fjerdedel av norske skogeigere er inaktive. Skogeigarorganisasjonane trur det kan ha samanheng med eigarskapsstrukturen.
23. oktober 2018

Trident Juncture – Erstatning for berørte grunneiere

Militærøvelsen Trident Juncture er i gang. En så stor militærøvelse kan medføre skader på eiendom. […]
30. november 2018

Pressemelding – brev om ulv til statsministeren fra Naturbruksalliansen

Hovedbudskapet i brevet er at ulveforliket vedtatt av Stortinget våren 2016 må gjennomføres og at bestandsmålet for ulv i Norge må overholdes.
3. januar 2019

#Motkultur Allemannsrett på bærtur

I Norge kan vi gå hvor vi vil - nesten. Det betyr ikke at retten til gratis preppet skiløype bør grunnlovfestes.
17. januar 2019

NORSKOGs høringsinnspill til endringer i Markaloven

NORSKOG har ingen merknader til de foreslåtte endringene som gjelder justering av grensene. Vi ønsker kun å kommentere på forslag til endringer i markalovens § 10, som gjelder bruk av el-sykler i utmark innenfor Marka.
17. januar 2019

Skogeierorganisasjonene sier nei til tvangsvern av Østmarka

Klima- og miljødepartementet ga i mars 2018 Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus (nå Oslo og Viken) å utrede spørsmålet om det er grunnlag for å starte en verneplanprosess for å opprette nasjonalpark i Østmarka. Fylkesmannen avga sin innstilling 17.12.2018 og saken ligger nå hos Miljødirektoratet.
24. januar 2019

NORSKOG klager staten inn for ESA for diskriminering av private grunneiere ved salg av jakt- og fiskerettigheter.

Staten har gitt seg selv og flere andre markedsaktører fritak for mva. ved salg av jakt og fiske-kort. Fritakene er senere utvidet til også å gjelde ordinært salg av storviltjakt for noen av aktørene. Konsekvensen er en systematisk diskriminering av private grunneiere.
27. januar 2019

Skogbruk har stor samfunnsmessig lønnsomhet

I GD 24. januar hyller Gjermund Andersen skogvernet og sier at fredning av skog gir skogeier en mulighet til å få en «gullkantet kompensasjon» for å ta skogareal ut av produksjon. Han skriver også at fredning «alltid vil være mer lønnsomt» enn inntektene fra skogen.
1. mars 2019

Høringsuttalelse til ny fjellov

Redusert bruk av klimavennlig skog innebærer en svekkelse av det grønne skiftet.
13. mars 2019

NORSKOG, Norges skogeierforbund og Norges Bondelag fraråder medlemmer å bruke ny kraftlinjeavtale

Grunneierorganisasjonene har nå vært i dialog med REN AS, som på vegne av Energi Norge har utarbeidet en ny mal for luftledningsanlegg.
15. mars 2019

Nasjonalpark i Østmarka?

Miljødirektoratet har vurdert verneverdiene i Østmarka. Et område på 50-70 km2 kan ut fra gitte forutsetninger fylle kravene til å bli nasjonalpark.
22. mars 2019

Prosjekt om erstatningsregler ved ekspropriasjon og båndlegging av skog

I et nylig avsluttet prosjekt (NORSKOG rapport 2019-4) har man sammenlignet norske erstatningsregler med flere sammenlignbare land for å se på forskjeller og ulikheter.
10. april 2019

Østmarka nasjonalpark – vi trenger smartere miljøhensyn!

Debatten går om etablering av en nasjonalpark i Østmarka. Østmarkas venner, som er initiativtakere til verneforslaget, argumenterer for behovet for å sikre det biologiske mangfoldet i en samfunnets naturbank. Men, de biologisk viktige områdene i Østmarka er allerede vernet i to større naturreservat og det i en verneform som er langt strengere enn nasjonalpark.
6. juni 2019

Helhetlige forvaltningsplaner for natur – NORSKOG er skeptiske til Klima- og miljødepartementet

NORSKOG advarer på det sterkeste mot at regjeringen iverksetter arbeidet med disse forvaltnings­planene. Før man igangsetter konkretisering av slike planer, må man som et minimum forutsette at det foretas en grundig og faglig gjennomgang av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av et slikt byråkratiserende forvaltningsnivå.
9. juni 2019

Nasjonalpark i Østmarka? – Mange løse tråder

Enebakk kommune holdt i går infomøte om mulige konsekvenser for den foreslåtte nasjonalparken i Østmarka. Norskog var invitert for å informere om konsekvenser for skogbruket. Møtet avslørte først og fremst generelt manglende fakta og beslutningsgrunnlag for politikerne.
12. juli 2019

Helhetlige forvaltningsplaner er en form for snikvern

De «helhetlige forvaltningsplanene» er i realiteten en form for snikvern fordi det er for lang avstand fra det ideelle utgangspunktet og frem til utførelse.
24. august 2019

Ny svensk utredning skal styrke eiendomsretten

Den svenske regeringen vil få fram forslag til hvordan eiendomsretten og rettssikkerheten som gjelder skog skal styrkes – til en ny utredning om eiendomsretten.
18. september 2019

Høring om endring av naturskadeerstatnings-forskriften

NORSKOG syns endringen i forskriften er positiv og stiller oss bak forslaget.
30. september 2019

NORSKOG på grunneierseminar

Turistforening, et nettselskap eller en vegutbygger som vil gjøre noe eller bygge noe, må forholde seg til en grunneier. 24. og 25. september møtte NORSKOG, andre organisasjoner for å utveksle erfaringer på området. Nå blir dette et årlig treff.
21. oktober 2019

Brev til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

NORSKOG, Norges Skogeierforbund og Bondelaget har hatt møte med Klima- og miljøministeren om supplerende vern og har i dag fulgt opp dette med et felles brev til ministeren.
6. november 2019

SV vil regulere arealbruken – NORSKOG advarer

Fem stortingsrepresentanter fra SV har fremsatt et såkalt dokument 8-forslag om ulike tiltak for å regulere arealbruken. Forslaget går bl.a. ut på å innføre arealregnskap i kommunene og at alle endringer og status for ulike økosystemer skal dokumenteres. I tillegg er forslaget krydret med en klar sentraliseringsiver der makt skal flyttes fra distriktene og over til Staten.
27. november 2019

Nasjonalpark i Østmarka – Elvestuen svarer Rørå

Slik svarer Klima- og miljøminister Ola Elvestuen NORSKOGs Arne Rørås innlegg i Aftenposten om det siste utspillet fra KLD om Nasjonalpark i Østmarka.
2. desember 2019

NORSKOGs høringssvar på forskrift for rente

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre skadeerstatningsloven § 3-9 slik at det gis en egen lovhjemmel til å fastsette kapitaliseringsrente ved personskadeoppgjør i forskrift.
2. januar 2020

Høring ledningsregistreringsforskriften

Det er ute en høringssak om å lage forskrift for innmåling, dokumentasjon og utlevering av informasjon om ledninger i grunnen.
14. januar 2020

Er det en god idé med nasjonalpark i Østmarka? Skiforeningen tviler

Erik Eide i Skiforeningen stiller seg tvilende til om nasjonalpark i Østmarka er forenelig med friluftslivet. Han frykter både for ski og løypenett - og for leirskolen på Vangen.
30. januar 2020

Arbeiderpartiet glemmer nok engang egne vedtak

I 2017 var det Knut Storberget som lagde rabalder rundt det såkalte «nedsalget» hos Statskog. Nå er det Nils Kristen Sandtrøen som har overtatt stafettpinnen. Når det gjaldt Storberget, drev han med et bevisst underslag av fakta siden han selv var en del av den regjeringen som sto bak vedtaket, men når det gjelder Sandtrøen kan det jo hende at han faktisk ikke husker.
5. mars 2020

Motorferdselloven m. forskrift – høringsuttalelse fra NORSKOG

NORSKOGs medlemmer er skogeiere der inntekt fra skog og utmarksbasert turisme utgjør en betydelig del av inntektsgrunnlaget. Vi har derfor noen synspunkter på regelverket rundt motorferdsel.
23. april 2020

Kan kommunen innføre gebyr på byggesøknad av landbruksvei?

Vi ser stadig oftere at skogeiere som sender søknad om bygging av landbruksvei etter landbruksveiforskriften, blir møtt med krav om saksbehandlingsgebyr.
28. april 2020

Ny blogg om eiendomsjuss

Nå kan du få faglig påfyll om eiendomsjuss i hyggelige porsjoner på bloggen til Marianne Reusch
8. oktober 2020

Vindkraft og kampen om arealene

I statsbudsjettet sier regjeringen at de vil legge opp til en god lokal og regional forankring i konsesjonsbehandlingen hvor miljø og andre viktige samfunnsinteresser skal vektlegges sterkere.
8. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021: Skogvern

I forslaget til Statsbudsjett foreslår regjeringen å holde bevilgningen til skogvern på samme nivå som i 2020.
4. november 2020

Trenger vi en «eierskapsmelding» for skogbruket?

Stortingsrepresentantane Geir Pollestad og Marit Arnstad fra Sp har levert inn et representantforslag om eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen.
9. november 2020

Norsk skog privatiseres ikke

Nils Kristen Sandtrøen (Ap) refser regjeringen for håndteringen av eierskapet til norske skoger. Dette kommer som en oppfølger av salget av aksjeselskap fra Ola Mæle til en tysk stiftelse. Les Even Bergseng sin kommentar.
7. februar 2021

Regjeringen legger frem forslag om å fastsette kapitaliseringsrenten ved forskrift

Alle som arbeider med verdsetting av fremtidige kontantstrømmer, vet at renten er en kritisk faktor. Jo høyere rente, jo lavere blir nåverdien. Når verdsetting har vært overlatt til domstolene, har renten derfor vært en parameter som domstolene har fastsatt.
2. mars 2021

Planlegger vi oss ut av et problem – eller inn i en myriade av regler og intensjoner?

Det blåser en vind over landet der alt skal planlegges.
19. mars 2021

NORSKOG-webinar: Kan det «grønne skiftet» gjennomføres med alle de restriksjonene som nå legges på arealbruken?

NORSKOG ønsker velkommen til åpent webinar om eiendomsretten tirsdag den 23. mars kl. 18.00-19.30.
23. mars 2021

Stort engasjement på webinar om eiendomsretten

NORSKOGs webinar om eiendomsretten viste at utfordringene i Norge og Sverige har mye til felles når det gjelder skogbruket.
30. mars 2021

Innfører vi unødvendige reguleringer i skogbruket?

Skogloven er basert på prinsippet om frihet under ansvar og virker sammen med bl.a. næringens egen sertifiseringsordning.
15. april 2021

Revisjon av skogbrukets nøkkelbiotoper. Er skogbruksplanleggingen på villspor?

Skogbrukets nøkkelbiotoper ble i sin tid lansert som en del av skogbruksplanleggingen. Dette var rasjonelt og fornuftig i sin tid og i dag har man etablert nøkkelbiotoper over store deler av landet. Registreringsarbeidet er kontinuerlig, og kvaliteten på registreringene øker stadig.
25. mai 2021

NORSKOGs innspill om mineralloven

Regjeringen satte ned et lovutvalg for litt tid tilbake som har i oppdrag å evaluere alle sider ved loven og ambisjonen er at dette skal lede frem til en endringer av loven.
31. mai 2021

Nye konsesjons- og jordlovsrundskriv. Er det noe nytt?

Landbruks- og matdepartementet har kommet med nye rundskriv vedrørende konsesjonslov og jordlov. Når det gjelder omsetning av eiendommer og utforming av morgendagens eiendommer, har både konsesjonsloven og jordlovens § 12 stor betydning.
2. juni 2021

NORSKOG støtter sak for Høyesterett

I en nylig dom i Gulating lagmannsrett har man fulgt opp en ulovlig anlagt vei med straffereaksjoner etter plan- og bygningsloven. Dersom dommen blir stående, vil den bli et typisk eksempel på endringer av rettstilstanden uten lovbehandling.
4. juni 2021

Kan noen rydde og merke stier i utmark uten grunneiers samtykke?

Vi er inne i tiden for dugnadsarbeid og tilrettelegging for friluftsliv. Da dukker spørsmålet opp: Kan turlaget, kommunen eller andre rydde og merke stier uten grunneiers samtykke?
13. september 2021

Departementet fjerner ikke meldeplikten for hogster under 10 dekar

- Det er beklagelig at regjeringen ikke benytter denne sjansen til å redusere byråkratiet for skogeierne i kommunene som berøres av Marka-forskriften, mener skogsjef Even Bergseng.
14. september 2021

Miljødirektoratet instruks overvurderer omfanget av sårbar natur – går på grunneiers bekostning

Store avvik i Eiker tyder på at Miljødirektoratets kartleggingsinstruks fører til at for store områder avgrenses, og at naturkvaliteten overvurderes. Dette gir upresise kartlag, og svekker tilliten til Miljødirektoratets registreringer.
16. september 2021

NORSKOG gratulerer med valget!

NORSKOG forventer at en eventuell rødgrønn regjering vil sikre utvikling av ny, grønn industri i Norge og at skogen og skogressursene vil ha en naturlig plass i den utviklingen.
29. september 2021

Hvor frivillig er «frivillig»?

Rett før stortingsvalget kom pressekonferansen som offentliggjorde at regjeringen har bedt Miljødirektoratet sette i gang arbeidet med å opprette ti nye nasjonalparker.
6. oktober 2021

Ap mangler tiltro til private skogeiere

Nils Kristen Sandtrøen argumenterer for å stanse salg av Statskog sine eiendommer, og sier de vil satse på Statskog som et verktøy for næringsutvikling. Med dette argumenterer han mot private, norske skogeiere.
4. november 2021

Stort engasjement rundt miljøregistreringer og vern på SKOGFORUM på Honne

Temaet «Kampen om arealene» engasjerer.
4. november 2021

Nasjonal og internasjonal skogpolitikk på SKOGFORUM på Honne

Sigbjørn Gjelsvik, Frode Lyssantræ og Benthe E. Løvenskiold ga salen en god oppsummering av politikk som i utgangspunktet ikke lar seg oppsummere.
11. november 2021

Ny standardavtale for luftledningsanlegg og kabel er klar til bruk

De nye avtalene ivaretar i større grad grunneiers interesser.
16. november 2021

Rådet for Den europeiske union kritiserer egen skogstrategi

Rådet for Den europeiske union beklager at medlemslandene ikke ble involvert i arbeidet med EUs Skogstrategi.
17. november 2021

Buskerud tingretts prinsipielt viktige avgjørelse styrker grunneiers rettigheter i festesaker

Avgjørelsen fastslår at skogdrift gir grunneier grunnlag til å berope seg landbruksunntaket, selv om det ikke er avvirket skog i løpet av de tre foregående årene.
6. januar 2022

ABC i formaljuss om eiendomsskatt under kraftlinjer

I en nylig avsagt dom i Borgarting lagmannsrett kommer retten til at grunneier, ikke linjeeier, er rett debitor for eiendomsskatten som hefter på grunnen under kraftlinjene. Kristine Jacobsen, jurist hos NORSKOG, forklarer sakens bakgrunn, domsinnholdets potensielle konsekvenser, og hvordan grunneiere kan beskytte seg.
18. februar 2022

Hvilke virkemidler har skogeiere for å bekjempe ulovlig aktivisme?

En rekke skogeiere er plaget av aktivister som i sitt forsøk på å stanse ulvejakten bryter en rekke lover. NORSKOGs jurist Kristine Jacobsen gir deg sine råd om hvordan du kan håndtere situasjonen.
12. april 2022

Eidsivating lagmannsrett 24. november 2021: beiterett, streifbeite og beiteskade i utmark

Eidsivating lagmannsrett avhjemlet overskjønn 24. november 2021 i sak om beiteskade etter ulovlig beite av storfe i utmark. En del av saken dreide seg også om hvorvidt dyreeierne hadde beiterett i utmarken. Dyreeierne fikk ikke medhold i at de hadde beiterett, og grunneier ble tilkjent erstatning for skade på skog voldt av dyr som hadde beitet ulovlig i skogen.
4. mai 2022

Grunneierne må betale eiendomsskatt for grunn under kraftlinjer

Nå kan grunneiere bli tvunget til å betale eiendomsskatten for grunnen under Statnetts kraftlinjer. Ingenting er jo som kjent som at et verdifullt areal uten skatt blir til et verdiløst areal med skatt.
6. mai 2022

Regjeringen varsler lovendring – grunneiere slipper eiendomsskatt for grunn under kraftlinjer

NORSKOG er glad for at politikerne tidlig tar fatt i denne problemstillingen tidlig.
1. august 2022

Lovendringsforslag skal skjerme grunneier for skatt på grunn under kraftlinjer 

NORSKOG synes det nye forslaget er en forbedring av dagens situasjon, men ser at den foreslåtte lovteksten gir skatt på restverdi av grunnen, som grunneier fortsatt må betale. 
19. august 2022

Delingsforbudet svekker landbruket

Næringslivet har i flere tiår tilpasset eierstrukturen for å presse kostnader og øke effektiviteten. Landbrukets eierstruktur derimot har vært konservert i de siste femti år. Med de utfordringene som landbruket står overfor de nærmeste årene er det etter NORSKOGs syn urovekkende å registrere det vi vil karakterisere som endringsvegring i en tid der nettopp kraftige grep er avgjørende for landbrukets framtid. 
24. august 2022

Grunneierrettigheter i et klimaendringsperpektiv

Når verden blir våtere, villere og farligere - hvem er det da som skal betale for risikoreduserende tiltak?
28. september 2022

NORSKOG inngår samarbeid med Dæhlin Sand Advokatfirma 

Faglig kompetanse og gjensidig erfaringsutveksling står sentralt i samarbeidet. NORSKOGs medlemmer vil også få 20 % på DSAs sine timesatser. 
8. november 2022

Klimatilpasning i fokus på SKOGFORUM på Honne

Andre dag på SKOGFORUM handlet i stor grad om klimatilpasning – både med tanke på driftsteknikk og skjøtsel.
10. november 2022

Vi skal verne Østmarka – men hvorfor?

NORSKOG stiller spørsmål med hva formålet med vernet er. Det virker uklart, ikke bare for oss, men også for Statsforvalteren selv.
3. februar 2023

Erfaringer med de fremforhandlede standardavtalene så langt

De fremforhandlede standardavtalene for nettstasjon, jordkabel og luftledningsanlegg har nå vært tilgjengelig for bruk i nye prosjekter i ett år.
21. januar 2024

Høyesterett skal fordele milliardverdier i fjellet

Høyesterett vil til uken behandle en banebrytende rettssak, hvor grunneiers og statens mineralrettigheter står i […]