Plantesesongen er rett rundt hjørnet – hvem skal sette dem i bakken?
20. mars 2021
Arbeidskraftsituasjonen og vårplantesesongen 2021 i Innlandet
25. mars 2021

Stort engasjement på webinar om eiendomsretten

Kan det «grønne skiftet» gjennomføres med alle de restriksjonene som nå legges på arealbruken?

 

Samfunnets ønske om bidrag fra skogen er stort, men viljen til å regulere og begrense de forholdene som påvirker muligheten til å produsere tømmer, er langt større. Vi hører stadig festtaler om skogens rolle i det grønne skiftet og fremtidens bioøkonomi og at skogen er en av få biologiske produksjoner som kan fremskaffe råvarer til bioøkonomien i stor skala. Skogbruk er også en av få næringer der det meste av produksjonen og foredlingen, og dermed verdiskapingen, foregår i distriktene.

 

Politikerne kunne valgt å satse på og utnytte potensialet i skogen, men i stedet er det konkrete resultatet av norsk politikk mer vern av skog og stadig flere begrensninger på det utøvende skogbruket. Sakte, men sikkert undergraves og begrenses handlingsrommet for ressursutnyttelse og dermed krymper mulighetsrommet for skogens bidrag i det grønne skiftet. Som en konsekvens av dette innskrenkes eiendomsretten og skogeierens rett til å råde over egne ressurser. NORSKOG ønsker å sette søkelys på at dersom skogen skal spille en nøkkelrolle i bioøkonomien så må skogproduksjon vektes tyngre i de avveiingene som  må gjøres mellom bruk og vern.

 

Du kan se foilene fra webinaret her:

 

 Anna Treschow Äganderätt 20210323

 

Yngve Holth Eiendomsrett og skogbruk 230321