Skogpolitikken fra Jeløya
25. januar 2018
Rovdyr-klagenemnd bør vurderes
26. januar 2018

Priskontrollen var ikke død

av Yngve Holth

Ved at priskontrollen fremdeles eksisterer, er det behov for tolkninger og avklaringer av regelverket. Et av elementene i priskontrollen er at man har en utjevningsordning som skal medvirke til at verdien av et bolighus på en landbrukseiendom ikke blir altfor mye mindre verdt enn et bolighus på en annen type eiendom. Dette er det såkalte tillegget for «boverdi». Man har anledning til å forhøye den takserte verdien av et bolighus på en landbrukseiendom med inntil kr. 1,5 mill for å nærme seg markedsprisen på tilsvarende boliger.

I mange enkeltsaker har det vært problematisert hva slags egenskaper som skal være oppfylt ved huset for at det skal være legitimt å gjøre tillegg for boverdi. I en ny tolkningsuttalelse fra Landbruks- og matdepartementet tar man stilling til hvilken stand boligen må være i for å tillegge boverdi.

Departementet slår her fast at boverdien er begrunnet i tomteverdien. En naturlig følge av dette, er at man ikke kan legge noe særlig vekt på bolighusets tilstand. Her skal man gjøre en helhetlig vurdering og se på boligens/tomtas egnethet som bolig. Departementet uttaler konkret at «det skal mye til for at alder eller forfall kan føre til at det ikke kan tillegges boverdi.».

Tolkningsuttalelsen finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-9-a—konsesjonsloven-priskontroll-ved-erverv-av-landbrukseiendom/id2587682/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2024.01.2018&utm_content=Mat,+fiske+og+landbruk