SKOGFAGLIG RÅDGIVNING

Kart og IT-tjenester

Trenger du hjelp i jungelen av nye digitale hjelpemidler i din skogforvaltning?

 

Da kan NORSKOG hjelpe deg.

 

Kravene til dokumentasjon og effektivitet gjør at man i dag må arbeide på digitale plattformer. Vår konsulentavdelingen kombinerer digital geografisk høyteknologi med biologisk og konomisk skog- og utmarkskompetanse. Ved å arbeide digitalt vil du kunne kommunisere lettere med andre aktører og kunne ta del i rasjonelle arbeidsprosesser.

 

Vi kan hjelpe deg med alt fra digitale kart, programvare og hogstkvantumsanalyser.

 

Ta kontakt! (Din kontaktperson, se under.)

 

NORSKOG hjelper deg med digitale løsninger

Teknologi i skogen

 

Den digitale verden har for lengst inntatt skogbruket. Konsulentavdelingen kombinerer digital geografisk høyteknologi med biologisk og økonomisk skog- og utmarkskompetanse. Denne kombinasjonen gir grunnlag for løsninger på en lang rekke problemstillinger for kundene.

 

Skogbruket er faktisk en av de næringene som har hatt størst teknologisk utvikling gjennom siste femti år. Utviklingen har blant annet forenklet og forbedret en rekke arbeidskrevende og kompliserte metoder for håndtering av geografiske opplysninger.

Utviklingen har skapt behov for nytt teknisk materiell, tilpasning av modeller og kunnskap om den praktiske bruken i eiendomsforvaltningen. Konsulentmiljøet i NORSKOG har lenge vært toneangivende i utvikling og implementering av databaserte løsninger for skog- og utmarksfaglig anvendelse.

 

NORSKOG har over lang tid levert skreddersøm på fagområdet til kunder både innen- og utenfor Norge. Basisformålet med geografisk informasjonshåndtering i skog- og utmark er å kartlegge omfang, lokalisering og beregnet utvikling av naturressurser. Først når dette er kjente parametere er det mulig å planlegge en langsiktig forvaltning av de ulike naturforekomstene.

NORSKOG er i front på bruk av ny teknologi for å beregne og gjøre informasjonen håndterbar. I noen sammenhenger er det eksempelvis nødvendig å kunne beskrive naturens utvikling over tiår for å forstå konsekvensene av valg vi gjør i dag. Visualisering av situasjon og forventet utvikling i form av temakart eller digitale modeller er en del av dette. Det kan være til bruk i presentasjoner av prosjekter, søknader, presentasjoner osv.

NORSKOG tilbyr også kurs i praktisk bruk av dataverktøy som omfatter helheten i forvaltningen av eiendom.

 

Din kontakt:

Jens Kolstad

Skogkonsulent

+ 47 91 33 54 85


Oppgaver og fagfelt:
Skogforvaltning og konsulentoppdrag
i Norge og i utlandet.

Jaktkart

Bruker du mye tid på å forklare hvor jaktposten ligger, og hvordan man kommer seg dit? Hvor mye tid hadde du spart på å navigere til postene med jaktkartet på en smarttelefon?

 

Personlige og skreddersydde jaktkart for din eiendom eller ditt jaktområde kan være et godt hjelpemiddel under jakten. Gode jaktkart kan forenkle organiseringen og bidra til at jakten blir både sikrere og mer effektiv.

 

Vi tilbyr både papirkart i storformat for å planlegge fordeling av poster mm samt kart til bruk på smart-telefon eller GPS.

 

Kartet inneholder det oppdragsgiver ønsker, for eksempel:

– Jaktfeltgrenser

– Poster og postinfo

– Adkomstvei til post

– Parkering

– Bålplass/møteplass

– Info om drev (piler)

 

 

Ønsker du mer informasjon og et pristilbud på jaktkart til ditt jaktområde? Ta kontakt

 

Eksempler:

 

Utsnitt av jaktkart på papir – godt egnet til å planlegge fordeling av jaktposter mm.

 

 

Utsnitt av jaktkart på smarttelefon i app’en AvenzaMaps
En ser da til enhver tid hvor en befinner seg (prikk i kartet).

 

 

Din kontakt:

Jens Kolstad

Skogkonsulent

+ 47 91 33 54 85


Oppgaver og fagfelt:
Skogforvaltning og konsulentoppdrag
i Norge og i utlandet.

Temakart

Ved leveranse av en skogbruksplan er temakartene normalt helt standardisert og viser kun bestand med farger pr hogstklasse, bestandsformel og bakgrunnskart.

 

Men – har man ikke i mange tilfeller behov for mer spesialtilpassede kart som f.eks.:

  • Veikart – der alle veier med navn er påført. Om en har dette i en digitalt versjon kan f.eks. en veivedlikeholdsentreprenør enkelt finne frem til de korrekte veiene der det skal gjøres vedlikehold
  • Eiendomskart
  • Temakart som f.eks viser hvilke bestand som bør avvirkes i løpet av de kommende 20 år
  • Kart for jaktområder – enten på papir eller for bruk på telefon. Da kan en distribuere digitale kart til de som leier jakt, og sikre seg at de vet hvilke arealer de har lov til å jakte på

 

NORSKOG kan levere temakart med det innhold og i de formater som kunden ønsker.

 

Eksempel på kart som viser eiendom og bilveier m. navn. Ideelt til bruk i AvenzaMaps for en veientreprenør, jegere eller andre for å finne frem.

 

 

 

 

Din kontakt:

Jens Kolstad

Skogkonsulent

+ 47 91 33 54 85


Oppgaver og fagfelt:
Skogforvaltning og konsulentoppdrag
i Norge og i utlandet.

Hogstkvantums-
analyse

NORSKOG er sannsynligvis det kompetansemiljøet i det utøvende skogbruket i Norge som har mest erfaring med å gjennomføre avanserte og tilpassende hogstkvantumsanalyser /avvirkningsberegninger for større skogeiendommer.

 

Når en får en ny skogbruksplan er en avvirkningsberegning normalt en del av leveransen. Men – er disse beregningene/analysene tilpasset den enkelte eier sine forutsetninger og mål for drift av eiendommen. Skal en få en hogstkvantumsanalyse som en kan benytte som et godt beslutningsunderlag må analysene benytte forutsetninger for skogbehandling som skogeier mener er korrekte.

 

Dette gjelder blant annet:

  • Er det i analysene inkludert arealer/bestand som ikke er økonomisk eller driftsteknisk tilgjengelige
  • Benyttes det korrekte aldersgrenser for når bestand med forskjellige boniteter og treslag kan sluttavvirkes. Gjøres beregningene med andre aldersgrenser enn det som vil bli gjennomført i praksis vil ikke beregningene gi korrekte resultater
  • Er det tatt hensyn til miljøhensyn som kantsoner, viltbiotoper, naturtyper mm
  • Er det et realistisk tynningskvantum som beregnes

Er forutsetningene for skogbehandling og hvilke arealer som skal inngå i beregningene «feil» vil en ikke få realistiske resultater.

 

NORSKOG kan gjøre hogstkvantumnsanalyser med verktøyene SGIS, utviklet ved NMBU eller Heureka, utviklet ved Sveriges lantbruksuniversitet. Begge disse systemene beregner basert på det enkelte bestand, og de optimerer for å gi den mest optimale økonomiske løsningen (maksimering av nåverdi) med valgt «skranke». En «skranke» kan f.eks. være at en ønsker beregnet et balansekvantum, eller at slutthogstkvantumet ikke skal kunne ga ned fra en periode til den neste.

 

Resultatene fra beregningene kan presenteres i sammendragsform, f.eks. som en tabell som viser hogstkvantum fordelt på hogstform pr. 10 eller 5-års periode

 

Netto avvirkningskvantum pr år og periode

 

 

Resultatene kan også presenteres som en bestandsliste som viser hvilke bestand som det er forutsatt avvirket i den enkelte periode med hogstform og avvirket volum.

 

 

 

Men – sannsynligvis er det beste visualiseringen et kart som viser hvor det er forutsatt avvirket i de forskjellige periodene. Da er det lettere å få en oversikt og lage gode avvirkningsplaner, basert på det som er visualisert i kartet.

Slike kart kan enten leveres som papirkart, på PDF eller som kartfiler som kan benyttes i eget kartsystem (GIS)

 

 

Temakart som viser bestandssituasjon, samt hvilke bestand hogstkvantumsanalysen har forutsatt avvirkning i. Sorte tall er bestandsnummer, røde tall er periode for inngrep og skravur fortelle hva slags type inngrep som er forutsatt.

 

 

Din kontakt:

Jens Kolstad

Skogkonsulent

+ 47 91 33 54 85


Oppgaver og fagfelt:
Skogforvaltning og konsulentoppdrag
i Norge og i utlandet.

Programvare

Linnea – Datasystem for skogforvaltning

LINNEA er et forvaltningssystem for operativt skogbruk. Systemet består av en avansert database med skjermbilder og tilhørende funksjoner for å forvalte et skogområde gjennom å ha en eller flere skogbruksplaner operativt på PC (eller nettverk). Bestandsbasen kommuniserer mot digitale skogkart i ArcGIS10

 

Les mer

 

 

VeiGIS

NORSKOG har i samarbeid med Løvenskiold Vækerø og InterNova AS utviklet en veidatabase, slik at eiendommen kan sørge for å ha en god oversikt over alle veier, bommer, broer, stikkrenner mm. på eiendommen.
Etterhvert som det blir stadig færre ansatte på eiendommene øker behovet for å ha rasjonelle systemer og rutiner for håndtering av denne informasjonen, slik at en f.eks. kan ha god oversikt over når de enkelte veier sist ble høvlet eller om veiene har god nok bæreevne.
Informasjonen i databasen er koblet mot data i ArcGIS, slik at en kan visualisere og søke frem ønsket informasjon. 

 

Last ned brosjyre/informasjonsblad

 

 

Skogbruksplan på iPhone eller iPad

Det finnes forskjellige programmer/apper en kan benytte for å få vist sine egne kartfiler, f.eks. bestandskartet på iPad eller iPhone. En forutsetning for dette er at en har bestandsflatene (samt andre kartfiler en ønsker å ha med) i shape-format. (ArcView/ArcGIS format)

 

To aktuelle gratis apper for dette er iGIS eller AvenzaMaps

Din kontakt:

Jens Kolstad

Skogkonsulent

+ 47 91 33 54 85


Oppgaver og fagfelt:
Skogforvaltning og konsulentoppdrag
i Norge og i utlandet.