NORSKOGs årsmøte avholdes 17. juni 2021
26. februar 2021
Verden trenger grønne nordiske løsninger
8. mars 2021

Planlegger vi oss ut av et problem – eller inn i en myriade av regler og intensjoner?

 

av Yngve Holth

 

Det er en god tanke. Dersom man kartlegger godt og lager overordnede planer mens man har tid og oversikt, er det lettere å ta avgjørelser når det dukker opp behov for å gjøre et valg. Når noen kommer opp med slike tanker om planlegging, er det vanskelig å være mot. Det å være mot kunnskap og planer, virker i seg selv bakstreversk og reaksjonært. Det var liksom i gamle dager at man tok en og en avgjørelse – nå vet vi bedre.

 

I Norge får dette fenomenet selvsagt ekstra fart ved at vi har god råd. Når det dukker opp et behov for kartlegging, har vi alltids råd til det. Men det ligger noen betenkeligheter i dette. Kartlegging vil aldri være helt nøyaktig. Naturen, økosystemene og samspillet i samfunnet er komplekst. Selv om noe ser veldig «kartlagt ut» på et kart, er det ofte snakk om stikkprøver. Kartlegging vil aldri være verdinøytralt heller. Kartlegging må ha en verdisetting eller en skala for å danne en mening. Når man forsøker å komme bort fra følelsesladde uttrykk som «god» og «dårlig», lager man ofte mer nøytrale begreper. Men de er likevel ofte ikke nøytrale.

 

Og så er det planene. Her tenker man seg at man kan lage planer, retningslinjer og søknadsplikt og så vil verdiskapingen bli større og konfliktene mindre. Men er det alltid tilfellet? I Asker ønsker man å lage et stort skogområde til såkalt «markaområde». Dette skal bevares som skog, heter det seg. Men det er jo skog allerede i dag og alle eventuelle tiltak som skulle bringe det over til noe annet, er søknadspliktige. Driften av skogen vil uansett være underlagt skogloven og ikke kommunale retningslinjer. Men Asker kommune ønsker å innføre hensynssoner i kommuneplanen som skal sikre dette – som allerede er både lovregulert og sikret. Dersom man skal innføre regulering, bør man ha avdekket et problem eller et behov for regulering. I Asker snakker man om regulering for reguleringens skyld.

 

Slike unødvendige reguleringer flommer nå Norge over av. NORSKOG er derfor meget skeptisk til disse foreslåtte hensynsområdene.

 

Vi har derfor avgitt en høringsuttalelse til Asker kommune, som du finner her:

Høringsuttalelse NORSKOG marka i Asker sør feb 2021