Trafikkulykker med villsvin avtar i Sverige

26. januar 2022
Dette betyr ikke nødvendigvis at villsvinbestanden har gått ned i Sverige, men det kan være et tegn på det og det viser at det skjer en positiv utvikling i noe som er et stort problem for både landbruk og samfunn.

FrP med gode samferdselstiltak for skognæringen

25. mai 2021
FrP lekket fra sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) . De setter av milliarder i sitt forslag til NTP, og satser stort på skogfylket Innlandet.

Vurdering av hjorteviltforvaltningen

12. mai 2021
På oppdrag fra Miljødirektoratet har Menon Economics, NORSKOG og Høgskolen i Innlandet evaluert «Strategi for forvaltning av hjortevilt» fra 2009. Strategien definerer tre innsatsområder for å nå mål om livs­kraftige og sunne hjorteviltbestander, en forvaltning med bred legitimitet og en forvaltning basert på samarbeid og høy kompetanse. Strategien har ni fyrtårn for å mobilisere til handling om satsingene. Få av de skisserte tiltakene er fulgt opp i tråd med strategien. Likevel finner vi at en del av resultatmålene i strategien er oppnådd.

Miljøsiden krever en skogpolitikk kun på naturens premisser

11. mai 2021
Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Sabima og WWF har henvendt seg til politikerne i anledning høsten valg. I fellesskap krever de omfattende endringer i skogpolitikken som de hevder er nødvendige for å redde naturmangfoldet og sikre naturlig karbonlagring.

Investinor får samarbeide med private om investeringsfond i skogsektoren

11. mai 2021
Regjeringen vil åpne for at Investinors midler til skog- og trenæringene skal kunne inngå i felles fond med private aktører, og at Investinor skal kunne forvalte midlene, dersom det ikke finnes egnede private forvaltere. NORSKOG berømmer Regjeringen for å finne løsninger som stimulerer til økt investering i norsk skog- og treindustri.

Skogbrukets konferansesenter AS har besluttet å selge eiendommen sin på Honne.

11. mai 2021
Skogbrukets konferansesenter AS sitt formål er å eie og drive et konferansesenter for norsk skogbruk på eiendommen Honne på Biri. Eiendomsselskapet har 52 aksjonærer. Skogbruket Kursinstitutt (Skogkurs) står for daglig ledelse, og er største eier (35 %).

NORSKOGs årsmelding for 2020

28. april 2021
Eiendomsrett er et høyt prioritert tema for NORSKOG. Vi har jobbet mye både med å kartlegge hva som påvirker eiendomsretten negativt, og hva som kan gjøres for å forbedre situasjonen. Både noen av våre webinarer, og ikke minst årsmeldingen, er preget av dette.

NORSKOG-webinar om skatt 20.april

17. april 2021
Vi rydder i skattejungelen! Både nye og mer erfarne skogeiere er velkomne!

Stortingspolitikerne støtter skogplanting!

16. april 2021
Det er en veldig god nyhet at et flertall på Stortinget, ved Sp, Ap, Frp og SV, sikrer en ordning som kompenserer for en del av merkostnadene for å få skogplantene i jorda i år, sier Per Skorge i Norges Skogeierforbund og Arne Rørå i NORSKOG. 

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet foreslår retningslinjer for avveining mellom skognæringens bidrag til det grønne skiftet og skogvern.

15. april 2021
Ny rapport foreslår retningslinjer for hvordan myndighetene skal vurdere hvordan områdets verneverdi og verdien for skogbruket og leveringssikkerhet til industri skal vektes mot hverandre ved vurdering av nye frivillig vern-områder.

Revisjon av skogbrukets nøkkelbiotoper. Er skogbruksplanleggingen på villspor?

15. april 2021
Skogbrukets nøkkelbiotoper ble i sin tid lansert som en del av skogbruksplanleggingen. Dette var rasjonelt og fornuftig i sin tid og i dag har man etablert nøkkelbiotoper over store deler av landet. Registreringsarbeidet er kontinuerlig, og kvaliteten på registreringene øker stadig.

Innfører vi unødvendige reguleringer i skogbruket?

30. mars 2021
Skogloven er basert på prinsippet om frihet under ansvar og virker sammen med bl.a. næringens egen sertifiseringsordning.

Staten og grunneierorganisasjonen vant en knusende seier i ulverettsaken i Høyesterett.

26. mars 2021
En enstemmig Høyesterett sier at både vedtaket om uttak av streifulv og lisensfelling var gyldig. Resultatet var ikke uventet.

Positive søkertall og opptak til skogstudiene

26. mars 2021
Det siste året økte søkningen og opptakstallene til skogbruk for både de yrkesfaglige naturbruksskolene og til de høyere skogutdanningene hos Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) og Høgskolen i Innlandet (HINN), Campus Evenstad.

Arbeidskraftsituasjonen og vårplantesesongen 2021 i Innlandet

25. mars 2021
Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen gjør det per dato ikke mulig å hente arbeidskraft fra utlandet til vårplantesesongen i skogbruket.

Stort engasjement på webinar om eiendomsretten

23. mars 2021
NORSKOGs webinar om eiendomsretten viste at utfordringene i Norge og Sverige har mye til felles når det gjelder skogbruket.

Plantesesongen er rett rundt hjørnet – hvem skal sette dem i bakken?

20. mars 2021
Skogplanting er arbeid som i veldig stor grad utføres ved hjelp av utenlandsk arbeidskraft og i et normalt år er mer enn 600 utenlandske arbeidere i sving med plantespett. I år blir det ikke slik på grunn av de sterke reiserestriksjonene og kravene til karantene. 

Nasjonal transportplan (2022-2033) lagt fram av samferdselsminister Hareide

19. mars 2021
Skognæring har spilt inn flere forslag for å få bedre og mer sømløse transportløsninger for tømmertransporten. Dette gjelder både vei, jernbane og sjøtransport.

SSB med tall fra skogbruket i 2019

17. mars 2021
18 323 skogeiere hadde positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2019

Flere oppkjøp vil følge – formuesskatten gir utlendinger et fortrinn

8. mars 2021
Torsdag: Svensker legger inn bud på Bank Norwegian. Fredag: Hydro selger valseverkene sine til amerikanere. Og slik kommer det til å fortsette om vi ikke fjerner den særnorske formuesskatten.

Verden trenger grønne nordiske løsninger

8. mars 2021
De nordiske landenes komplementære styrker gjør at vi kan bygge sterke felles næringsmiljøer som skaper innovasjon, skriver Håkon Haugli i Innovasjon Norge, sammen med sine kolleger fra Sverige og Finland.

Planlegger vi oss ut av et problem – eller inn i en myriade av regler og intensjoner?

2. mars 2021
Det blåser en vind over landet der alt skal planlegges.

NORSKOGs årsmøte avholdes 17. juni 2021

26. februar 2021
Det ser i dag ut til å være liten sannsynlighet for å kunne gjennomføre et fysisk møte i april, så styret har derfor besluttet å flytte årsmøtet til 17. juni.

Frp vil at skog skal inngå i det norske klimaregnskapet

22. februar 2021
Frp vil at skogen skal regnes inn i de norske klimamålene. Jon Georg Dale (Frp) mener at Norge bør trekke inn skog etter samme beregningsmetodikk som EU gjør i sitt klimaregnskap.

Skogkurs med nytt hjelpemiddel til skogfond

22. februar 2021
Snart skal skattemeldingen leveres. Både du som driver skog som virksomhet og du som er såkalt kapitalskogeier må rapportere slik at dere får med skattefordelen på skogfond i 2020.

Digitalt møte om konsesjon og AS for NORSKOGs medlemmer 18.feb.

15. februar 2021
Konsesjon til å eie skog for aksjeselskaper har blitt et hett politisk tema. NORSKOG ønsker å diskutere problemstillingen og mulige løsninger med medlemmene.

Kontoutskrift skogfond for 2020 produseres på nytt

10. februar 2021
Landbruksdirektoratet har fått noen spørsmål, henvendelser og tilbakemeldinger på at henvisningene til næringsoppgave mm var tatt ut av årets ‘Kontoutskrift skogfond’ til skogeier.

Regjeringen legger frem forslag om å fastsette kapitaliseringsrenten ved forskrift

7. februar 2021
Alle som arbeider med verdsetting av fremtidige kontantstrømmer, vet at renten er en kritisk faktor. Jo høyere rente, jo lavere blir nåverdien. Når verdsetting har vært overlatt til domstolene, har renten derfor vært en parameter som domstolene har fastsatt.

NORSKOGs innspill til KLD om økosystemet våtmark

5. februar 2021
NORSKOG mener at systemet med «helhetlige forvaltningsplaner» er svært uhensiktsmessig og at økosystemet våtmark hensyntas på en god måte i Norsk PEFC skogstandard.

Klima- og miljødepartementet gjeninnfører tvangsvern

4. februar 2021
Sommeren 2020, uten å orientere organisasjonene, sendte departementet et oppdrag til Miljødirektoratet der de bes om å starte opp en prosess til gjennomføring av det supplerende vernet. Prosjektet har nå fått nytt navn: «Bevaring av verdifull natur» heter det nå. Og alle antydningene til frivillig gjennomføring eller kontakt med grunneierne, er som fordampet.

Debatt i Stortinget om eierskap til skogen

3. februar 2021
Representantforslag frå stortingsrepresentantane Geir Pollestad og Marit Arnstad om eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen (Innst. 188 S (2020–2021), jf. Dokument 8:15 S (2020–2021)).

Jordlovens § 12. Er vi på vei tilbake til 70-tallet?

3. februar 2021
Regulering av adgangen til å dele opp eiendommer kom inn i lovverket i 1955. Denne regelen hadde som bakgrunn at man ønsket å forhindre videre oppdeling av eiendommer og har etter dette vært forsøkt tilpasset de skiftende målsettingene i landbruket.

Tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog 2021

2. februar 2021
Det er tildelt 29,04 mill. kroner til tettere planting ved forynging etter hogst og gjødsling av skog i 2021. Ordningen har vært virksom noen år og forvaltning og praksis tør være kjent.

Terje Hoel ansatt i NORSKOG

2. februar 2021
Han startet opp den 1. februar og vil overta ledelsen av NORSKOGs internasjonale virksomhet når Øystein Aasaaren går av med pensjon  til sommeren.  

Hva opposisjonens alternative budsjetter betyr for norske private bedrifter 

2. februar 2021
Alle de rødgrønne partiene foreslår økninger i formuesskatten. Noen av dem foreslår også arveavgift, skjerpet utbytteskatt og skjerpet selskapsskatt. Dette vil få konsekvenser for norske bedrifter, deres ansatte og deres eiere.

Ny veileder til miljøinformasjonsloven

27. januar 2021
Du har rett til å spørre og krav på å få svar om klima og miljø fra myndigheter og virksomheter. Denne veilederen skal gjøre det lettere for forbrukere, journalister, organisasjoner og andre å få tak i miljøinformasjon.

Private bedrifter går dystre tider i møte

27. januar 2021
Det er lett å leke med tall. Men det Svensson i virkeligheten leker med, er arbeidsplasser.

2021 blir et år hvor viktige skogpolitiske prosesser avgjøres i EU

26. januar 2021
I 2021 skal EU revidere sin skogstrategi. Det er 8 år siden forrige revisjon og siden den gang har man fått både Parisavtalen, FNs bærekrafts mål, EUs bioøkonomistrategi og EUs Green Deal.

Registrering av skogskader!

25. januar 2021
NIBIO oppfordrer alle skoginteresserte til å registrere snø- og vindskader på skogen.

Viken Skog SA benytter forkjøpsretten og kjøper seg opp i Moelven Industrier ASA

20. januar 2021
Styret i Viken Skog besluttet mandag å benytte seg av retten i aksjonæravtalen om forkjøpsrett til aksjene som er annonsert solgt til Kommunal Landspensjonskasse.

Webinar om Tømmermarkedet! Programmet er klart, – meld deg på!

15. januar 2021
NORSKOG og NORTØMMER avholder et webinar om tømmermarkedet tirsdag 26. januar kl. 18:00-20:00 der vi vil gi deg siste nytt fra markedet samt våre prognoser for fremtiden.

Naturbruksalliansen inviterer til Bålaksjon for markering mot ulv

13. januar 2021
Naturbruksalliansen ønsker å markere sin støtte til de regionale rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt ulv i ulvesona gjennom en bålaksjon den 19. januar kl. 18.

Webinar: Ny industri – greier Norge omstillingen?

11. januar 2021
Hans Christian Gabrielsen og Ole Erik Almlid er blant blant topplederne som skal holde innlegg på webinar om omstilling i industrien onsdag 20. januar. Meld deg på her!

Lite skogskader i året som gikk

11. januar 2021
Omfanget av branner og annen skade i norske skoger holdt seg lavt gjennom 2020, viser ny oversikt. Men klimaendringer vil skape stadig større utfordringer, påpeker bransjefolk.

Skogbruk, – en viktig brikke i Regjeringens klimaplan!

8. januar 2021
Regjeringen la i dag fram sin klimaplan for 2021-2030. " Klimaplanen er eit historisk taktskifte i norsk klimapolitikk", sier Klima- og miløminister Sveinung Rotevatn.

Gjødsling av skog med klimatilskudd

8. januar 2021
I et nærmere bestemt område i fylkene Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland var det et arealtak for gjødsling av skog med klimatilskudd i periden 2016 til 2020.

Økende areal med gammel skog i Norge

7. januar 2021
Arealet med gammel skog øker. Det viser tall fra en ny NIBIO-rapport om miljøtilstanden i de norske skoger.

Endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.)

4. januar 2021
NORSKOG syns det er positivt at det er iverksatt prosesser for å modernisere og tydeliggjøre regelverket tilknyttet bruk av kunstig lys til jakt.

Miljøbevegelsen tapte på alle punker i Høyesterett

23. desember 2020
Greenpeace sammen med Natur og ungdom tapte søksmålet mot staten basert å brudd på grunnlovens paragraf 112 (miljøparagrafen).

KLP går inn på eiersiden i Moelven Industrier

23. desember 2020
Glommen Mjøsen Skog SA selger 12 prosent av aksjene i Moelven Industrier ASA til pensjonsselskapet Kommunal landspensjonskasse (KLP). Etter salget er Glommen Mjøsen Skog fortsatt største eier.

Skogeierorganisasjonene overtar ansvaret for Skogtiltaksfondet

23. desember 2020
Norges Skogeierforbund og NORSKOG har etablert Stiftelsen Skogtiltaksfondet., som vil videreføre arbeidet med finansiering av FoU-oppgaver. Plikten til å innbetale FoU-avgift består uendret.

Rotevatn og KLD vil ikke ta ut mer enn to ulveflokker innenfor ulvesonen.

22. desember 2020
Klima- og miljødepartementet (KLD) har nå fastsatt lisensfellingskvoten til åtte ulver i Kynna og to ulver i Aurskog.

Manglende faglig diskusjon om ulvegenetikk

21. desember 2020
Den faglige og empiriske dokumentasjonen rundt konsekvensene av flytting av ulv holder ikke mål, sier leder i Naturbruksalliansen Erling Aas-Eng. – Naturbruksalliansen setter derfor store spørsmålstegn ved både nytten og ressursbruken knyttet til flyttingen av Deisjø-reviret.

Råte er et stort problem i norske skoger

20. desember 2020
Råte gir et økonomisk tap for den enkelte skogeier, men vel så viktig er at råte fører til tap av bærekraftig industriråstoff. Konsekvensene av råte er enten at sagtømmer (som gir produkter med lang bindingstid for karbon) i stedet må benyttes til massevirke (som gir produkter med kort karbon-bindingstid) eller at råstoffet benyttes til forbrenning (ingen karbonbinding, men erstatning av fossilt brensel). Derfor er råte et stort problem for klimaet.

LUF-midlene for 2021 er klare

2. desember 2020
I jordbruksoppgjøret for 2020 ble det satt av 257 millioner kroner til skogbruk over Landbrukets utviklingsfond (LUF) for 2021.

Statskog vil sette ny standard for skogsdrift

1. desember 2020
Nå setter Statskog norsk skogstandard under lupen. Det norske PEFC skogsertifiseringssystemet (Programme for the Endorsement of Forest Certification) skal revideres med sike på å øke bærekraften i skogbruket.

Storstilt biodrivstoffproduksjon vil endre skogsektoren betydelig

27. november 2020
Eirik Ogner Jåstad har i sin doktorgradsavhandling undersøkt hvordan skog- og energisektoren vil tilpasse seg produksjonen av biodrivstoff og biovarme i Norden fremover. Resultatene viser at en storstilt biodrivstoffproduksjon i Norden vil endre den tradisjonelle skogsektoren, og at skogeieren vil være den store vinneren.

Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i 2020-2021

26. november 2020
Lisensfelling av ulv utenfor ulvesona starter den 1. desember. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt vedtaket fra rovviltnemndene. Totalt for landet er kvota satt til 27 ulver utenfor ulvesona.

Budsjettforhandlingene er i gang

15. november 2020
Budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og Frp er i gang. Frp har prioritert arbeidende kapital denne gangen og har lagt inn verdsettelsesrabatt på 10 prosentpoeng (utover regjeringens forslag om 55 pst rabatt) på aksjer og driftsmidler.

Trenger vi en «eierskapsmelding» for skogbruket?

4. november 2020
Stortingsrepresentantane Geir Pollestad og Marit Arnstad fra Sp har levert inn et representantforslag om eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen.

Naturbruksalliansen sender brev til Klima- og miljødepartementet hvor de støtter rovviltnemdenes vedtak om å ta ut 5 ulveflokker.

4. november 2020
Naturbruksalliansen representerer en stor bredde av organisasjoner innen landbruk og naturbruk. Det er viktig at disse organisasjonene gir et klart signal til KLD.

Skognæringen og Statsråden diskuterte FoU

16. september 2020
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad møtte næringen til det tredje møte i Dialogforum for skog- og trenæringen. Tema var forskning, utvikling og innovasjon.

NORSKOG styrker det næringspolitiske arbeidet

10. september 2020
Julie Bjøre Glesne fra Krødsherad er fra 1. september ansatt som næringspolitisk rådgiver.

Husk fristen 1.sept. for ektraordinært plantetilskudd!

31. august 2020
Tilskuddet utbetales til alle som utfører planting våren 2020. Der plantearbeidet utføres av skogeier eller av lokale entreprenører engasjert av skogeier utbetales tilskuddet til skogeier.

Husk frist 1. september for ekstraordinært tilskudd til skogplanting

28. august 2020
Plantet du selv i vår? Skogeiere som selv sto for vårens skogplanting, må sende søknad til kommunen innen 1.9 for å få dette tilskuddet. Gjelder også ved planting av juletrær.

Landsskogtakseringen, 2015-2019

28. august 2020
Det står 978 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre.

SKOGFORUM høsten 2020 avlyses

27. august 2020
Høstens faglige og sosiale høydepunkt må dessverre avlyses på grunn av COVID-19. Vi håper verden ser annerledes ut neste år, - sett av 4. og 5. november 2021 allerede nå.

Naturbruksalliansen ber rovviltnemdene vedta uttak av 3 helnorske flokker og 3 grenserevir.

27. august 2020
" Vi støtter dette fullt ut", sier Arne Rørå i NORSKOG. Rovviltnemdenes sekretariat har innstilt på å ta ut kun to flokker. Vi reagerer kraftig på at det enda en gang legges opp til et uttak som ikke bringer ulvebestanden ned på det nivået Stortinget har fastsatt. Nå må vi komme i gang med å forvalte grenseflokkene.

Livgivende «trolltrær»

26. august 2020
Hva har sauene, billene og kunstnerne til felles? Alle elsker disse gamle trærne.

Fryktar bomskudd og skadeskotne dyr under årets jakt

26. august 2020
Smitteverntiltak gjer at årets jegerar kan jakte utan å trene i forkant. – Det gjer at fleire dyr vil lida, seier dyrevernorganisasjonen Noah.

Ja til konsesjon på Staur gård i Stange.

21. august 2020
Stange kommune vedtok i mai å gi konsesjon til Ola Haugen på Staur gård. I juni varslet Fylkesmannen at vi ville vurdere å omgjøre kommunes vedtak. Etter en vurdering av saken har vi nå konkludert med at kommunens vedtak opprettholdes.

Markant økning i eksporten – dører og bad med størst vekst

19. august 2020
- Sammenlignet med tallene fra i fjor, har norsk trevarebransje hatt en økning i eksporten på 16 prosent i første halvår i år. Dette er veldig hyggelige tall, sjøl om det er en økning også i importen.

Villsvinprosjektet tester ut feller for fangst av levende dyr.

19. august 2020
Villsvinprosjektet gjennomføres i samarbeid mellom NORSKOG, Norges Bondelag, Utmarksforvaltningen AS og Glommen Mjøsen skog. Prosjektet skal bidra til å nå målene i den nasjonale handlingsplan mot villsvin som Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet la fram i november 2019.

Foreslår å ta ut to ulverevir under jakta

18. august 2020
Sekretariatet for rovviltnemnede i region 4 og 5 foreslår å felle 16 ulver i to ulverevir under vinterens jakt.
Foto: Arve Brekkhus

Sweco vil ha klimakrav i offentlige anskaffelser – ministeren lover innskjerping

13. august 2020
Sweco-direktør Grete Aspelund understreket at de først og fremst ønsker at det offentlige legger til rette for konkrete klimakrav i sine innkjøp. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn lovet handling.

Skogavvirkning for salg

11. august 2020
Statistisk Sentralbyrå publiserte i dag foreløpige tall for Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2020.

Klargjøring av byggestart på jernbanen mot Hamar

23. juli 2020
På grunn av utbruddet av koronaviruset ble utlysningen av kontraktene for å bygge ut Kleverud-Sørli i Innlandet trukket. Bane NOR har jobbet iherdig for å få på plass en ny utlysning av den første kontrakten. Det er derfor svært gledelig at den kom denne uka. Da er vi ett skritt nærmere dobbeltspor på strekningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Skorge misforstår

20. juli 2020
Kommentar fra NORSKOG og Arne Rørå i forbindelse med Skorges uttalelse i et intervju i Nationen.

Vestre bygger verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk

2. juli 2020
Den norske møbelprodusenten Vestre har møblert både Aker Brygge i Oslo og Times Square i New York. Nå skal familiebedriften bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, The Plus, på Magnor i Innlandet.

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, 2019/2020

30. juni 2020
Statistikken viser avgang av elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt.

Presisjonsgjødsling i Stangeskovene

26. juni 2020
​NORSKOG og Stangeskovene inviterte Landbruks- og matminister Olaug Bollestad på demonstrasjon av skoggjødsling med helikopter.

Nordmenn har satt ny terrasserekord hos Moelven

26. juni 2020
Da Norge ble korona-stengt spratt nye terrasser opp. Til sammen har nordmenn i vår kjøpt terrassegulv fra Moelven tilsvarende 40 000 typiske* norske terrasser. Det er like langt som avstanden Oslo - Lofoten tur/retur fire ganger.

Samfunnsnytten av godstrafikk på bane må på dagsordenen

26. juni 2020
CargoNet har kommet på offensiven igjen etter flere år med nedgang og røde tall. Nå mener selskapet at samfunnsnytten av godstrafikken må bli tydeligere.

NORSKOGs innspill til modernisering av viltloven

24. juni 2020
NORSKOG er glade for at det nå blir en gjennomgang av Viltloven. Mye har skjedd siden den kom i 1981.

Høring Nasjonal transportplan juni 2020

23. juni 2020
Gode og effektive logistikkløsninger er helt avgjørende for skog- og trenæringen som skal frakte mye, tungt og langt.

Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder i NORSKOG

21. juni 2020
NORSKOG avholdt sitt første digitale årsmøte den 18. juni.

Granbarkbillene svermer i varmen

19. juni 2020
NIBIO melder om at fangsten av barkbiller i noen områder har vært stor i andre felleperiode (19. mai – 9. juni).

Barkbilleovervåking

19. juni 2020
NIBIO og skogbruksetaten overvåker barkbillebestandene i Norge og utfører en årlig registrering.

Flytt Norsenga tømmerterminal til Brandval for nasjonal verdiskaping

19. juni 2020
Bergene Holm AS er Norges nest største trelastprodusent, med 3 av 7 fabrikker i Glåmdalen. Konsernet forbruker årlig omtrent 1,1 millioner kbm med sagtømmer (25 000 vogntog), til en verdi av omtrent 700 MNOK til norske skogeiere. Vi har satt produksjonsrekord de siste 6 år. Våre to sagbruk på Kirkenær/Grue og Brandval/Kongsvinger bruker årlig omtrent 425 000 kbm sagtømmer.

INNSIKT Marked nr. 3-20

17. juni 2020
«INNSIKT - Marked» er et informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter.

Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen 

16. juni 2020
NORSKOG er en sentral aktør i norsk skogindustri og i prosjektet. Administrerende direktør Arne Rørå er en av dem som har ivret for et samarbeid mellom skognæring og skogforskning.

Infrastruktur for arealbasert reiseliv

16. juni 2020
Ett av NORSKOGs formål er å skape grunnlag for aktive virksomheter i landbruket for å gi arbeidsplasser, verdiskaping og grunnlag for bosetning i distriktene. Våre medlemmer og kunder forvalter store LNFR-arealer og hvordan samfunnet tilrettelegger for utnyttelse av disse er av stor betydning både for disse og for samfunnet rundt.

Nye bestemmelser om bålforbud

16. juni 2020
Norske kommuner kan nå innføre bålforbud når som helst i løpet av året dersom brannfaren er spesielt stor. Dette er klart etter at § 3 i Forskrift om brannforebygging er utvidet med virkning fra 11. juni.

Vi er avhengige av å ansette de beste hodene!

12. juni 2020
NORSKOG har ansatt to nye medarbeidere, noe som styrker organisasjonen ytterligere.

Vil forsikre mer trøndersk skog

11. juni 2020
Skogen i Trøndelag trenger gjennomgående bedre forsikringsdekning, mener Anders Børstad, nyvalgt styreleder i selskapet Skogbrand.

Kvantesprang i skogbrannovervåkinga

10. juni 2020
I samarbeid med 110 Innlandet og skognæringa har vi spleisa på nytt, moderne utstyr for skogbrannflyovervåkning. Ny teknologi gir mer presis informasjon om skogbranner med raskere og sikrere innsats ved brann.

Midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 er fastsatt

9. juni 2020
Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt en ny midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020.

Forhåndsgodkjenning av skogsbilvegvedlikehold, er det grunnlag for endring?

9. juni 2020
Med virkning fra 1. januar 2007 ble formål man kunne benytte skogfond med skattefordel til, utvidet til å omfatte vedlikehold av skogsbilveger.

Ny storinvestering: Tømmerforbruk på inntil 400.000 kbm i året

9. juni 2020
Bergene Holm AS har satt produksjonsrekord de siste seks årene. Nå skal de investere flere titalls millioner på avdelingen på Nidarå i Åmli.

Markedskommentar juni 2020

8. juni 2020
For april isolert ser vi som forventet en nedgang på hele 17%, mye som følge av volumreduksjonene til industrien grunnet koronakrisen; 798.000 i 2020 mot 959.000 i 2019.

Regjeringspartiene snudde og støttet Ap sitt forslag om at det skal bli enklere å ta ut ulv når bestanden er over bestandsmålet.

5. juni 2020
Ap sitt forslag til endring av Naturmangfoldslovens §18c lyder: Det skal ved vurdering av uttak av rovvilt etter første ledd bokstav c legges vekt på om bestandsmål som er vedtatt i Stortinget, er nådd.

Regjeringen stemte for Aps ulveforslag

4. juni 2020
Ap fikk flertall på Stortinget for forslaget om å lovfeste at det skal tas hensyn til bestandsmål ved felling av rovvilt.

SSB: Arealbruk og arealressurser, 1. januar 2020

3. juni 2020
Statistikken beskriver arealbruk og arealressurser i Norge. Arealbruk beskriver areal som er bebygd, og klassifiserer dette etter bruksformål. Arealressurser beskriver markslag i områder som ikke er bebygd.

Statistikk: Skogavvirkning for salg, 2019

28. mai 2020
Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges for salg av ulike treslag og sortimenter, og hvilke priser skogeierne oppnår.

Endelig et reelt gjennomslag i rovdyrpolitikken for Distrikts-Norge.

27. mai 2020
Stortingsflertallet skrotet regjeringens forslag om å etablere en uavhengig klagenemd og redusere antall forvaltningsregioner fra 8 til 6.

Ap enige om ulv – støtter Frp og Sp om klagenemd og ulvesoner

26. mai 2020
Ap gikk tirsdag sammen med Frp og Sp i energi- og miljøkomiteen og dannet flertall for ny rovdyrpolitikk. Dermed blir det ingen uavhengig klagenemd.

Er dette fornuftig bruk av skattebetalernes penger?

22. mai 2020
Menon Economics har levert en rapport til Klima- og miljødepertementet som NORSKOG mener er svært unyansert. De tar utgangspunkt i en verden uten mennesker.
Staur Gård i Stange. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling

Ola Hauge får likevel konsesjon på Staur gård

20. mai 2020
Advokat Ola Hauge har fått medhold i sin klage til formannskapet i Stange kommune, og får derfor likevel konsesjon.

Lav moms ved utleie i turistvirksomhet

19. mai 2020
Den reduserte satsen gjelder fra 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020.

Jeg har store udekkede investeringer på skogfondskonto og får kanskje ikke avvirket i 2020. Hva gjør jeg?

19. mai 2020
Dette spesielle corona-året har ført til at mange problemstillinger dukker opp som ellers ikke er så vanlige.

Hadia Tajik glemmer formuesskatten

15. mai 2020
Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik skriver i Aftenposten 11. mai at hun ikke hadde trodd det skulle være nødvendig for en sosialdemokrat å forklare at den som tar risiko, må tåle både tap og gevinst.

Frp gir opp å bli enige med regjeringen om ulv – vil forhandle med Sp og Ap

15. mai 2020
Regjeringen klarer ikke å bli enig med Frp om en uavhengig rovdyrklagenemnd og andre endringer i naturmangfoldloven.

Vellykket skogdag i koronatider!

14. mai 2020
Det ble en godt besøkt skogdag da NORTØMMER hadde fokus på ungskogpleie og førstegangs tynning.

Innspill fra Verdikjeden Skog og Tre – Åpning av tømmervegnettet for modulvogntog

14. mai 2020
Skog- og trenæringen frakter store volumer tømmer, flis og ferdigvarer. Tømmer og massevirke skal fraktes fra skog til produksjonssted, biprodukter som flis skal videre til annen industri, og ferdigvarer skal ut til markedet nasjonalt og internasjonalt. Det er en gjensidig avhengighet mellom leddene i verdikjeden.

Skogfondskalkulatoren oppdatert med de nyeste skattereglene!

14. mai 2020
Det er stadig justeringer i skattereglene for skogbruket. Siste endringer var at kapitalbeskattet skogeier skal ha skattefordel på merverdiavgift som dekkes med skogfond. Dette er det motsatte av det som tidligere praksis.

– Det eneste som er sikkert, er at Moelven vil bli påvirket av pandemien

12. mai 2020
Moelven startet året positivt, og koronaviruset har ennå ikke påvirket driften i konsernet i vesentlig grad. Pandemien gjør derimot at framtiden nærmest er umulig å lese.

Skogbrannfare – utvidet fullmakt foreslått i revidert nasjonalbudsjett

12. mai 2020
50. mill ekstra ved stor skogbrannfare.

Revidert nasjonalbudsjett 2020 med flere gode saker for skogbruket

12. mai 2020
Det bekreftes i dag de 50 mill. som skal brukes for å holde hjulene i gang i skogbruket.

Høring på Stortinget om endringer i rovdyrforvaltningen. NORSKOG sterkt imot etablering av rovviltklagenemd.

12. mai 2020
NORSKOG er sterkt imot at det skal etableres en egen rovviltklagenemd som ikke er underlagt politisk styring.

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2020 – nasjonal ramme

11. mai 2020
På samme måte som i fjor, så er det for 2020 også bevilget og øremerket 8 mill. kr. til miljøtiltak i skogbruket.

Regjeringen vil forsøke seg på ny rovdyrenighet på Stortinget

8. mai 2020
Høyre mener regjeringens forslag om en ny rovviltklagenemnd og opposisjonens to ulveforslag må sees i sammenheng. De håper å få til en avtale med Frp.

50 mill. til skogbruket for å holde hjulene i gang

5. mai 2020
"Skogminister" Olaug Bollestad skapte stor glede i skogen ved å lekke fra revidert nasjonalbudsjett som kommer 12. mai

INNSIKT Marked nr 2-20

4. mai 2020
Tømmer og skogbruksmarkedet i koronaskyggen, mai 2020, av markedssjef i NORTØMMER Knut Jacobsen Melum og adm. direktør i NORSKOG Arne Rørå

Skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt

30. april 2020
Koronasituasjonen gjør det vanskelig for storviltjegere å avlegge skyteprøve. Miljødirektoratet åpner for at prøve fra i fjor også vil gjelde i år.

Ny blogg om eiendomsjuss

28. april 2020
Nå kan du få faglig påfyll om eiendomsjuss i hyggelige porsjoner på bloggen til Marianne Reusch

Høringssvar fra NORSKOG til Klimakur 2030

27. april 2020
NORSKOG oppfatter Klimakur 2030 som en god analyse av situasjonen og skogbrukets betydning i klimasammenheng. Fra vår side vil vi være klare til å samarbeide om å utvikle næringen slik at verdiproduksjonen og karbonbindingen kan økes både på kort og lang sikt, og derved bli en viktig bidragsyter inn i det grønne skiftet.

SKOGSKOLENs første lansering: Nettkurs i planting

27. april 2020
NORSKOG, Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog, AT Skog, Allskog, Statskog og Skogkurs står bak satsingen SKOGSKOLEN. Planting er det første kurset som SKOGSKOLEN lanserer.

Viktig informasjon til deg som er skogeier i Oslo og Viken

25. april 2020
Her følger nyheter om koronasituasjonen i skogbruket. Vi oppfordrer skogeiere til å holde aktiviteten i gang i skogen i en presset tid.

Kan kommunen innføre gebyr på byggesøknad av landbruksvei?

23. april 2020
Vi ser stadig oftere at skogeiere som sender søknad om bygging av landbruksvei etter landbruksveiforskriften, blir møtt med krav om saksbehandlingsgebyr.

Nybygging og ombygging av skogsbilveier i 2019

23. april 2020
Statistikken gir informasjon om antall kilometer nybygde og ombygde skogsveier som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret. Den bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

Ekstraordinært plantetilskudd – en god løsning for skogbruket

6. april 2020
Vi er godt fornøyde med å ha fått denne ordningen på plass så raskt, ettersom plantesesongen er rett rundt svingen, forteller adm.dir. i Norges Skogeierforbund, Per Skorge og adm.dir. i NORSKOG, Arne Rørå.

Skogsentreprenører kan også få kompensasjon fra krisepakker!

6. april 2020
NORSKOG er opptatt av at vi skal ha et intakt  entreprenørkorps når denne krisen er over. Dette er den gruppen i vår verdikjede som er mest utsatt og vi må jobbe for å sikre dem løsninger som kompenserer for tapte inntekter. Det viktigste er at vi klarer å holde hjulene i gang.

Kunstig lys kan brukes ved uttak av villsvin

3. april 2020
Miljødirektoratet har åpnet for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på villsvin, og bruk av kunstig lys ved ettersøk av villsvin.

NORTØMMER-sjefen vil plante 500.000 skogplanter i vår!

3. april 2020
Vi har nå en situasjon i landet med generell fare for permitteringer i mange bransjer, og en usikkerhet om det blir nok arbeidskraft til landbruket. Denne utfordringen tar NORTØMMER bokstavelig talt i egne hender!

Skogbrukets verdiskapingsfond garanterer for å dekke kostnadene til kurs for permitterte lærlinger!

3. april 2020
Skogkurs og MEF videreutvikler og skal gjennomføre et spesialsydd kurs for å holde permitterte lærlinger hos skogentreprenører i sving i en spesiell tid for bransjen.

Selvstendig næringsdrivende får dekket 80 prosent

3. april 2020
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte fredag en ny ordning som sikrer selvstendig næringsdrivende – som ikke har organisert virksomheten i et AS – 80 prosent kompensasjon av inntektsbortfall som følge av koronaviruset.

Mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket

1. april 2020
Det innføres en ordning der dagpengemottakere som arbeider i landbruket bare trenger å føre halvparten av timene på meldekortet.

Innreisemuligheter for EØS-borgere

31. mars 2020
Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri.

Kritisk å sikre tømmerleveransene til industrien

31. mars 2020
Etterspørselen etter sagtømmer er fallende som en følge av et ustabilt og fallende bolig- og forretningsbyggmarked. Når det gjelder papir og bioraffineringsindustrien, så er markedet tilnærmet uendret. Det innebærer at produksjon på sagtømmer må reduseres, mens produksjon av massevirke må opprettholdes. I denne situasjon er det avgjørende å sikre tømmerleveransene til hele industrien, sier adm.dir Arne Rørå i Norskog og adm.dir i Norges Skogeierforbund Per Skorge.

Ber turfolk droppe båltenning

30. mars 2020
Denne påsken er det ekstra viktig å bruke brannvett ved ferdsel i skog og mark, påpeker fagfolk. Å tenne bål blir sterkt frarådet.

Ekstra midler til skogplanting!

27. mars 2020
Det har vært arbeidet på spreng fra både næring og myndigheter de siste dagene for å finne gode løsninger for skogbruket i disse utfordrene tider.

Skisse til tiltakspakke skogbruk

25. mars 2020
Overordnet sett er det viktigste nå at alle også innen skog- og trenæringen bidrar i den nasjonale dugnaden for å redusere konsekvensene av Korona-pandemien. Vi må holde hjulene i gang.

Samlet næring gir innspill til tiltakspakke: – Viktig å få på plass tiltak for å holde hjulene i gang

23. mars 2020
Byggenæringen er en viktig motor for å holde hjulene i gang i samfunnet. Derfor har en samlet næring jobbet frem en tiltakspakke, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.

Det er nå forbudt å oppholde seg på fritidsboliger utenfor bostedskommunen. Men hva gjelder for sekundærboliger og landbrukseiendom?

23. mars 2020
«Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.»

Skogbruket ber om tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten!

20. mars 2020
Skogbruket jobber nå i fellesskap sammen med myndighetene for å finne gode løsninger.

Landbruket er i beredskap

20. mars 2020
Fylkesmannen er opptatt av at matproduksjonen og aktiviteten i skogbruket i størst mulig grad går som normalt i en utfordrende tid.

Høringsuttalelse til «Forslag til forskriftsendring om adgang til bruk av kunstig lys ved åtejakt på villsvin og ved ettersøk av påskutt villsvin»

19. mars 2020
NORSKOGs svar til Miljødirektoratets høringsbrev av 7. februar 2020.

NORSKOG svarer på FrP og Ap sine forslag til endringer i rovviltforvaltningen

18. mars 2020
Både FrP og Ap har nå kommet med forslag til endringer i dagens praksis. Disse forslagene er ute til høring, og NORSKOG har svart.

Treindustrien: – Kommuner, nå må dere produsere reguleringsplaner

17. mars 2020
– Det vil få dramatisk effekt for byggenæringen hvis kommunene ikke produserer reguleringsplaner og vedtar byggesaker selv om vi nå er i en helsekrise. Det er nå noe av det viktigste kommunene kan gjøre for å holde hjulene i gang for landet største næring, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende

17. mars 2020
Mange i landbruket opplever i disse dager at oppdrag avlyses på grunn av situasjonen knyttet til spredning av koronaviruset. Dette er særlig for de som har virksomhet knyttet opp mot en eller annen form for reiseliv.

Krisepakke vedtatt i Stortinget

17. mars 2020
Politisk enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt om første fase av økonomiske tiltak for å håndtere koronapandemiens konsekvenser for Norge

100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter

17. mars 2020
Regjeringen vil foreslå to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

Kapitalbeskattet skogeier skal ha skattefordel på merverdiavgift som dekkes med skogfond

15. mars 2020
Den nyeste Skatte-ABC slår fast at skogeiere som ikke er merverdiavgiftspliktige, såkalte kapitalskogeiere, har rett på bruk av skogfond med skattefordel også på merverdiavgiftsdelen av kostnaden!

NORSKOG og NORTØMMER har tatt aktive grep for å forhindre koronasmitte og begrense konsekvenser av det pågående virusutbruddet

14. mars 2020
Risikobildet og tiltak i forhold til koronautbruddet har eskalert betydelig de siste dager. NORSKOG og NORTØMMER gjennomførte tidlig omfattende tiltak.

NORSKOGs årsmøte den 23. april er avlyst inntil videre

13. mars 2020
Med bakgrunn i den pågående og usikre situasjonen med Korona-smitte ser vi oss dessverre nødt til å avlyse NORSKOGs årsmøte.

Distriktsårsmøtene i NORSKOG avlyses

12. mars 2020
NORSKOG har i dag besluttet å avlyse alle gjenstående distriktsårsmøter. Bakgrunnen for dette er den pågående situasjonen med risiko for Korona smitte som nå defineres som en pandemi.

Skogeiernes inntekt

11. mars 2020
SSB har publisert en statistikk som gir en oversikt over de personlige skogeiernes inntekter, gjeld og formue.

Kartlegging av natur skjer med god kvalitet

10. mars 2020
Kritikken fra nettmagasinet Pan består derimot mer av spissformulerte påstander enn realiteter.

Motorferdselloven m. forskrift – høringsuttalelse fra NORSKOG

5. mars 2020
NORSKOGs medlemmer er skogeiere der inntekt fra skog og utmarksbasert turisme utgjør en betydelig del av inntektsgrunnlaget. Vi har derfor noen synspunkter på regelverket rundt motorferdsel.

Arveavgiften – før, nå og i fremtiden

5. mars 2020
Dette notatet beskriver endringene i beskatningen av arv de senere årene, og ser på argumentene for og imot å gjeninnføre en arveavgift. Notatet presenterer dagens system med et kontinutetsprinsipp, der arv beskattes ved realisering, og tar til orde for at dette prinsippet fortsatt bør være sentralt i beskatningen av arv og gaver.

AT Skog selger seg helt ut av Moelven Industrier ASA

28. februar 2020
Glommen Mjøsen Skogs anvendelse av forkjøpsretten, utløste også tilbudsplikt på samtlige aksjer til øvrige aksjonærer.
Akademikere som deltar i skattedebatten, mangler kompetanse på forhold bedriftsledere og -eiere møter. (Foto: Berit Roald/NTB Scanpix)

Innlegg: Skatten skal også stimulere til verdiskaping

27. februar 2020
Annette Alstadsæter og flere andre akademikere har en sentral posisjon når skattespørsmål skal utredes. Få av dem er opptatt av skattens virkning på verdiskapingen.

Beste skogbrukskandidat i 2019: Øyvind Sørhuus

27. februar 2020
Øyvind Sørhuus ble onsdag tildelt Bollerøds legat for beste karaktersnitt på mastergraden i skogfag i 2019.

Oppdrag om lage verneforslag

24. februar 2020
Fylkesmannen i Oslo og Viken har nå fått i oppdrag å utarbeide et forslag til nasjonalpark for deler av Østmarka.
TREPLANTER: Unge Høyre-leder Sandra Bruflot vil åpne for sitkagran-planting som et klimatiltak. Foto: Frode Hansen

Høyre-utvalg vil plante sitkagran for å redde klimaet

23. februar 2020
Høyre-landsmøtet i mars skal ta stilling til et forslag om å tillate storstilt planting av trær med høy evne til CO2-opptak for å berge klimaet. I så fall må det omstridte sitkagrantreet tas til nåde igjen.

Distriktsårsmøter i NORSKOG – husk å melde deg på!

21. februar 2020
Det vil i mars bli avholdt distriktsårsmøter i NORSKOG slik som vedtektene tilsier. Det vil i etterkant av de ordinære årsmøtene bli orientering fra NORSKOGs og NORTØMMERs administrasjon med påfølgende diskusjon.

Lukket hogst og skogproduksjon – vi tar debatten på Litteraturhuset!

20. februar 2020
Kan man drive et skogbruk med fleraldret skog som kan gi god økonomi og binde like mye karbon som det vi gjør i dag?

Metsä Group och Dasos anskaffar värdefulla naturobjekt för Metsä Groups ägarmedlemmar som är intresserade av FSC

18. februar 2020
Metsä Group pressmeddelande 22.1.2020   Metsä Group förvärvar naturobjekt som ersätter de skyddade arealer som […]

Store deler av dagens næringsliv er under angrep fra de rødgrønne

18. februar 2020
MDGs veksthemmende klimapolitikk og drøm om å skru tiden tilbake, Aps kvelende skatteøkninger og SV og SPs angrep på EØS-avtalen. Hver for seg alvorlige angrep, samlet en giftig cocktail for næringslivet.

Klimakur 2030 – tiltak i skogen

13. februar 2020
Hvert år har skogen i Norge et netto opptak av nær 30 millioner tonn CO2, og stående skog tilsvarer en milliard tonn CO2. Klimakur 2030-rapporten som ble lagt frem for få dager siden presenterer tiltak og virkemidler, blant annet for økt netto karbonfangst i skog.

Store muligheter i nye anvendelser av tre

12. februar 2020
Nye anvendelser av tre gir muligheter for verdiskaping, viser en ny rapport gjort av samfunnsøkonomisk analyse (SØA) på oppdrag fra Innovasjon Norge.

Klimakur 2030: Et aktivt skogbruk binder mer karbon

10. februar 2020
Selv om skogbruk ikke er i kvotepliktig sektor, fikk næringen stor omtale i Klimakur 2030. Det viser klimapotensialet i skogen, – der verdiskaping og karbonbinding henger tett sammen. NORSKOG ønsker å være med og øke karbonbinding i norsk skog, slik Klimakur foreslår det.
I 2019 åpnet Finansparken i Stavanger, et av Europas største næringsbygg i tre, med bærekonstruksjoner, himlinger og innredningsløsninger levert av Moelven. Foto: Sindre Ellingsen

Moelven tjente 335 millioner kr i 2019

3. februar 2020
Fjoråret ble et år preget av store svingninger for Moelven. Det viser det foreløpige driftsresultatet til konsernet. Moelven omsatte for NOK 10297,5 millioner i 2019, og leverte et driftsresultat på NOK 335,4 millioner kr.

NORSKOG på høring om Distriktsmeldingen

31. januar 2020
Regjeringen ønsker levende lokalsamfunn og vekst i hele landet. De vil legge til rette for at bærekraftig utnyttelse av naturressursene også gir positive ringvirkninger for lokalsamfunnene.

NORSKOG søker: Næringspolitisk rådgiver

30. januar 2020
Vi har behov for å ytterligere styrke vår næringspolitiske innsats for å skape best mulige rammevilkår for et fremtidsrettet og lønnsomt norsk skogbruk. Gode rammevilkår for næringen skapes i et samspill mellom politikere, offentlige myndigheter og næringsaktørene og krever aktivt arbeid fra alle parter.

Arbeiderpartiet glemmer nok engang egne vedtak

30. januar 2020
I 2017 var det Knut Storberget som lagde rabalder rundt det såkalte «nedsalget» hos Statskog. Nå er det Nils Kristen Sandtrøen som har overtatt stafettpinnen. Når det gjaldt Storberget, drev han med et bevisst underslag av fakta siden han selv var en del av den regjeringen som sto bak vedtaket, men når det gjelder Sandtrøen kan det jo hende at han faktisk ikke husker.

Tilskudd til Gjødsling og Tettere planting 2020

29. januar 2020
Det er på statsbudsjettet for 2020 bevilget 23,5 mill kr til klimatiltakene gjødsling og tettere planting. Med ubrukte midler fra 2019 er det ca 24,5 mill kr til disposisjon i 2020 for disse klimatiltakene. I 2019 ble det brukt ca. 36,5 mill kr i tilskudd til gjødsling og tettere planting. Det lar seg dermed ikke gjøre å opprettholde fjorårets tilskuddssatser i 2020.

Lars Storslett får mer ansvar i Moelven

29. januar 2020
Lars Storslett (40) får utvidet ansvarsområde i Moelven. Han får hovedansvaret for virkesforsyningen, fiberomsetningen og utviklingen av bioenergi for hele Moelven-konsernet.

Ny statistikk: Skogavvirkning for salg

28. januar 2020
Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges for salg av ulike treslag og sortimenter, og hvilke priser skogeierne oppnår.

Er jussen til hinder for økt uttak av ulv?

25. januar 2020
Det er derfor ikke jussen som stenger for uttak av rovdyr her heller, men vurderingen av de faktiske forhold.

Villsvin i Norge – hva nå?

24. januar 2020
Det observeres stadig flere villsvin i Norge, og det reiser spørsmål hos mange. Hvor mange er de? Er de en trussel mot tamme griser, andre dyr i skogen eller oss mennesker? Hvordan håndterer forvaltningen denne nye arten? Kom og lær mer på et åpent seminar!

Rundt 1500 møtte til ulvedemonstrasjon!

22. januar 2020
Mange møtte opp på Bjørkelangen for å demonstrere for at stortingets vedtak må etterleves. Naturbruksalliansen var arrangør av fakkeltog og stormøtet i etterkant.

Statistikk for Skogavvirkning for salg

22. januar 2020
Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges for salg av ulike treslag og sortimenter, og hvilke priser skogeierne oppnår.

12 klima- og miljøframskritt som kan gi deg håp

21. januar 2020
Skremmende klimarapporter og katastrofebranner i Australia har gitt dystre nyhetsforsider. Her er noen fakta om klima og miljø som viser at ikke alt er svart.

Invitasjon :Jakt og jaktopplevelser som næring – stort potensiale, men lykkes vi?

20. januar 2020
Innovasjon Norge og Skogkurs arrangerer workshop: Jakt og jaktopplevelser som næring

Nytt globalt rammeverk for natur

18. januar 2020
Den 7. januar 2020 deltok NORSKOG i innspillsmøte i Klima- og miljødepartementet. Bakgrunnen for møtet var at det høsten 2020 skal vedtas nye globale mål for naturmangfold som del av et nytt globalt rammeverk for natur og statsråden ønsket at ulike organisasjoner skulle få anledning til å komme med innspill.

Fakkeltog og folkemøte mot regjeringas rovdyrforvaltning

18. januar 2020
Nyttårsaften overprøvde regjeringen rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker i ulvesona. Denne overkjøringa av rovviltnemdene må ta slutt, og Stortingets vedtak må følges! Den 22. januar sees vi på Bjørkelangen.

Øremerkede midler til miljøtiltak i skog for 2020

15. januar 2020
Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.

Færrest mulig villsvin på minst mulig areal

14. januar 2020
Landbruks- og matministeren fikk i dag presentert prosjektet «Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge».

Har aldri betalt mer formuesskatt enn nå

14. januar 2020
At skattebelastningen har økt, skyldes at verdien på selskapene har økt og det lave rentenivået. For mange er det papirverdier. Det gir økt skatt, men ikke nødvendigvis økte inntekter.

Er det en god idé med nasjonalpark i Østmarka? Skiforeningen tviler

14. januar 2020
Erik Eide i Skiforeningen stiller seg tvilende til om nasjonalpark i Østmarka er forenelig med friluftslivet. Han frykter både for ski og løypenett - og for leirskolen på Vangen.
Trebygg, trehus

Stor etterspørsel etter bygg i tre: – Markedet eksploderer

10. januar 2020
Neste år vil Vestfold og Telemark fylkeskommune bygge alle nye bygg i tre. I årene fremover kan vi se flere slike bygg i Norge.

Mindre skogskader enn fryktet

8. januar 2020
Omfanget av både skogbranner og klimaskader ble lavere enn fryktet i 2019. Dermed unngår skogeierne at prisen på forsikringen øker.

Ny, avansert modell for bestandsestimater av skandinaviske rovdyr

6. januar 2020
Ett NMBU-prosjekt har laget en ny, avansert modell for å estimere tetthet og bestandsstørrelse for jerv, ulv og brunbjørn i Norge og Sverige. Prosjektet kombinerer økologisk kunnskap, «big data» og statistisk modellering for å takle en av viltforvaltningens store utfordringer.

Moelven: Viken skog benytter forkjøpsretten, det gjør ikke AT skog

4. januar 2020
Det har over lengre tid vært en uavklart eiersituasjon i Moelven Industrier ASA. Eidsiva vekst AS og Felleskjøpet Agri SA har i nesten 4 år ønsket å selge sin eierandel på 40 %. Før jul 2019 bidro Viken Skog sammen med Felleskjøpet og AT Skog til å få en bevegelse i prosessen. Partene gjorde en avtale med Eidsiva om at et selskap eid av partene, Skog Holdco AS, skulle kjøpe aksjene, vel vitende om at dette ville utløse forkjøpsrett.

Høring ledningsregistreringsforskriften

2. januar 2020
Det er ute en høringssak om å lage forskrift for innmåling, dokumentasjon og utlevering av informasjon om ledninger i grunnen.

Regjeringen Solbergs nyttårshilsen til folk i Ulvesonen – vi skal ha mer ulv i Norge!

2. januar 2020
Rovviltnemdene vedtok tidlig i høst at både Letjenna-reviret, Mangen-reviret og Rømskogreviret skal tas ut, men Klima- og miljødepartementet (KLD) opphevet på nyttårsaften formiddag vedtaket for de to sistnevnte revirene. Dette provoserer skogeiere, jegere og distriktsbefolkning kraftig.

Høringsuttalelse, andelsfordeling felles private veier

31. desember 2019
Etter NORSKOGs oppfatning, må fordelingsnøkler av veger basere seg på den nytte den enkelte bruker har av vegen. Ved at de ulike brukergruppenes forhold mellom økonomiske verdier og transportvolum er svært ulike, må åpenbart transportvolum (uttrykt i vekt) være et fullstendig galt utgangspunkt for beregninger.

Kun lisensfelling av et revir innenfor ulvesonen

31. desember 2019
Departementet har videre kommet til at det ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger enn lisensfelling av Letjennareviret. Uttaket vil ikke true bestandens overlevelse, og vurderes heller ikke å hindre at bestandsmålet nås etter neste års yngling. Departementet viser til at sekretariatene ikke har funnet grunnlag for å ta ut Mangen- reviret eller Rømskogreviret. Ut fra den informasjon som per i dag foreligger om Mangenreviret og Rømskogreviret, er det etter departementets vurdering ikke hjemmel i nml. § 18 første ledd bokstav c for å felle ulvene i disse to revirene.

Førjulsgave fra Regjeringen – Endrer ikke skatten for småkraftverk

20. desember 2019
Høyre, Frp, Venstre og Krf avlyser kraftskatteutvalgets forslag om å redusere innslagspunkt for grunnrenteskatt på småkraftverkene. 

Utlegging av åte reguleres i ny forskrift

19. desember 2019
Fôring og utlegging av åte er fortsatt tillatt, unntatt for store rovdyr, kongeørn og villsvin, når en ny forskrift som trer i kraft 1. januar 2020.

Venstre til Venstre?

6. desember 2019
Lederen i Unge Venstre, Sondre Hansmark, vil gjeninnføre en form for arveavgift og skjerpe formuesskatten.

Å endre grunnrenteskatten vil utradere småkraftbransjen

3. desember 2019
Sanderud-utvalget foreslår å senke innslagspunktet for grunnrenteskatt. Dette vil ramme småkraftbransjen spesielt hardt noe som kan medføre en dramatisk nedgang i produksjon av fornybar energi – stikk i strid med hva alle partier ønsker. I disse «klima-tider» vil dette være et stort tilbakeskritt.

NORSKOGs høringssvar på forskrift for rente

2. desember 2019
Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre skadeerstatningsloven § 3-9 slik at det gis en egen lovhjemmel til å fastsette kapitaliseringsrente ved personskadeoppgjør i forskrift.

Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

30. november 2019
Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen starter den 1. desember. Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på rovviltnemndenes vedtak for lisensfelling utenfor ulvesonen. Formålet med lisensfelling er bestandsregulering. For landet som helhet kan inntil 26 ulver felles utenfor ulvesonen.

Ny SSB-statistikk om skogeiendommer

26. november 2019
Ny statistikk fra 2018 angående skogeiendommer og hvordan de blir utnyttet. Det blir publisert tall for antall eiendommer, eierkategorier, skogareal, hogst og skogfond.

Landsskogtakseringen i Norge er 100 år

25. november 2019
I 2019 er det hundre år siden Landsskogtakseringen ble etablert, som det første nasjonale skogtakserings-programmet i verden. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad deltok i dag på markeringen på Vitensenteret på Ås.

Norges skogvolum tredoblet på 100 år

22. november 2019
Gjennom målrettet kartlegging og forvaltning har skogen i Norge tredoblet seg i volum på hundre år. - Dette er en internasjonal suksesshistorie, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

NORTØMMER arrangerer PEFC kurs

13. november 2019
Norsk Skogmuseum, Elverum, 21. januar kl. 09:00-15:30.

Aktørene samles for å bekjempe råtesopp med presisjonsskogbruk

11. november 2019
Rotkjuke koster samfunnet mange millioner hvert år. Et stort, internasjonalt forskningsprosjekt samler aktører og forskningsmiljøer til felles kamp mot råten. Nå møtes de for å diskutere strategier og metodikk.

Tilskuddsfrist for utført skogkultur 2019

11. november 2019
Onsdag 27.11.19 er fristen for skogeiere til å registrere/rapportere utført skogkultur som er tilskuddsberettiget (skogfond + tilskudd) i 2019 til kommunen.

Mer gods på bane

5. november 2019
Samferdselsminister Jon Georg Dale møtte i dag næringslivet for å gå gjennom og få innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033

Tømmertransport tema i Stortingets transportkomite

22. oktober 2019
Råvareleddets rolle i utviklingen av verdikjeden skog og tre er og blir å sikre en jevn og tilstrekkelig strøm av råstoff. Regjeringens satsing på samferdsel er av stor betydning for skogbruket som håndterer store volumer og der transportkostnader er avgjørende for aktiviteten. Effektivt samspill mellom ulike transportbærere som veg, bane og båt er og blir stadig viktigere.

NORSKOG på høring: Alle arealer har en verdi

22. oktober 2019
For NORSKOG er det viktig å understreke at for å få fart i det grønne skiftet, må politikere akseptere betydningen av et aktivt skogbruk kombinert med full erstatning for klausuleringer.

Brev til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

21. oktober 2019
NORSKOG, Norges Skogeierforbund og Bondelaget har hatt møte med Klima- og miljøministeren om supplerende vern og har i dag fulgt opp dette med et felles brev til ministeren.

SKOGFORUM på Honne – noen ledige plasser igjen!

19. oktober 2019
31.oktober - 1.november går årets SKOGFORUM av stabelen. Meld deg på i dag for å sikre deg rom på hotellet.

NORSKOG på høring i næringskomiteen

15. oktober 2019
Vi ser at skogen nevnes som et viktig satsingsfelt i mange departementer. Det viser at skogen er i ferd med å få den plassen den fortjener, som en grønn oppfølger i oljeøkonomien.

NORSKOG på høring i finanskomiteen

14. oktober 2019
Øverst på ønskelisten til våre politikere står fortsatt aksept for betydningen av det aktive skogbruket i miljø- og klimasammenheng på de arealene vi skal drive, kombinert med full kompensasjon av båndlagte arealer.

Rovviltnemnder opprettholder vedtak om å skyte tre ulveflokker

14. oktober 2019
Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold avviser klagene på vedtaket om å felle alle ulvene i tre flokker innenfor ulvesonen.

Felles ønske om mer gods over på bane

11. oktober 2019
Det var stort engasjement når Jernbanedirektoratets "Gods-gjeng" møtte Jernbaneforum Røros- og Solørbanen, Klosser Innovasjon og næringsaktører innen skog, laks og annet gods.

Statsbudsjettet: Blandet signal fra regjeringen når det gjelder biodrivstoff

7. oktober 2019
Regjeringen øker kravet til innblanding av avansert biodrivstoff fra 2,25% til 4% i 2020. Dette er et godt tiltak for å skape marked for en fremtidig norsk produksjon av biodrivstoff.

Statsbudsjettet: Mer gods på bane

7. oktober 2019
Regjeringen fortsetter sin satsing på samferdsel og det å få mer gods over fra vei til bane. Dette er vi i tømmernæringen glade for. De nye krysningssporene som ligger inne i budsjettet er svært viktige for oss.

Statsbudsjettet 2020: Rekordhøy formuesskatt på arbeidene kapital

7. oktober 2019
Det er overraskende og skuffende at rabatten på formuesskatt på arbeidene kapital ikke foreslås økt i 2020.

NORSKOGs uttallese til ny åteforskrift

27. september 2019
Miljødirektoratet har sendt en forskrift om åte og foring av vilt på høring. NORSKOG mener det er behov for innføring av en slik forskrift som gir tydelige regler for åting og foring av vilt. Problemstillingen har blitt ytterligere aktualisert av innvandring av villsvin til Norge og risiko for overføring av virussykdommen Afrikansk svinepest til tamsvinbesetninger i Norge. Åting er et viktig virkemiddel i kontroll av villsvinbestanden.

Høringssvar fra NORSKOG om fjerning av viltkontrollsteder

26. september 2019
Mattilsynet foreslår å fjerne ordningen med viltkontrollsteder og dermed muligheten for å påføre godkjent vilt et kvadratisk stempelmerke (firkantstempel).

NORSKOG klager på lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen

26. september 2019
Med bakgrunn i bestandsregistreringen i 2019 mener NORSKOG at det minimum må felles to helnorske flokker og to grenseflokker dersom det skal være mulig å komme ned innenfor bestandsmålet før neste ynglesesong. NORSKOG ber i tillegg om at det åpnes for lisensfelling av enkeltindivider i deler av ulvesonen der det ikke er etablerte revir.

Seminar om næringsutvikling i ulvesonen trakk nær 100 til Skogmuseet

19. september 2019
Nær 100 personer deltok på seminar på Skogmuseet med tema «Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen». Seminaret ble arrangert av Naturbruksalliansen, der NORSKOG er et av medlemmene.

Positiv start på Dialogforum – lyttende Landbruksminister

11. september 2019
NORSKOG har i mange år etterspurt et forum der skog- og trenæringen kan løfte spesielt viktige saker inn for LMD og andre aktuelle departement. Nå er forumet på plass med en godt fremoverlent Statsråd til stede.

Høringsinnspill fra NORSKOG til – Enklere merverdiavgift med én sats

28. august 2019
Av konkrete merknader vil NORSKOG kun kommentere på de felt som har direkte betydning for våre medlemmer.

Norske Skog Saugbrugs AS i Halden får CO2-kompensasjon

9. august 2019
Klima- og miljødepartementet har vedtatt at papirfabrikken Saugbrugs i Halden skal gis kompensasjon fullt ut, noe som betyr at selskapet vil få ekstra utbetalinger på omtrent 31 millioner kroner i 2019, 82,5 millioner kroner i 2020 og estimert 120 millioner kroner i 2021.

Skogen må brukes – FNs klimapanel

9. august 2019
Rapporten styrker og videreutvikler slik vi ser det, klimapanelets tidligere budskap på skogsiden, nemlig det at skogen må brukes og at vi må plante mer.

Svar fra Bollestad på hugst i hekketiden

27. juni 2019
I spørsmålet fra Bastholm vises det til statistikk fra Landbruksdirektoratet. Denne statistikken er basert på tidspunkt for innmåling av tømmer og ikke hogststidspunkt. Ifølge Landbruksdirektoratet hogges det desidert mest i vintermånedene, og hogstnivået er betydelig lavere i månedene mai, juni og juli. Innmålingen og transporten av tømmer fram til industrien foregår normalt flere uker etter hogsten. Innmålingen i juni blir ofte ekstra stor fordi veiene er åpnet igjen etter telerestriksjoner i vårløsningen.

Program for utbedring av flaskehalser for tømmertransport

25. juni 2019
Høringsuttalelse fra Verdikjeden. Verdikjeden Skog og Tre er svært tilfreds med Statens Vegvesen sin oppfølging av bruprogrammet, og støtter forslaget som foreligger.

Helhetlige forvaltningsplaner for natur – NORSKOG er skeptiske til Klima- og miljødepartementet

6. juni 2019
NORSKOG advarer på det sterkeste mot at regjeringen iverksetter arbeidet med disse forvaltnings­planene. Før man igangsetter konkretisering av slike planer, må man som et minimum forutsette at det foretas en grundig og faglig gjennomgang av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av et slikt byråkratiserende forvaltningsnivå.

Utredning om merverdiavgift avgitt

3. juni 2019
Hammer Madsen-utvalget som har avgitt sin utredning (NOU 2019:11), har ikke overraskende kommet til at man ser store fordeler i å ha samme moms-sats på alle varer og tjenester. Gitt utvalgets mandat og sammensetning, synes NORSKOG dette var en opplagt konklusjon.

Betinget ja til villsvin i Danmark

27. mai 2019
Landbrug & Fødevarer havde noget af en naturnyhed med, da organisationen debatterede vildsvin i Danmarks Jægerforbunds telt på Naturmødet i Hirtshals. Den store landbrugsorganisation har nemlig ændret holdning til vildsvin, og siger nu ja til en vild bestand i Danmark, når der engang er kommet styr på afrikansk svinepest.

Utenlandske treslag: – Bruk «karbonstøvsugeren» optimalt

26. mai 2019
Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har konkludert med å ikke forby planting av fremmede treslag.

NORSKOG på høring om EUs bokføringsregler for utslipp og opptak i skog2

25. mai 2019
Skal en lykkes med å nå nasjonale og internasjonale klimamål er vi både globalt og i Norge avhengig av å øke produksjonen, uttaket og bruken av trevirke for å kunne erstatte bruk av fossile ressurser og klimabelastende materialer/produkter.

Ny nettside om forskning og forvaltning på elg og skog i Norge

15. mai 2019
En tverrfaglig gruppe forskere fra NTNU, NINA og NIBIO har lansert en ny nettside om forskning og forvaltning av elg- og skogøkosystemer i Norge. De er på utkikk etter personer som har en eller annen form for interesse for temaet og kan få en nytte av en slik side.

Høy aktivitet i skogkultur, men skogeierne må drive mer ungskogpleie!

26. april 2019
SSB har sluppet statistikken over skogkultur for 2018.

Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder i NORSKOG

26. april 2019
Som ny nestleder ble Halvor Westye Egeberg valgt.

Østmarka nasjonalpark – vi trenger smartere miljøhensyn!

10. april 2019
Debatten går om etablering av en nasjonalpark i Østmarka. Østmarkas venner, som er initiativtakere til verneforslaget, argumenterer for behovet for å sikre det biologiske mangfoldet i en samfunnets naturbank. Men, de biologisk viktige områdene i Østmarka er allerede vernet i to større naturreservat og det i en verneform som er langt strengere enn nasjonalpark.

Markfuktighetskart for store deler av skogen i Norge er nå fritt tilgjengelig

9. april 2019
Markfuktighetskart viser hvor det er fare for sporskader og er et effektivt hjelpemiddel i driftsplanleggingen for å hindre sporskader, samt påfølgende erosjon og forringing av vannkvalitet.

Skatt og samfunnsbidrag

4. april 2019
Denne rapporten fra Mathilde Fasting, CIVITA, gir ny kunnskap om beskatningen av næringsvirksomhet og norske eiere.

Årsmøte i NORSKOG

25. mars 2019
Torsdag 25.april avholdes årsmøte i NORSKOG.

Distriktsårsmøter i NORSKOG

24. mars 2019
Det skal i de nærmeste ukene arrangeres årsmøter med Skogforum i alle NORSKOGs distrikter.

Nasjonalpark i Østmarka?

15. mars 2019
Miljødirektoratet har vurdert verneverdiene i Østmarka. Et område på 50-70 km2 kan ut fra gitte forutsetninger fylle kravene til å bli nasjonalpark.

NORSKOG, Norges skogeierforbund og Norges Bondelag fraråder medlemmer å bruke ny kraftlinjeavtale

13. mars 2019
Grunneierorganisasjonene har nå vært i dialog med REN AS, som på vegne av Energi Norge har utarbeidet en ny mal for luftledningsanlegg.

Offensiv «Skogminister» ønsker mer bruk av skog

13. mars 2019
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la tirsdag 12.mars fram strategien " Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling" .

Skogkveld for skogfagstudenter ved NMBU og Evenstad.

11. mars 2019
I slutten av februar arrangert Velg Skog; «Skogkveld med Velg Skog og næringen» på henholdsvis NMBU og Høgskolen i Innlandet, avd. Evenstad.

2. generasjons biodrivstoff fungerer på skogsmaskiner

6. mars 2019
Krogsrud sag (Klokkerengen) har vært med på å prøve ut 2. generasjons biodrivstoff i et prosjekt drevet av Energigården, Nibio, NORSKOG og MEF.

Reduksjon av formuesskatt på arbeidende kapital i statsbudsjettet for 2020

1. mars 2019
Alliansen mener det er svært viktig å få til en større reduksjon av formuesskatten på arbeidende kapital i statsbudsjettet for 2020. Vi mener det er rom for å redusere verdsettelsen av aksjer og driftsmidler til 35 prosent i 2020, med sikte på ytterligere reduksjon i 2021.

Høringsuttalelse til ny fjellov

1. mars 2019
Redusert bruk av klimavennlig skog innebærer en svekkelse av det grønne skiftet.

Regjeringen har besluttet en referansebane for skog i klimaavtalen med EU som gir rom for økt hogst.

22. februar 2019
Norge legger til grunn en metodikk som ligner på Finland når det gjelder utarbeidelse av referansebanen.  Gitt at vilkår er tilstede for kompensasjon i Norge og EU som helhet vil den norske avvirkningen kunne bli på 16,5 mill m3 rundvirke inkludert ved.

NORSKOG søker skogkonsulent

18. februar 2019
NORSKOG har det fremste skogøkonomiske fagmiljøet i privat sektor i Norge. Vi arbeider med skogfaglige problemstillinger og utredninger i Norge og utlandet.

Søk om tilskudd fra nasjonale rentemidler for 2019

6. februar 2019
Landbruksdirektoratet forvalter tilskudd på nasjonalt nivå. Rentemidlene som direktoratet forvalter kan gis til prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis. Lokale eller regionale tiltak henvises til kommunen eller Fylkesmannen der disse hører hjemme. Søkerne oppfordres til også å sette seg inn i andre fond og tilskuddsordninger, se under Lenker. For 2019 kan Landbruksdirektoratet dele ut totalt inntil 2,8 millioner kroner i tilskudd.

Line Venn er ansatt som Kommunikasjonssjef i NORSKOG

1. februar 2019
Line Venn er ansatt som Kommunikasjonssjef i NORSKOG. Hun vil arbeide både med kommunikasjon og næringspolitikk. Vi er svært godt fornøyd med å ha fått en person med på laget som både har kompetanse innen kommunikasjon og skog.

Skogbruk har stor samfunnsmessig lønnsomhet

27. januar 2019
I GD 24. januar hyller Gjermund Andersen skogvernet og sier at fredning av skog gir skogeier en mulighet til å få en «gullkantet kompensasjon» for å ta skogareal ut av produksjon. Han skriver også at fredning «alltid vil være mer lønnsomt» enn inntektene fra skogen.

Sitter du som medarving i et langvarig dødsbo der dere ikke blir enige om en skifteløsning?

26. januar 2019
Når arvingene har tatt et dødsbo til privat skifte, er dette fullstendig overlatt til arvingene og det eksisterer ingen frist for når boet må skiftes.

Jaktmoms til ESA – Finansdepartementet finner ingen løsning

24. januar 2019
Finansdepartementet mener det er vanskelig å finne en god løsning på problemet med diskriminering av private grunneiere når det gjelder moms på jakt og fiske.

NORSKOG klager staten inn for ESA for diskriminering av private grunneiere ved salg av jakt- og fiskerettigheter.

24. januar 2019
Staten har gitt seg selv og flere andre markedsaktører fritak for mva. ved salg av jakt og fiske-kort. Fritakene er senere utvidet til også å gjelde ordinært salg av storviltjakt for noen av aktørene. Konsekvensen er en systematisk diskriminering av private grunneiere.

Stortingets transportkomité på Norsenga, Kongsvinger

24. januar 2019
Onsdag denne uken var transport- og kommunikasjonskomiteen på fylkesreise i Hedmark. Tema for dagen var "Gull i grønne skoger - behov for gode transportårer i skogfylte transitfylker".

Ny regjeringsplattform med mye bra for skogbruket

18. januar 2019
NORSKOG er fornøyd med at mange av punktene i den nye regjeringserklæringen viser stor tro på skogbruket og et ønske om å utvikle denne næringen videre. Det vil også bli spennende å se hvordan dette håndteres fremover, når «makten» nå blir flyttet fra Stortinget og inn i Regjeringen.

Skogeierorganisasjonene sier nei til tvangsvern av Østmarka

17. januar 2019
Klima- og miljødepartementet ga i mars 2018 Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus (nå Oslo og Viken) å utrede spørsmålet om det er grunnlag for å starte en verneplanprosess for å opprette nasjonalpark i Østmarka. Fylkesmannen avga sin innstilling 17.12.2018 og saken ligger nå hos Miljødirektoratet.

NORSKOGs høringsinnspill til endringer i Markaloven

17. januar 2019
NORSKOG har ingen merknader til de foreslåtte endringene som gjelder justering av grensene. Vi ønsker kun å kommentere på forslag til endringer i markalovens § 10, som gjelder bruk av el-sykler i utmark innenfor Marka.

Miljødirektoratet skal utarbeide handlingsplan mot villsvin i Norge

16. januar 2019
Klima og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet, sammen med Mattilsynet, i oppdrag å utarbeide en handlingsplan mot villsvin i Norge. Som utgangspunkt for handlingsplanen skal det legges til grunn et hovedmål om minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område.

NORTØMMER omsatte 1.722.000 m3 og satte med det ny volumrekord i 2018.

15. januar 2019
2018 var et godt år for hele skogbruket. Vi er svært godt fornøyd med den utviklingen NORTØMMER har hatt i markedet.

Gledelig lavt sykefravær i skogbruket

15. januar 2019
NHO utgir hvert kvartal oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter, med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler. Sykefraværsstatistikken er basert på tall fra SSB som NHO bearbeider videre for de enkelte landsforeningene og bransjene. Det egenmeldte fraværet fremkommer ved en utvalgsundersøkelse som SSB foretar for omtrent 20-30 % av antall ansatte i NHOs medlemsbedrifter.

NORSKOGs høringsinnspill til endringer i arveloven

14. januar 2019
NORSKOG mener at norske landbrukseiendommer, jord og skog, best utnyttes i et privat eierskap og at man bør ha som mål at en større andel av eiendommene i Norge er så store at de representerer økonomisk driv­bare enheter.

Nå må Stortingets rovviltforlik følges opp!

8. januar 2019
Les brevet som Naturbruksalliansen overleverer til Stortingets presidentskap under markeringen utenfor Stortinget tirsdag 8.januar

Kristin Clemet om «Den begredelige historien om formuesskatten»

8. januar 2019
Forhandlingene om å danne en utvidet sentrum/høyre-regjering er i gang. Lykkes det, vil vi få en borgerlig flertallsregjering for første gang på 35 år.

Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak

27. desember 2018
Tidspunkt: 8. januar kl. 18, Oslo

NORSKOG ønsker alle en GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

21. desember 2018
Kontoret på Lilleaker holder stengt i romjulen.

Brev til Statsminister Erna Solberg fra NORSKOG

19. desember 2018
Klima- og miljødepartementet vedtok den 17.12.18 at kun en ulveflokk skal tas ut innenfor ulvesonen. Med dette vedtaket overprøvde departementet rovviltnemdenes vedtak om at også ulveflokkene i Mangen og Hobøl skulle tas ut.

Verdikjeden Skog og Tre ber Elvestuen sørge for muligheter for økt hogst i avtalen med EU

19. desember 2018
Det vises til Miljødirektoratets og NIBOs rapport «Alternative referansebaner for forvaltet skog», vårt brev datert 13. november der vi pekte på at Norge burde lære av Sveriges arbeid med å utarbeide en referansebane for skogopptak, samt vårt møte i KLD 26. november.

Velg Skog med nye nettsider

18. desember 2018
Velg Skog har lansert sin nye nettside. Et av hovedformålene med nettsiden er å ha en skreddersydd informasjon om skogutdanningen i Norge og bidra til rekruttering til skogfagene.

Regjeringen Solberg overprøver nok en gang Stortinget

17. desember 2018
Dette er jo nærmest en oppfordring til distriktsbefolkningen om å finne frem de gule vestene og markere sin misnøye med regjeringen og sin støtte til Stortingsflertallet.

Kilder til NRK: – Regjeringen sier nei til felling av to flokker i ulvesonen

17. desember 2018
Rovviltnemndene ville felle til sammen tre revir innenfor ulvesonen. Etter klagebehandling har Klima- og miljødepartementet bestemt at to av flokkene likevel får leve, opplyser kilder til NRK.

Jakthunder mest utsatt for ulveangrep

13. desember 2018
Publisert 13.12.2018

Nordisk samarbeid om skogpolitikken

13. desember 2018
Norge må velge samme modell som Sverige og Finland når regjeringen skal sende inn referansebane for opptak og utslipp av klimagasser (LULUCF) til EU-kommisjonen, skriver Verdikjeden Skog og Tre i et brev til regjeringen.

NORSKOG søker: Næringspolitisk rådgiver – eiendomsrett

12. desember 2018
Vi opplever god vekst og vil nå styrke det næringspolitiske laget med en person innen området eiendomsrett.

Økt satsing på skogkultur og infrastruktur!

5. desember 2018
Fordelingen av midler fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk for 2019 er nå fastsatt etter samråd med avtalepartene og skogbruks-organisasjonene. God infrastruktur i skogbruket er nødvendig for en effektiv og konkurransedyktig skog- og trenæring. For 2019 avsettes det 110 millioner kroner til veibygging og taubane.

AT Skog og Vestskog tar et nytt felles steg

28. november 2018
Skognæringa er i fremmarsj – AT Skog og Vestskog har signert en intensjonsavtale om å jobbe fram et felles forslag til fusjonsplan.

Elektrifisering av industrisporet Hønefoss-Follum

23. november 2018
Det er stor sating på samferdsel fra Regjeringen, dette kan skogbruket ha stor glede av. Det er da svært viktig at alle aktører gis lik tilgang, slik at dette ikke blir en statsfinansiert konkurransevridning.

Vellykket Skogforum på Honne!

5. november 2018
En fullsatt sal fikk mye faglig påfyll, og god anledning til å bryne sine standpunkter i en kompetent forsamling.

Tømmertransport tema på «Transport & logistikk»

22. oktober 2018
Samferdselsministeren har et stort budsjett på alle typer transport som er viktig for skognæringen, - veg, kai og bane.

SKOGFORUM på Honne 1. og 2.november!

15. oktober 2018
Den 1. og 2. november går Skogforum på Honne av stabelen for 16. gang. Med dette ønsker vi velkommen til årets skogfaglige møteplass for bevisste og aktive skogeiere.

NORSKOG på høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen

15. oktober 2018
Råvareleddets rolle i utviklingen av verdikjeden skog og tre er og blir å sikre en jevn og tilstrekkelig strøm av råstoff.

NORSKOG på høring i Finanskomitéen

15. oktober 2018
Vi ser at skogen nevnes som et viktig satsingsfelt i mange departementer. Det viser at skogen er i ferd med å få den plassen den fortjener, som en grønn oppfølger i oljeøkonomien.

NYANSATT MARKEDSSJEF I PEFC NORGE

12. oktober 2018
Morten Haugerud er fra 1. oktober ansatt som markedssjef i PEFC Norge. Morten skal lede et 3-årig prosjekt hvor målet er å styrke posisjonen til PEFC, både i verdikjeden og mot allmennheten.

Statsbudsjettet 2019 – betydning for skogbruket!

8. oktober 2018
I dag la Regjeringen frem Statsbudsjettet for 2019. Regjeringen fortsetter å levere på samferdsel. Dette har stor betydning for skogbruket som håndterer store volumer og der transportkostnader er avgjørende for aktiviteten. Effektivt samspill mellom ulike transportbærere som veg, bane og båt er og blir stadig viktigere.

Statsbudsjettet – regjeringen følger ikke opp ulveforliket mhp. kompensasjon for tapte inntekter i jaktbasert utmarksnæring.

8. oktober 2018
I ulveforliket våren 2016 ba Stortinget regjeringen om å utrede mulige økonomiske ordninger for tap av rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen.

Skatt, verdiskaping og fordeling!

8. oktober 2018
Nationens kommentator Kato Nykvist skriver om formuesskatt og fordeling den 25. september. Han burde også tatt med de næringsdrivende.

Avklaring i Høyesterett omkring jaktrett!

5. oktober 2018
I disse jakttider kan en dom i Høyesterett være av interesse. Ved salg av en landbrukseiendom i 1963 beholdt selgeren innmarken og det ble også avtalt at selgeren skulle beholde jaktretten på det frasolgte arealet.

Rasjonell eiendomsstruktur gir aktivt skogbruk!

5. oktober 2018
Hogsten i Norge skal økes. Potensialet er anslått til 15 millioner m3 årlig, mens dagens nivå er ca. 12 millioner m3. Gjennomsnittseiendommen i norsk skogbruk er på ca. 500 daa, ofte arrondert i spredte teiger, noe som gir grunnlag for en årsinntekt på om lag 20.000 kroner.

Næringsminister med interesse for skogbruk!

2. oktober 2018
NORSKOG har i dag hatt møte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Skog - og trenæringen er en viktig næring for Norge, og således av stor interesse for ministeren.

Vil du delta på kurs i Norsk PEFC Skogstandard i høst?

29. september 2018
NORSKOG og NORTØMMER arrangerer kurs i "Norsk PEFC Skogstandard".

Nasjonalpark i Østmarka

28. september 2018
Hva vil det bety for friluftslivet? Kan man fortsatt fiske, telte og gå på ski?

Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

27. september 2018
Den 1. oktober starter lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen. Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på vedtakene for lisensfelling utenfor ulvesonen. For landet som helhet kan inntil 26 ulv felles utenfor ulvesonen.

Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

25. september 2018
Emilie Enger Mehl (Sp): I Nationen 4.7. er Fylkesm. i Hedmark og sekr. for rovviltnemnda R5 sitert flg.; «Praksis i departementet er at det ikke er mulig å ta ut ulv i ulvesonen, om det ikke er potensial for skade. Og Naturmangfoldsloven åpner ikke for uttak i ulvesonen, ut fra direktoratets vurdering, sier han». Det er i sterk strid med Stortingets vedtak både i Innst 330 S(2015-2016) og lovbeh. våren 2017. Hvordan kan statsråden forklare at det så åpent uttrykkes holdninger som er i sterk konflikt med Stortinget fra Fylkesmannen i Hedmark?

SKOGFORUM – Skogbrannsesongen 2018, Litteraturhuset i Oslo, 18. okt. kl. 12.30 – 15.30. Meld deg på!

20. september 2018
Norge klarte seg bra gjennom sommerens mange skogbranner. Var det bare flaks eller har vi en god organisert brannberedskap? Hva fungerte og hva kan den enkelte bli bedre på? Meld deg på Skogforum og debatten om dette viktige temaet for hele skognæringen!

Vi krever at statsministeren tar grep i rovviltpolitikken!

19. september 2018
Forvaltningen av de store rovviltartene i norsk fauna er krevende. Sammenlignet med mange andre europeiske land er Norge i en særstilling fordi utmarksressursene brukes aktivt til verdiskaping over hele landet. Det oppstår mange utfordringer når dette skal skje i sameksistens med de store rovdyra ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn.

Presset på for uttak i ulvesona

19. september 2018
Det var fullt hus, og vel så det, under Naturbruksalliansens ulveseminar på Elverum. Lokalet på Norsk Skogmuseum er egentlig beregnet for 230 personer. 300 personer var innenfor dørene tirsdag kveld.

Seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum 18.09.18

10. september 2018
Naturbruksalliansen inviterer til et seminar om forvaltningen av ulv i Norge på Norsk Skogbruksmuseum på Elverum tirsdag 18. september kl 18.00 – 20.30.