JURIDISK RÅDGIVNING

Rammeavtaler og veiledere

NORSKOG har m.fl. fremforhandlet nye standardavtaler og veiledere for luftledningsanlegg, kabelanlegg og nettstasjoner. Forhandlingene foregikk mellom NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Statskog, Finnmarkseiendommen, Norges Bondelag og Opplysningsvesenets fond; og REN AS og Energi Norge.

 

NORSKOG anbefaler alle grunneiere som skal inngå avtaler om luftledningsanlegg, kabelanlegg eller nettstasjon om å bruke disse avtalene.

 

Avtalene ivaretar i større grad grunneiers interesser, og beskytter blant annet grunneier fra eiendomsskatt som følge av inngåelser av slike avtaler. Les mer om dette her.

 

Avtalemal for frittstående nettstasjon finner du her.

Avtalemal for kabelanlegg finner du her.

Avtalemal for luftledninger finner du her.

 

Bakgrunnen for forhandlingene, var at REN energi, på vegne av Energi Norge, i 2019 presenterte nye maler for luftledningsanlegg og kabelanlegg. Avtalene var i all hovedsak en forenkling av de tidligere fremforhandlede avtalene som grunneiersiden anbefalte. Disse avtalemalene manglet etter vårt syn punkter for å ivareta grunneiers interesser, og ga dårligere løsninger enn de daværende malene. Ettersom REN AS bruker sine avtalemaler som en bransjeanbefaling til nettselskapene, oppsto det derfor et behov for å få til omforente standardavtaler mellom grunneiersiden og REN AS.

 

NORSKOG arbeider for grunneiere i hele Norge, og er opptatt av å ivareta deres interesser. Når fellesskapet har behov for å ta i bruk privat grunn, er det viktig å få på plass en avtale som sikrer at grunneier får erstatning for sitt økonomiske tap, og andre ulemper.

 

NORSKOG kan bistå grunneiere ved inngåelse av en rekke avtaler. Ta kontakt for nærmere informasjon og priser.

Kristine Jacobsen

Jurist

+ 47 41 66 12 67


Oppgaver og fagfelt:
Eiendomsrett, avtalerett og frivillig vern.

NORSKOG arbeider for å oppnå gode rammebetingelser for et aktivt og dynamisk skogbruk