Hedda Ringnes og Fredrik Veggeland er praktikanter (interns) hos NORSKOG

20. september 2022
Denne høsten har Hedda Ringnes og Fredrik Veggeland internship hos NORSKOG. De går siste året master i bioøkonomi ved NMBU, med spesialisering innen skog og bioraffinering. Begge har tidligere bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra NMBU.

NORSKOG ønsker velkommen til SKOGFORUM på Honne 2022

16. september 2022
Meld deg på SKOGFORUM på Honne 3. og 4. november.

Naturbruksalliansen om statens anke: – En nødvendighet å få prøvet ulvesaken for Høyesterett

16. september 2022
Naturbruksalliansen forventer at Høyesterett kommer til en kjennelse som muliggjør forvaltning av ulvestammen i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål og intensjoner.

Staten anker lagmannsrettens dom om felling av Letjennaflokken. NORSKOG erklærer partshjelp for staten.

15. september 2022
NORSKOG stiller seg bak statens vurdering av tema og konklusjon. Derfor har styret i NORSKOG besluttet at NORSKOG skal stille som partshjelp til inntekt for staten, sammen med Norges Bondelag, Skogeierforbundet og Utmarkskommunenes sammenslutning.

Fritzøe Skoger går til innkjøp av to nye skogeiendommer  

14. september 2022
Michael Stang Trechow, eier av Fritzøe Skoger, har klokketro på skogbruket og har gått til innkjøp av to nye eiendommer i Skien og Bamble. Selger av eiendommene er Cappelen Forestry.

Stor tilvekst i NORSKOG

14. september 2022
Ivar Smedsrud (28) og Frida Seeberg (28) har begge begynt i NORSKOGs konsulentavdeling, mens Birte Smeland (62) har begynt i administrasjonen.

Få full oversikt over eiendommen din – opprett varsel for observasjoner i Artskart

14. september 2022
Du kan varsles når noen registrerer nye arter på eiendommen din i artsdatabanken.

Vil styrke foryngelse etter hogst

30. august 2022
Regjeringen ønsker å styrke nyplantingen etter hogst. Målet med endringene er å styrke arbeidet med foryngelse etter hogst, slik at langsiktig skogproduksjon og CO2-opptak øker.

Grunneierrettigheter i et klimaendringsperpektiv

24. august 2022
Når verden blir våtere, villere og farligere - hvem er det da som skal betale for risikoreduserende tiltak?

Delingsforbudet svekker landbruket

19. august 2022
Næringslivet har i flere tiår tilpasset eierstrukturen for å presse kostnader og øke effektiviteten. Landbrukets eierstruktur derimot har vært konservert i de siste femti år. Med de utfordringene som landbruket står overfor de nærmeste årene er det etter NORSKOGs syn urovekkende å registrere det vi vil karakterisere som endringsvegring i en tid der nettopp kraftige grep er avgjørende for landbrukets framtid. 

Rekordhøy tømmerpris

19. august 2022
Gjennomsnittlig nominell tømmerpris for alt tømmer solgt i 2. kvartal 2022, endte på 501 kroner per kubikkmeter. Det er den høyeste nominelle tømmerprisen som er registrert i ett kvartal. Sammenlignet med 2. kvartal 2021 var prisøkningen på 16 prosent.

Moelven Byggmodul varsler permitteringer

15. august 2022
Ledelsen i Moelven Byggmodul AS har i dag informert medarbeiderne om permitteringer på avdelingen på Hjellum, samt at selskapet setter i gang en større omstillingsprosess for å forbedre lønnsomheten i selskapet.

Siste nytt fra Villsvinprosjektet

10. august 2022
Afrikansk svinepest er funnet i Tyskland. Det har også kommet nye data for felte villsvin i Sverige.

Jan Erik Kørra er NORTØMMERs ferskeste skogkulturkoordinator 

3. august 2022
Jan Erik Kørra (23) startet i jobben 27. juni, og er allerede i full gang med planleggingsarbeidet.

Lovendringsforslag skal skjerme grunneier for skatt på grunn under kraftlinjer 

1. august 2022
NORSKOG synes det nye forslaget er en forbedring av dagens situasjon, men ser at den foreslåtte lovteksten gir skatt på restverdi av grunnen, som grunneier fortsatt må betale. 

Treverk kåret til det beste byggematerialet i materialpyramiden

28. juli 2022
Byggematerialpyramiden er med andre ord en måte å visualisere miljøbelastningen knyttet til produksjon av materialer.

20 millioner ekstra til ungskogpleie

21. juli 2022
Landbruksdirektoratet anslår at tilskuddet vil grunnlag for å øke aktiviteten med ytterliggere 100 000 dekar med ungskogpleie.

Lovendringsforslag treffer feil: Kan ha utilsiktede konsekvenser for landbrukseiendommer

20. juli 2022
Vi er spesielt bekymret for konsekvensene for landbrukseiendommer, og utleie av eiendom.

Biozin tildeles 75 millioner euro av EUs Innovasjonsfond

19. juli 2022
I løpet av de første ti driftsårene vil fabrikken spare klimaet for minst 2,57 millioner CO2-ekvivalenter.

Åpner for å tillate tyngre vogntog på flere veier

18. juli 2022
Dette betyr at flere veier kan brukes av kjøretøy med inntil 60 tonn totalvekt. Innføring av en ny veiklasse vil gjelde for både tømmertransport, modulvogntog og 24-metersvogntog.

Debatt om Norsenga-terminalen

29. juni 2022
Er samferdselsministeren fornøyd med BaneNOR sitt forslag om at bygging av tilsving og krysningsspor på Kongsvinger- og Solørbanen, samt flytting og utvidelse av den sterkt overbelasta tømmerterminalen på Nordsenga skrinlegges? spør Tor André Johnsen samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Nå kan du få tilskudd til bruk av helikopter

29. juni 2022
Du kan nå søke om tilskudd til bruk av helikopter til opprydding av vindfall.

Regjeringen vil gi skogbruket et grønt industriløft

23. juni 2022
Regjeringen peker på skogbruk som et av syv viktige område i sitt grønne industriløft, og vil gjøre skogbruket mer lønnsomt.

Foreslår å verne deler av Østmarka som nasjonalpark

23. juni 2022
Østmarka har områder med store naturkvaliteter, og byr på gode naturopplevelser for svært mange mennesker. Nå har Klima- og miljødepartementet gitt viktige føringer om å sende på høring forslag om en stor nasjonalpark i Østmarka.

Regjeringen øker potten til frivillig vern med 50 millioner

14. juni 2022
Regjeringen og SV er kommet til enighet: øker bevilgningen til frivillig vern med 50 millioner kroner.

Privat eierskaps betydning for arbeidsplasser

13. juni 2022
Dette notatet ser på betydningen privat eierskap har for sysselsetting og verdiskaping i Norge, og presenterer nytt empirisk materiale utarbeidet av BI.

Nå plantes det mye skog

13. juni 2022
Etter to år med pandemi og utfordringer med nok arbeidskraft, er skogplantingen tilbake i normalt gjenge. Utviklingen peker mot rekordhøyt plantetall for året som helhet.

Vellykket årsmøte for NORSKOG

9. juni 2022
NORSKOGs medlemmer var i går samlet til første fysiske årsmøte på flere år.

NORSKOG søker økonomimedarbeider

9. juni 2022
 NORSKOG søker etter en medarbeider på deltid 40-60% for å styrke økonomifunksjonen. 

Erling Bergsaker hedres med Eidsvold Verks skogpris for 2022

3. juni 2022
Erling Bergsaker ble hedret for sin mangeårige innsats for å fremme skogbruk i Norge under Skog & Tre-konferansen.

Ny veileder for lukket hogst tilgjengelig

3. juni 2022
Skogkurs har i samarbeid med NORSKOG, Sabima, og Norges Skogeierforbund kommet med en ny veileder for lukkede hogstformer. Formålet med veilederen er å spre kunnskap om de ulike hogstformene, samt gi konkrete råd om hvor og hvordan det kan være aktuelt med disse hogstformene

Nye avvirkningsprognoser for Norge

1. juni 2022
NIBIO har publisert nye prognoser som bekrefter konklusjonen i Skog 22 om at det er mulig å øke avvirkningen i Norge til minst 15 millioner kubikkmeter.

Kompensasjonsordningen for konfliktdempende tiltak er avviklet

30. mai 2022
Støre-regjeringen avviklet kompensasjonsordningen for konfliktdempende tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold i Statsbudsjettet 2022. Naturbruksalliansen etterlyser nye virkemidler, slik det ble lovet da de såkalte «ulvemillionene» ble fjernet.

Mindre penger til skogvern i revidert nasjonalbudsjett

12. mai 2022
Regjeringen kutter bevilgningen til skogvern med 50 mill. kroner i statsbudsjettet, men setter av mer penger til viltformål.

Dataangrep mot Norkart – 3,3 millioner kan være berørt

12. mai 2022
Norkart, som leverer IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon, er utsatt for dataangrep i en søketjeneste. Persondata for en rekke mennesker er på avveie.

Sandra Borch åpner NORSKOGS årsmøte

10. mai 2022
Skogminister Sandra Borch åpner NORSKOGs årsmøte 8. juni kl. 13.30. Hun vil snakke om skog- og klimapolitikk i et nasjonal og internasjonal perspektiv.

Frykter ny skogbrann-rekord

10. mai 2022
Det er stor fare for at 2022 kan bli et nytt rekordår for skogbranner her i landet, advarer forsikringsbransjen. Så langt ser tallene dystre ut.

NORSKOG-webinar: Lukket hogst og karbonbinding i skog

9. mai 2022
NORSKOG inviterer til webinar om lukket hogst og karbonbinding i skog 23. mai.

Skogplanting med skogminster Sandra Borch

9. mai 2022
Mandag 9. mai tok skogminister Sandra Borch turen til Losby Bruk for å plante skog med NORSKOG og NORTØMMER.

Regjeringen varsler lovendring – grunneiere slipper eiendomsskatt for grunn under kraftlinjer

6. mai 2022
NORSKOG er glad for at politikerne tidlig tar fatt i denne problemstillingen tidlig.

39 millioner kroner mer til skogbruket i jordbruksoppgjøret

5. mai 2022
I sitt tilbud gir Regjeringen 39,0 millioner kroner mer til skogbruk over Landbrukets utviklingsfond.

Hjort i auke skadar skog

5. mai 2022
Saka er henta frå Regjeringen.no   Ei ny gransking frå Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) […]

Grunneierne må betale eiendomsskatt for grunn under kraftlinjer

4. mai 2022
Nå kan grunneiere bli tvunget til å betale eiendomsskatten for grunnen under Statnetts kraftlinjer. Ingenting er jo som kjent som at et verdifullt areal uten skatt blir til et verdiløst areal med skatt.

Les NORSKOGs årsmelding for 2021

3. mai 2022
I årsmeldingen for 2021 har vi oppsummert 2021: skogpolitikken som preget vår næring, og NORSKOG og NORTØMMERs vekst og arbeide gjennom året.

Forslag til revidert skogstandard ute på høring

2. mai 2022
Forslag til revidert PEFC skogstandard for Norge er nå ute på høring. Friluftsliv, rovfugler og lukket hogst er blant hensynene som vies større oppmerksomhet.
Landbruksminister Sandra Borch åpner seminaret

Meld deg på jakt og jaktopplevelses-seminar på Honne

2. mai 2022
Innovasjon Norge, i samarbeid med Skogbrukets Kursinstitutt, inviterer til jakt- og jaktopplevelsesseminar på Honne, Biri, 14.-15. juni.

Stor skogbrannfare: Nye retningslinjer for skogdrift

29. april 2022
Skogbrann har i år oppdatert sine retningslinjer for skogdrift og -skjøtsel i skogbrannsesongen ut fra det nye skogbrannfarevarslet.

Stor skogbrannfare i Vestfold og Telemark

29. april 2022
Stor skogbrannfare i Vestfold og Telemark Meteorologisk institutt varsler om stor skogbrannfare i alle kommuner […]

SSB: Gode sagtømmerpriser førte til økt avvirkning i 2020

25. april 2022
Avvirkningskvantumet for sagtømmer og sams økte betraktelig, mens avvirkningskvantumet av massevirke sank noe.

Konsesjonsbingo

20. april 2022
- Dessverre operer kommunene med ulik tolkning og håndheving av konsesjonsregelverket. For kjøper og selger er saksbehandlingen uforutsigbar og oppleves nærmest som bingo, skriver Anders Ringstad.

Villsvinprosjektet inviterer til webinaret «Nytt fra forskningen» tirsdag 19. april

12. april 2022
Webinaret finner sted over zoom, og går 19. april kl. 09.00 - 10.30.

Nasjonalpark i Østmarka – flere muligheter

12. april 2022
Miljødirektoratet foreslår tre ulike alternativer for avgrensing av nye verneområder i Østmarka.

Eidsivating lagmannsrett 24. november 2021: beiterett, streifbeite og beiteskade i utmark

12. april 2022
Eidsivating lagmannsrett avhjemlet overskjønn 24. november 2021 i sak om beiteskade etter ulovlig beite av storfe i utmark. En del av saken dreide seg også om hvorvidt dyreeierne hadde beiterett i utmarken. Dyreeierne fikk ikke medhold i at de hadde beiterett, og grunneier ble tilkjent erstatning for skade på skog voldt av dyr som hadde beitet ulovlig i skogen.

Bedre rammeverk for skogbruket vil redusere utslippet i prosessindustriene

7. april 2022
Biokarbon kan kutte Norges klimagassutslipp med 2 %, men da er det viktig at rammeverket for produksjon og skogbruk forbedres, påpeker stiftelsen Bellona i sin nye rapport.

Hold av 8. juni til NORSKOGs årsmøte

28. mars 2022
NORSKOG inviterer med glede sine medlemmer til fysisk årsmøte 8. juni på Gamle Logen i Oslo.

NORSKOG søker skogkonsulent

24. mars 2022
NORSKOG opplever økt etterspørsel etter vår kompetanse og ønsker derfor å styrke teamet vårt med en kunnskapsrik kollega.

Deltagerlignede selskaper skattlegges for hardt ved salg og oppløsning /realisasjon

24. mars 2022
For de som eier landbrukseiendom i et deltagerlignet selskap (DLS) kan beskatningen bli svært høy ved salg av eiendommen eller oppløsning av selskapet. Det er mye å tjene på å tenke gjennom problematikken før en gjør endringer.

Jaktstatistikken fra 2021 har kommet

24. mars 2022
Det har blitt skutt flere hjort, men færre elg, i 2021 i forhold til 2020.

NORSKOG ønsker velkommen til fysiske medlemsmøter!

23. mars 2022
Temaet på samtlige medlemsmøter vil være tømmermarkedet, lukket hogst og NORSKOGs næringspolitiske arbeid. Vi vil i tillegg ta opp tema som er regionalt viktig, som skogskader og rovdyr, avhengig av lokasjon.

NORTØMMER, Skogdata og Norsk Virkesmåling arbeider for å oppdatere viktige IT-systemer for virkesmåling

17. mars 2022
Prosjektgruppen «Nytt innmålingssystem» var samlet på Eidsberg for å diskutere nye IT-løsninger for virkesmåling, samt for å diskutere teknikk og logistikk.

SSB med ny statistikk om skogeieres inntekt

17. mars 2022
SSB har publisert statistikk over skogeieres inntekt i 2020. Statistikk for 2021 kan vi forvente i 2023.

Villsvinprosjektet med eget nyhetsbrev

10. mars 2022
Hold deg helt oppdatert på villsvin-fronten ved å melde deg på Villsvinprosjektets nyhetsbrev.

Ukrainakrigens effekt på virkesmarkedet

9. mars 2022
Krigen i Ukraina har allerede påvirket markedet, og vil fortsette å gjøre det. Les om effektene NORSKOG og NORTØMMER forventer fremover.

NORSKOG-webinar: Skog som investeringsobjekt

7. mars 2022
NORSKOG og NORTØMMER inviterer til webinar om  skog som investeringsobjekt tirsdag 15. mars, klokken 18.00.

Søk på tilskudd til miljøtiltak i skog

7. mars 2022
Nå kan du søke på tilskudd til miljøtiltak i skog. Søknadsfrist er 1. oktober.

Store feil funnet i italiensk studie: Det er mindre hogst i Norden enn tidligere antatt

25. februar 2022
En italiensk forskningsartikkel fra 2021 påstod at hogstarealet i Europa hadde en dramatisk økning etter 2015; denne artikkelen har nå fått kraftig kritikk fra nordiske forskningsmiljø, som har oppdaget store systematiske feil.

Komposittmaterialer fra norsk skog

21. februar 2022
Norske Skog Saubrugs AS, sammen med SINTEF og en rekke andre bedrifter får bevilget 59 millioner kroner til et prosjekt der målet er å etablere grønn og sirkulær verdikjede med bruk av trefiber fra skogen for å erstatte dagens petroleumsbaserte råvarer.

Kommentar til «selektiv hogst»-debatten i Nationen

18. februar 2022
NORSKOG anbefaler alle skogeiere som vurderer å legge om til lukkede hogstformer å hente sitt kunnskapsgrunnlag fra fageksperter ved NMBU og NIBIO, deriblant Andreas Brunner, og etablerte fagmiljøer som oss selv i næringen.

Mange EU-prosjekter til Nibio

18. februar 2022
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har fått tildelt sju prosjekter innenfor EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa.

Hvilke virkemidler har skogeiere for å bekjempe ulovlig aktivisme?

18. februar 2022
En rekke skogeiere er plaget av aktivister som i sitt forsøk på å stanse ulvejakten bryter en rekke lover. NORSKOGs jurist Kristine Jacobsen gir deg sine råd om hvordan du kan håndtere situasjonen.

EU vil betale skogbrukere for klimatiltak

17. februar 2022
Det franske formannskapet i EU vil utvikle planer for et karbon-landbruk. Jord- og skogbrukere skal få betalt dersom de iverksetter klimatiltak.

Webinar: Markedspraten med NORSKOG og NORTØMMER

16. februar 2022
NORSKOG og NORTØMMER inviterer til markedswebinar med gjester fra Moelven og Binderholz og BSW Group. Webinaret vil ta for seg tømmermarkedet, trelast- og papir/massemarkedet.

SNO skal ta ut resten av ulvekvota innen første mars

16. februar 2022
– Regjeringens forslag om at SNO skal gjør resten av jobben er ikke en ideell løsning, men i praksis eneste farbare vei for å få ned ulvebestanden innenfor ulvesonen nå, mener Arne Rørå.

Det grønne skiftet og innføring av priskontroll er en dårlig kombinasjon

15. februar 2022
Den gjennomsnittlige skogeiendommen i Norge er på ca. 500 dekar. Dette gir grunnlag for en årsinntekt på om lag 30.000 kroner. Konsekvensen er at skogen har marginal betydning for eierens økonomi og risikoen er til stede for at ressursen ikke forvaltes optimalt for verken eier eller storsamfunn.
A pack of wolves resting in the snow

Staten fikk medhold i retten: 25 ulver kan felles

11. februar 2022
Borgarting lagmannsrett ga Staten medhold i retten, og det åpnes nå igjen for jakt.

Villsvinwebinar: Verktøy for kontroll av villsvin

10. februar 2022
Onsdag 16. februar inviterer Villsvinprosjektet  til nytt villsvinwebinar. Temaet for webinaret verktøy for kontroll av villsvin.

Banoun om skatteregler i Norge og utland

8. februar 2022
Bjørn Dæhlie har flyttet til Sveits. Det har satt i gang debatten om formueskatt på ny. Dæhlie er god for 400 millioner kroner, og i flyttingen hans blir Sveits omtalt som et skatteparadis

Snart kan du søke om tilskudd til opprydding av vindfall

7. februar 2022
Det er snart mulig å søke om om tilskudd til opprydding av vindfall etter stormen 19.11.2021 og tilsvarende hendelser deretter vinteren 2021/2022.

Skogskader på historisk høyt nivå

7. februar 2022
De siste månedenes stormer og uvær har ødelagt svært mye skog på uvanlig kort tid, viser en foreløpig oversikt. Antall registrerte skader er rekordhøyt.

Kristin Slyngstad (57) skal lede Velg Skog videre

7. februar 2022
Kristin Slyngstad har takket ja til lederjobben Velg Skog. Hun overtar stafettpinnen etter Jørn Lileng 1. mars. Kontorplassen blir i NHO-bygget på Majorstuen.

Les Verdikjeden Skog og Tre sitt innspill til statsbudsjettet

4. februar 2022
En aktiv skogpolitikk er en klimaløsning som Regjeringen vil satse på. For å få til dette, må Regjeringen satse på skog og tre også i statsbudsjettet sitt.

Tømmerhogst var mer lønnsomt før

3. februar 2022
Til tross for rekordhøye nominelle tømmerpriser i 2021, var rotnettoen, som er det skogeierne sitter igjen med etter at driftskostnadene er trukket fra, stort sett lavere enn i perioden 1980-2008 når vi regner om tømmerpriser og driftskostnader etter dagens kroneverdi.

NORSKOG vil ha dine erfaringer med regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag

1. februar 2022
Motorferdsellovutvalget skal gå over regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag, og foreslå endringer til regelverket. NORSKOG vil høre dine innspill.

Helt feil med lisensfellings-nei, mener Utmarkskommunenes sammenslutning

1. februar 2022
Utmarkskommunenes sammenslutning har gått grundig til verks i hvorfor de mener at det er feil å stanse lisensfellingen av ulv. Her kan du lese de juridiske detaljene.

Naturbruksalliansen støtter Statens anke av Oslo Tingretts forbud mot lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen

31. januar 2022
Staten ved Klima- og miljødepartementet anket i går Oslo Tingretts kjennelse om fortsatt forbud mot lisensfelling av ulv i fire revirer i ulvesonen. Naturbruksalliansen støtter fullt ut KLDs anke.

Slik skal Norge bli en grønn industrigigant

31. januar 2022
Gjennom et grønt industriløft skal Norge skape jobber, øke eksporten og bidra til å kutte klimagassutslipp. I dag starter regjeringen arbeidet med et veikart for å realisere store prosjekter innenfor hydrogen, havvind, CO2-håndtering, batterier, skog- og trenæring, og andre grønne prosjekter i fastlandsindustrien.

Oslo tingrett stanser ulvejakta. Staten anker.

30. januar 2022
Oslo tingrett ga organisasjonene NOAH, Foreningen Våre Rovdyr og WWF medhold i sin klage på vedtak om felling av ulv, og besluttet å stanse ulvejakta. Staten anker avgjørelsen.

Bergene Holm AS investerer 60 millioner kroner i kamerateknologi og impregneringskapasitet på Skarnes

24. januar 2022
Bergene Holm AS har signert kontrakt med det danske selskapet WTT Service ApS om leveranse av et nytt helautomatisk impregneringsanlegg ved fabrikken på Skarnes i Sør-Odal. Videre er det signert kontrakt med det tyske selskapet ATB Blank GmbH og det norske selskapet Woodtech AS om å installere et avansert kamerasystem for sortering av høvlet trelast på en av høvellinjene.

Storslått åpning av Hauerseter tømmerterminal

19. januar 2022
Tømmerterminal Hauerseter ble åpnet av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård onsdag 19. januar.

Regjeringen mangler gode argumenter for priskontroll på skogeiendommer

19. januar 2022
Borch sier at «Eiendomspolitikken må legge til rette for mange eiere og gi rom for ulike bruksstørrelser. Lokalt og personlig eierskap til skogen, vil bidra til livskraftige lokalsamfunn og mer livskraftige distrikter.» NORSKOG mener at det er mye positivt både ved variert eiendomsstørrelse og privat eierskap, men dette står ikke i konflikt med at priskontroll på skogeiendom er opphevet.

Bruk av skogfond som skadeforebyggende tiltak mm for å dekke underskudd ved utdrift av vindfall

19. januar 2022
Denne teksten gir en utfyllende omtale av de faglige og formelle sidene når skogfond skal brukes til å dekke underskudd ved utdrift av vindfelt skog mm som skadeforebyggende tiltak eller som nødvendig forarbeid for å sikre ny foryngelse.

Tilskuddsatsen for gjødsling økes til 50 %

18. januar 2022
Tilskuddsatsen til gjødsling av skog er for 2022 økt til 50 %, ellers er satsene de samme som siste år.

Ulverettssak: Kampen om Stortingets egentlige, sanne, ekte vilje

17. januar 2022
Torsdag og fredag gjennomførte Oslo tingrett rettssaken knyttet til hvorvidt lisensfelling i fire revirer innenfor ulvesona skal kunne gjennomføres i vinter.

Dette mener NORSKOG om utsetting av utenlandske treslag

14. januar 2022
På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og i samråd med Landbruksdirektoratet, foreslår Miljødirektoratet endringer i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. Her kan du lese NORSKOGs høringssvar.

Bergene Holm investerer ytterligere 50 MNOK i Agder

14. januar 2022
Bergene Holm AS investerer ytterligere 50 millioner kroner i avdeling Nidarå på Simonstad i Åmli og passerer dermed 350 millioner kroner investert i sagbruket de siste 10 årene. Investeringen er en av de siste i en storstilt vekstsatsing for sagbruket og vil skape flere arbeidsplasser i regionen.

Stormskadet skog – bør restbestandet stå eller sluttavvirkes?

14. januar 2022
Når det står igjen et større eller mindre antall trær i stormskadet skog, er det en sentral vurdering, særlig for yngre skog, er om hele bestandet bør sluttavvirkes eller om restbestandet bør utvikle seg videre til en mer normal avvirkningsalder. Dette er en avveining der det må utøves en del praktisk skjønn, men bestandssimuleringer og verdiberegninger utført av skogforskningen kan gi en nyttig korreksjon og rettesnor.

Naturbruksalliansen krever rask avklaring om utvidelse av jakttida i ulvesona

13. januar 2022
Oslo tingrett stoppet lisensfelling i ulvesonen i påvente av muntlige forhandlinger med Staten, som nå er i gang. Rettsavklaringen er forventet om to uker og jakten står i fare for å bli ytterligere forsinket.

Offisiell åpning av tømmerterminalen på Hauerseter onsdag 19. januar kl. 15 av samferdselsministeren

12. januar 2022
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil offisielt åpne den nyetablerte tømmerterminalen på Hauerseter onsdag 19. januar kl. 15:00.

Nytt rekordår i skogen

7. januar 2022
Nye tall fra Landbruksdirektoratet viser rekordtall for hogsten i 2021. Avvirkningen har økt jevnt de siste 10 årene med unntak av 2020 der lavere etterspørsel etter tømmer fra papir- og cellulosefabrikkene førte til en liten nedgang fra forrige rekord som ble satt i 2019.

Skogeiere kan sette inn tilleggsinnbetaling på skogfond

6. januar 2022
NORSKOG oppfordrer alle skogeiere til å undersøke hvor mye de har på skogkonto, og å vurdere hvor mye de vil ha behov for fremover.

Skogfond kan brukes til opprydding av vindfall

6. januar 2022
Skogeier kan nå benytte seg av skogfond i oppryddingsarbeidet etter stormen 19. november ved underskudd. Det er også åpnet for å sette inn en tilleggsinnbetaling på skogfond.

ABC i formaljuss om eiendomsskatt under kraftlinjer

6. januar 2022
I en nylig avsagt dom i Borgarting lagmannsrett kommer retten til at grunneier, ikke linjeeier, er rett debitor for eiendomsskatten som hefter på grunnen under kraftlinjene. Kristine Jacobsen, jurist hos NORSKOG, forklarer sakens bakgrunn, domsinnholdets potensielle konsekvenser, og hvordan grunneiere kan beskytte seg.

Mayr-Melnhof Holz kjøper sagbrukskonsernet Bergkvist Siljan

5. januar 2022
Mayr-Melnhof Holz kjøpte sagbrukskonsernet Bergkvist Siljan 17. desember, for en ukjent kjøpesum. Mayr-Melnhof Holz er med dette Sveriges syvende største trelastprodusent, og den tredje største i Europa –Dette viser en stor tro på bruk av tre, og en vilje til å investere i bransjen, forteller Knut Melum, markedssjef i Nortømmer.

NORSKOG-konsernet vokser videre

5. januar 2022
NORSKOG styrker konsulentavdelingen med to nye ansatte Mats Finne og Kolbjørn Vole, mens Nortømmer har ansatt Kim Erik Meeg som regionleder på Vestlandet.

Ulvejakten kan starte opp igjen fra neste uke

4. januar 2022
Ulvejakta som skulle starte 1. januar, ble i siste liten utsatt. Den 13. og 14. januar skal staten og Noah møtes i muntlige forhandlinger. Dersom forhandlingene går bra, åpnes det forhåpentligvis opp for jakt igjen.

Naturbruksalliansen krever at jakttiden for ulv i ulvesona forlenges

3. januar 2022
– Dette kan få langtidsvirkende konsekvenser for innbyggere, jegere og næringsdrivende innenfor landbruket ikke bare i ulvesonen, men i store deler av Sør-Norge.

Klimatilskudd til gjødsling er en suksess

27. desember 2021
Stortinget innførte tilskudd til gjødsling av skog i 2016, som et av flere klimatiltak i skog. Et fem år med tilskudd, har ordningen nå blitt vurdert på ny, og arbeidsgruppen har konkludert med at gjødsling av skog gir klimagevinst, uten å gå på bekostning av naturmangfoldet.

Les Naturbruksalliansens høringssvar på den nye regionsplanen for rovvilt

27. desember 2021
Naturbruksalliansen synes at rovviltnemda burde dokumentere konsekvensene ved å ha ulv i norsk fauna bedre, blant annet med tanke på økonomiske konsekvenser, allmenn helse- og sikkerhetstilsyn, og psykososiale forhold rundt rovdyr.

God jul fra NORSKOG!

24. desember 2021
Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

Regjeringen åpner for ulvejakt i Slettås, Hornmoen, Bograngen og Rømskog

24. desember 2021
Uttaket skal redusere ulvebestanden ned på Stortingets bestandsmål på fire til seks ynglinger.

Skogministeren roser grunneiere og jegere for arbeidet med å hindre oppblomstring av en villsvinbestand i Norge

21. desember 2021
Skogminister Sandra Borch er imponert over innsatsen grunneiere og jegere legger ned for å holde villsvinbestanden i sjakk, og vil vurdere behovet for nye og forsterkede virkemidler mot villsvin.

Storkjøp på 80 millioner gikk i vasken

21. desember 2021
Brøttum Almenning kjøpte storgården for 80 millioner kroner. Nå nektes de å drive gården og tvinges til å selge.

Landbruksdirektoratet med egen nettside om stormfelt skog

21. desember 2021
Landbruksdirektoratets har opprettet en egen nettsiden om stormfelt skog.

Landbruks- og matdepartementet kommer med ny veileder om landbrukseiendom i dødsbo

20. desember 2021
Nå må dødsbo sørge for at landbrukseiendom i boet overføres til ny eier innen tre år.

Et problem at vitenskap og politikk blandes i diskusjonen om skogbruk og skogvern

17. desember 2021
Vi ser stadig at personer som titulerer seg som økologer eller biologer uttaler seg om skogbruk, men har de et vitenskapelig eller politisk ståsted?

Villsvinfeller til låns

16. desember 2021
Villsvinprosjektet har to feller til låns.

NORSKOG møtte landbruks- og matminister Sandra Borch for å diskutere skadesituasjonen

13. desember 2021
NORSKOG møtte i dag landbruks- og matminister Sandra Borch sammen med Norges Skogeierforbund for å diskutere hvordan staten kan bidra til oppryddingsarbeidet etter stormen 19. november

Status for arbeidet etter stormen

10. desember 2021
Skogbrand anslår skadeomfanget til å være mellom 1,5 og 1,7 millioner kubikkmeter. NORSKOG skal møte Statsråden til uka for å diskutere løsninger, og har en fortløpende dialog med Landbruksdirektoratet og LMD sin skogavdeling.

EU vil ikke lengre forby jakt og fiske på 10 % sine arealer.

8. desember 2021
I 2020 foreslo EU å verne 30 % av medlemslandenes areal, hvorav 10 % vil bli strengt vernet, som en del av sin Biomangfold-strategi
A pack of wolves resting in the snow

Den norske ulven stammer fra Finland, viser ny studie

6. desember 2021
Rapporten avdekker at den norsk-svenske ulvebestanden trolig stammer fra Finland.

Første NORTØMMER-samling under korona

2. desember 2021
Hele NORTØMMER og store deler av NORSKOG var samlet fysisk 29. november - 1. desember på Lillehammer, for første gang siden pandemiens start.

Økt støtte til frivillig vern i det nye statsbudsjettet

1. desember 2021
Regjeringen Støre har vært i dialog med SV, og har nå lagt frem sitt nye, flertallstøttede budsjettforslag.

Det haster med å ta ut stormskadet skog

29. november 2021
Foreløpige tall innrapportert til Landbruksdirektoratet tilsier at 1 million kubikk eller mer har blåst ned under stormen 19. november. Dette tilsvarer i overkant av 10 prosent av de berørte fylkenes årlige avvirkning.

Rovviltnemndenes vedtak om linsensfelling utenfor ulvesona blir stående

26. november 2021
Inntil 26 ulver kan skytes utenfor ulvesona, fra og med 1. desember. NORSKOG er fornøyd med avgjørelsen.

Miljødirektoratet vil sikte seg inn mot den øvre delen av bestandsmålet

25. november 2021
Miljødirektoratet den nedre delen av intervallmålet på 4-6 ynglinger vil nås om vedtakene fattet av rovviltnemndene blir stående. Men de er usikre på om delmålet om å ha tre helnorske ynglinger vil nås.

Ny rødliste viser fremgang siden 2015

25. november 2021
Utviklingen viser at det er flere arter har forbedret sin tilstand siden 2015, enn det er arter som har forverret sin tilstand siden 2015.

NORSKOGs innspill til Klimautvalget 2050

24. november 2021
Klimautvalget 2050 skal utrede hvilke vegvalg Norge står overfor for å nå dette målet. Utvalget skal levere en Norges offentlige utredning (NOU) innen 1. november 2023. Under kan du lese NORSKOGs innspill til hva utvalget bør ser på

Dette bør du gjøre etter helgas skogskader

22. november 2021
Stormen som raste på Sør- og Østlandet sist fredag har ført til omfattende skader på skogen i de berørte områdene, viser en foreløpig oversikt. NORSKOG oppfordrer skogeiere til å få oversikt over egen skog, men ikke til å utføre opprydningsarbeid selv.

NORSKOG søker ny konsulent!

17. november 2021
NORSKOG opplever økt etterspørsel etter vår kompetanse og ønsker derfor å styrke teamet med en kunnskapsrik kollega som trives med fart i svingene.

NORSKOG og NORTØMMER sertifisert som gode arbeidsplasser!

17. november 2021
Dette betyr at NORSKOG og NORTØMMER er blant de beste arbeidsplassene i Norge!

Innovasjon Norge inviterer til seminar: «Jakt og vilt som næring – stort potensiale, men lykkes vi?»

17. november 2021
Seminaret arrangeres 18.-19. januar 2022 på Biri og vil være særlig interessant for grunneiere, rettighetshavere, entreprenører, forvaltning og andre som ønsker å utvikle jakt og jaktopplevelser som næring.

Buskerud tingretts prinsipielt viktige avgjørelse styrker grunneiers rettigheter i festesaker

17. november 2021
Avgjørelsen fastslår at skogdrift gir grunneier grunnlag til å berope seg landbruksunntaket, selv om det ikke er avvirket skog i løpet av de tre foregående årene.

Rådet for Den europeiske union kritiserer egen skogstrategi

16. november 2021
Rådet for Den europeiske union beklager at medlemslandene ikke ble involvert i arbeidet med EUs Skogstrategi.

SV vil fjerne all støtte til aktivt skogbruk

16. november 2021
SVs alternative statsbudsjett kutter all støtte til aktivt skogbruk, og øker støtten til vern.

Scania og SCA blir de første som lanserer en elektrisk tømmerbil!

15. november 2021
Lastebilen kommer i 2022 og er nok et steg mot et fossilfritt samfunn.

NORSKOG har fått ny nyhetsbrev-ordning

11. november 2021
Det er ikke nødvendig å melde seg på nyhetsbrevet på ny.

Omfanget av stor granbarkbille øker i nesten hele landet

11. november 2021
En ny rapport fra NIBIO viser at omfanget av stor granbarkbille øker i hele landet, med unntak av Vest-Agder. Økningen er størst i Vestfold.

Ny standardavtale for luftledningsanlegg og kabel er klar til bruk

11. november 2021
De nye avtalene ivaretar i større grad grunneiers interesser.

Mer satsing på skog i det endrete statsbudsjettet

8. november 2021
NORSKOG er stort sett fornøyd med den kursen regjeringen viser og vi ser at de forsøker å levere på sine egne lovnader i Hurdalsplattformen, men det er et godt stykke igjen til å oppfylle ambisjonsnivået.

NORSKOG på skogstur med Landbruks- og matministeren

8. november 2021
Borch snakket varm og Hurdalsplattformen, og sa at skognæringen hadde mye å se frem til når budsjettendringene kommer på mandag.

Råstoffbehovet og tømmermarkedet i fokus på SKOGFORUM på Honne

8. november 2021
Det er mange nye prosjekter i det grønne skiftet både i Norge og Norden som krever råstoff fra skogen, men er det råstoff nok til alle? Hva tenker industribyggerne om dette?

– Skogbruksplanlegging vil bli enda viktigere i fremtiden

7. november 2021
Skogbruk og skogbruksplanlegging forandrer seg hele tiden. Det er nye krav til datakvalitet og krav til nye typer informasjon. Hva driver forskningsmiljøene med og hvordan forholder myndighetene seg til utviklingen?

Skogskader og risikospredning var blant de mest engasjerende temaene under SKOGFORUM på Honne

7. november 2021
Ungskogpleie er noe av det viktigste en skogeier kan gjennomføre.

Fremtidens skogsbilveier på SKOGFORUM på Honne

7. november 2021
Fredrik Løvenskiold og Matthias Göhl fortalte om fremtidens skogsbilveiplanlegging.

Klima og karbonbinding – hvordan ligger vi an?

5. november 2021
Både nasjonalt og internasjonalt øker kravene til skogbruket om hvordan det skal drives. Skogbruket skal tilpasse seg samfunnets krav og samtidig tilpasse seg et fremtidig klima. Debattene om skog og klima er kompleks og har mange fasetter. Hvordan skal vi omsette alle de forskjellige hensynene til konkrete tiltak i skogen?

Nasjonal og internasjonal skogpolitikk på SKOGFORUM på Honne

4. november 2021
Sigbjørn Gjelsvik, Frode Lyssantræ og Benthe E. Løvenskiold ga salen en god oppsummering av politikk som i utgangspunktet ikke lar seg oppsummere.

Stort engasjement rundt miljøregistreringer og vern på SKOGFORUM på Honne

4. november 2021
Temaet «Kampen om arealene» engasjerer.

John Are Lindstad tar over som administrerende direktør ved Skogkurs

2. november 2021
Lindstad er 52 år, kommer fra Lillehammer og har bred ledererfaring fra næringslivet. Han beskriver det å søke direktørjobben på Skogkurs som et verdivalg – om å være en del av løsningen.

Rekordpriser for tredje kvartal

2. november 2021
Prisøkningen skyldes rekordpriser for sagtømmer.

Sandra Borch møter skognæringa

29. oktober 2021
Tirsdag 2. november møter landbruks- og matminister Sandra Borch skognæringa for å få en orientering om status, fremtidsutsikter, ambisjoner og muligheter for en viktig næring for Norge. Hun skal også få prøve hogstmaskin. Dette skjer ved Semsvannet, i en hogst der Asker kommunen er grunneier.

NORSKOG på høring hos Stortingets næringskomite og finanskomite

27. oktober 2021
NORSKOG ga våre innspill til det vi opplever som de største manglene i statsbudsjettet for 2022.

Gode markedsforutseninger gir økt fortjeneste for Södra

22. oktober 2021
Stor etterspørsel og stor produksjon gir gode resultater for Södra.

Webinar: Helse og bestandsovervåkning av villsvin i Norge

20. oktober 2021
Torsdag 28. oktober er det duket for villsvin-webinar ved Villsvinprosjektet.

Nå er det den vanlige Ap-statens tur

20. oktober 2021
  Næringskapittelet i Ap-/Sp-regjeringens nye plattform handler i hovedsak om én ting: Staten. Staten skal […]

Meld deg på SKOGFORUM på Honne

19. oktober 2021
Les programmet for SKOGFORUM på Honne, og meld deg på.

– Regjeringserklæringen gir muligheter for treindustrien

15. oktober 2021
– Regjeringen vil satse på videreforedling av naturressurser i Norge og legger opp til en industriell satsing basert på fornybare råvarer og der skogen skal tas i bruk for å nå klima- og miljømål. Det gir gode utviklingsmuligheter i vår næring, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien i en pressemelding.

Norske Skog låner 265 millioner euro til emballasjeprosjekter

14. oktober 2021
Norske Skog har, etterfulgt av investeringsbeslutninger i andre kvartal i år, inngått låneavtaler på til sammen 265 millioner euro til finansiering av de to europeiske emballasjeprosjektene med et samlet investeringsbehov på 350 millioner euro.

Hurdalplattformen – Sterk tro på skogbruket

14. oktober 2021
Hurdalplattformen gir tydelige signaler om satsing på verdiskaping, høy distriktsprofil, men også bevissthet på klima og miljø. For skogbruket som er en utpreget distriktsnæring med tilstedeværelse i de fleste av landets kommuner og ofte i ellers næringssvake områder er dette god musikk.

Kort om Hurdalplattformen

13. oktober 2021
  Sterk tro på skogbruket I motsetning til statsbudsjettet til avtroppende regjering så signaliserer Hurdalsplattformen […]

Statsbudsjettet 2022: En oppsummering

12. oktober 2021
Man skulle kanskje tro at et statsbudsjett fra en regjering som går av umiddelbart etter at budsjettet er presentert er helt uinteressant, men det er det ikke.

Naturbruksalliansen støtter Rovviltnemndenes vedtak om å felle fire revirer i ulvesona

11. oktober 2021
Naturbruksalliansen støtter Rovviltnemndene i region 4 og 5 endelige vedtak om uttak av alle ulvene i revirene Mangen, Rømskog, Hornmoen og Bograngen i lisensfelling på nyåret. Rovviltnemndene innstilte på Slettås-reviret i prøvevoteringen i august, men byttet Slettås med Bograngen- reviret i sitt endelige vedtak.

Ap mangler tiltro til private skogeiere

6. oktober 2021
Nils Kristen Sandtrøen argumenterer for å stanse salg av Statskog sine eiendommer, og sier de vil satse på Statskog som et verktøy for næringsutvikling. Med dette argumenterer han mot private, norske skogeiere.

Les NORSKOGs innspill til regjeringsplattformen

5. oktober 2021
Øverst på ønskelisten til våre politikere nå står økt aksept for betydning av det aktive skogbruket i miljø- og klimasammenheng på de arealene vi skal drive, kombinert med full kompensasjon av alle båndlagte arealer.

Verdikjeden Skog og Tre har sendt inn sitt innspill til regjeringsplattformen

5. oktober 2021
I sitt innspill til regjeringsplattformen, peker Verdikjeden Skog og Tre på nødvendigheten av å videreutvikle dagens industri, og utnytte investeringer som allerede er gjort.

Formuesskatten gjør mindre skade på sysselsetting og nyskapning i og rundt Oslo enn i resten av landet

5. oktober 2021
Nye funn fra Handelshøyskolen BI gir et godt grunnlag når Senterpartiet skal bli enig med Arbeiderpartiet om den nye regjeringens skattepolitikk.

Naturbruksalliansens innspill til regjeringsforhandlingene: – Nå må bestandsmålet for ulv følges opp!

1. oktober 2021
I Naturbruksalliansens innspill til regjeringsforhandlingene understreker de behovet for følge opp bestandsmålet for ulv.

Lav mva-sats økes til 12 % 1. oktober 2021

1. oktober 2021
Fra og med 1. april 2020 ble lav mva-sats på 12 % redusert til 6 % som del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen. Med virkning fra fredag 1. oktober 2021 er satsen tilbake på 12 %.

Hedskog AS investerer i flunkende nye maskiner

23. september 2021
Hedskog AS, som kjører for NORTØMMER, har investert i to nye Rottne-maskiner; en H11 hogstmaskin og en F15 lassbærer.

Aktivt skogbruk øker CO2-binding

22. september 2021
I Nationen 9. september argumenterer professor emeritus i viltforvaltning Olav Hjeljord for å redusere avvirkningen for å øke CO2-binding i Norge. Resonnement har alvorlige mangler. Han regner hogst som netto utslipp tilvarende om du hadde brent tømmeret på stedet, men det er ikke det som skjer.

SSB med ny statistikk over norske skogeiendommer

17. september 2021
SSB oppdaterte i går statistikken over norske skogeiendommer med ferske tall fra 2020.

Nyheter fra Villsvinprosjektet

16. september 2021
Feller I litt over ett år har vi nå testet 5 feller for villsvinfangst, to […]

Skogkveld i Hof: Skadeomfanget etter vinteren

16. september 2021
NORSKOG og NORTØMMER ønsker dere velkommen til en fysisk skogkveld hos Olav Bjørnli. Tema for skogkvelden blir vinterens herjinger.

NORSKOG gratulerer med valget!

16. september 2021
NORSKOG forventer at en eventuell rødgrønn regjering vil sikre utvikling av ny, grønn industri i Norge og at skogen og skogressursene vil ha en naturlig plass i den utviklingen.

3,6 millioner til næringsutvikling og kompetanseheving

14. september 2021
Utlyser 3 millioner til regionale tilretteleggingstiltak og 600 000 til rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

NORSKOGS høringssvar til kommisjonens forslag til forsterking av skog- og arealbruksregelverket (LULUCF).

14. september 2021
NORSKOG mener den foreslåtte innsatsfordelingsforordningen og endringene i skog- og arealbruksregelverket vil ha store negative konsekvenser for norsk skogbruk.

Miljødirektoratet instruks overvurderer omfanget av sårbar natur – går på grunneiers bekostning

14. september 2021
Store avvik i Eiker tyder på at Miljødirektoratets kartleggingsinstruks fører til at for store områder avgrenses, og at naturkvaliteten overvurderes. Dette gir upresise kartlag, og svekker tilliten til Miljødirektoratets registreringer.

Departementet fjerner ikke meldeplikten for hogster under 10 dekar

13. september 2021
- Det er beklagelig at regjeringen ikke benytter denne sjansen til å redusere byråkratiet for skogeierne i kommunene som berøres av Marka-forskriften, mener skogsjef Even Bergseng.

Lovutvalg for motorferdsel nedsatt

10. september 2021
NORSKOG har over lang tid ment at motorferdselloven er moden for revisjon. Motorferdselloven er fra 1977 og det er bare gjort enkelte mindre forandringer. Samtidig har innbyggernes behov og de tekniske mulighetene endret seg enormt.

Bok om Saggrendas historie ute for salg.

10. september 2021
Overskuddet av salget går til Saggrenda og deres arbeid med elevene.

Den store partioversikten del 2/2: Skatt, klima og vern

7. september 2021
Hvilken skogpolitikk har egentlig partiene? Les om partienes skogpolitikk om skatt, klima og vern.

Den store partioversikten del 1/2: FoU, verdikjeden og veibygging

6. september 2021
Partiene har alle fastslått at skogbruk er viktig for Distrikts-Norge og det grønne skiftet, men hvilken skogpolitikk har de egentlig? Les om partienes skogpolitikk om FoU, verdikjeden og vei.

Storsatsing for å etablere en helsirkulær verdikjede for tre

6. september 2021
- Det er strålende nyheter at myndighetene vil gi over 100 millioner kroner til sirkTRE-prosjektet og forskningsparallellen circWOOD, for å etablere en helsirkulær verdikjede for tre, sier klyngeleder Berit Sanness i Norwegian Wood Cluster. Hun blir leder for styringsgruppen til sirkTRE.

Ny skograpport: Stabil tilvekst, mer død ved og gammel skog.

6. september 2021
En ny rapport fra NIBIO Landsskogtakseringen gir nøyaktig oversikt over skogen i hele Norge – inkludert Finnmark. Målinger fra over 22 000 prøveflater viser at mengden tømmer øker – men ikke like raskt som tidligere

Nå kan du melde deg på SKOGFORUM på Honne

2. september 2021
SKOGFORUM på Honne finner sted 4. og 5.november 2021, og det blir i år igjen fysisk oppmøte. Påmeldingslink finner du nederst på siden.

Les NORSKOGs nye skogmelding for 2021-2025

2. september 2021
Vår nye, oppdatere skogmelding er ute nå.

Klima- og miljødepartementet vil åpne for bruk av motorkjøretøy for å frakte ut skutt villsvin

31. august 2021
Etter innspill fra Villsvinprosjektet, skal departementet starte arbeidet for å endre forskriften, slik at motorkjøretøy blir tillatt ved frakt av skutt villsvin.

Norske skoger tar opp halvparten av Norges samlede karbonutslipp

27. august 2021
Karbonlageret i skogene våre øker fra år til år, men at årlig netto opptak i skog har en nedadgående trend. Det vil derfor viktig å øke innsatsen på skogkultur, slik at vi kan bygge framtidsskogen.

Rovviltnemndene i region 4 og 5 ønsker å skyte flere ulv enn sekretariatet

26. august 2021
Åtte av ti medlemmer stemte for å skyte ut fire flokker i stedet for tre.

Norsk treinnovasjon får internasjonal annerkjennelse – staten bør satse mer på norsk treteknologi

26. august 2021
NORSKOG vil utfordre partiene til å komme med løfter om økt bruk av tre i offentlige bygg, og økt investeringsstøtte for videre innovasjon.

Midler til utviklingstiltak i skogbruket

24. august 2021
Utviklingsfondet for skogbruket skal i år dele ut nær fem millioner kroner. Fristen for å levere skisser er 1. oktober.

Klimautvalget satser på faglig kompetanse

18. august 2021
Det nylig offentligvalgte klimautvalget består av 14 fageksperter med bred kompetanse. NORSKOG er fornøyde med at skogøkonom Erik Trømborg har fått plass i utvalget.

Skog gir et kjølere lokalklima viser en ny rapport fra ESA

18. august 2021
Skog binder ikke bare karbon, men gir også lavere skydekke, noe som gir mer regn og kjøligere lokalklima.

Jakten på formueskatten

17. august 2021
Hvilken effekt har egentlig formueskatten på næringslivet? En helt fersk rapport skisserer det store bildet.

Statsforvalteren innstiller på at tre ulverevirer kan felles innenfor ulvesona

17. august 2021
Statsforvalteren i Oslo og Viken innstiller på at de tre ulverevirene Mangen, Hornmoen og Rømskog skal kunne tas ut under vinterens lisensfelling. Ei kvote på inntil 24 dyr anses som i utgangspunktet tilstrekkelig for å ta ut de tre revirene

Skogfondskalkulatoren i ny versjon

16. august 2021
Nå kan du legge inn driftstilskudd i Skogfondskalkulatoren. Har du taubanedrifter eller andre type drifter der du får tilskudd til drifta, kan kalkulatoren vise hva du sitter igjen med på konto etter at drifta og investeringene er gjort og skatten betalt.

Formuesskatt – bør den avvikles eller ikke?

12. august 2021
Formuesskatten utgjør en minimal prosent av statsbudsjettet og er ikke en veldig viktig inntektskilde. Likevel er det den skatten som det kanskje skapes mest bråk rundt. Hvorfor?

Statsministeren planter skog

4. august 2021
Som et ledd i valgkampturneen i Innlandet, besøkte Høyres førstekandidat Anna Molberg og statsminister Erna Solberg NORSKOG Innlands-skogbruket.

NORTØMMER og Hogst AS fortsetter samarbeidet

3. august 2021
Hogst AS er et norsk selskap som får tidligere straffedømte ut i arbeid samtidig som de tetter et hull i markedet. De har i år plantet for NORTØMMER. Samarbeidet var svært vellykket, og vil fortsette i høst.

Rigide lover hindrer Værdalsbruket fra å utnytte ressursene fult ut

29. juli 2021
Børstad har ambisjoner om å bygge ut flere hytter, for å bedre kunne utnytte ressursene, men blir stoppet av plan- og bygningsloven. – Vi kunne økt utbyttet betydelig dersom vi kunne satt opp flere hytter knyttet til flere jaktterreng, kommenterer Børstad.

EUs skogstrategi frem til 2030

28. juli 2021
EU la 16. juli frem sin skogstrategi frem til 2030. Strategien er en viktig del av EUs grønne giv og planene om 55 prosent reduksjon i klimagassutslipp i 2030 og karbonnøytralitet i 2050.

Kan naboen kreve at skogeieren fjerner trær?

26. juli 2021
Ønske om at naboen hogger trær slik at man selv får utsikt eller sol, er en gjenganger i det norske rettsapparatet. NORSKOG får også mange spørsmål om dette og vi vil derfor presentere vårt hovedsynspunkt på dette temaet

Avståelse om grunn til utbygging mv. og forholdet til skogfond

26. juli 2021
Når en skogeier avstår grunn til Staten Vegvesen, Bane Nor, en kommune eller hva som helst, kommer spørsmålet ofte hvordan man skal håndtere innbetaling av skogfond. Mange har syntes dette spørsmålet er vanskelig, og det har vært usikkerhet. Men er det egentlig vanskelig?

NORSKOG er sommerstengt i uke 29 og 30.

8. juli 2021
NORSKOGs sentralbord er stengt fra 19. juni til 1. august.

Lovverket kan ikke hindre utviklingen av utmarkbasert reiseliv

7. juli 2021
Regjeringen la i dag frem sin strategi for utviklingen av Fjell- og Innlands-Norge. NORSKOG er opptatt av verdiskapning i hele Norge, og synes det er bra at regjeringen ønsker å satse på dette, men mener at lovverket ofte er til hinder for naturbasert reiseliv.

Lekkasje av EUs nye skogstrategi skaper store reaksjoner

7. juli 2021
Det lekkede utkastet til EUs nye skogstrategi ønsker å endre skogbruket i Europa. I skrivet et det blant annet foreslått å forby flatehogst til fordel for lukkede hogstformer. Dette har fått mange til å reagere, særlig i nabolandene våre skognasjonene Sverige og Finland.

Ny dokumentasjon av den eldste skogen i Norge

5. juli 2021
Rapporten «Den eldste skogen og nøkkelbiotopene» viser at mengden gammelskog i Norge øker. Rapporten anbefaler også en rekke tiltak for å bevare nøkkelbiotoper. Disse tiltakene er i hovedsak allerede iverksatt eller i ferd med å bli iverksatt.

Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder.

30. juni 2021
Årsmøtet i NORSKOG ble avholdt 17. juni. Årsmøtet ble for andre - og forhåpentligvis siste gang avholdt digitalt.

Ny og bedre farevarsling for skogbrann

29. juni 2021
Den nye metoden å beregne skogbrannfare på kan gjøre at faren for skogbrann varsles raskere, og at en skogbrann får mindre konsekvenser enn tidligere.

Flere rådyr påkjørt og drept

29. juni 2021
I alt ble 6 400 rådyr, 1 340 elg og 980 hjort påkjørt og drept på veg og jernbane i jaktåret 2020/21. For rådyr var det en økning på 360 dyr, mens det for elg var en nedgang på 170 dyr.

Kunstig intelligens forutser trefall

25. juni 2021
Det tverrfaglige prosjektet SkogRiskAI-prosjektet bruker kunstig intelligens for å anslå risikoen for trefall langs kraftlinjene slik at nettselskapene kan spare KILE-kostnader.

Stor fare for barkbilleangrep på Sørlandet og deler av Østlandet

24. juni 2021
Det er funnet svært mange biller lokalt i fangstfellene som er satt ut. Skogeierne i de utsatte områdene bør sjekke skogen sin.

Utbytteforbud og økt formuesskatt vil skape problemer for bedriftseiere

23. juni 2021
Mens Ap-leder Jonas Gahr Støre kan trekke penger rett fra banken, er mange norske bedriftseiere avhengig av å ta utbytte kun for å betale formuesskatten.

Norske Skog har besluttet å konvertere avispapirmaskinen i Golbey

23. juni 2021
Styret for Norske Skog har besluttet å konvertere en avispapirmaskinen PM1 til produksjon av resirkulert emballasje ved fabrikken i Golbey i Frankrike. Det skal investeres ca 250 millioner euro

Danner det noen mening i å klassifisere naturens tilstand som «god» eller «dårlig» etter en enkel skala?

23. juni 2021
Politikk er vanskelig. Politikk handler om å legge til grunn best mulig kunnskap, foreta avveininger og deretter ta beslutninger. Svært få avgjørelser er 100 % gode eller 100 % dårlige og som regel vil avgjørelser være kompromisser mellom ulike hensyn. Men mange mener at man kan løfte kunnskapen opp til et opphøyd nivå der man slipper avveininger og la ekspertisen overta. Det er en farlig utvikling.

Skogforum på Honne i november

16. juni 2021
Skogforumet på Honne blir 4. og 5. november. Vi håper alt ligger til rette for igjen å kunne møtes fysisk.

Nå kan nattoptikk benyttes ved jakt av villsvin

14. juni 2021
Stortinget godkjente 7. juni bruk av kunstig lys ved jakt av villsvin. Dette vil lette arbeidet for å holde villsvinpopulasjonen under kontroll. Villsvin er en fremmed art i Norge, og uønsket av myndighetene.

Skogbruk gir klimagevinst på kort og lang sikt

14. juni 2021
En ny svensk rapport har undersøkt skognæringens helhetlige påvirkning på klimaet på kort og lang sikt. Rapporten kom frem til at skogbruket i Sverige har en positiv effekt på karbonmengden i atmosfæren.

Nye kurs i den digitale skogskolen

13. juni 2021
Skogskolen kommer nå med nye kurs innenfor temaene ungskogpleie, planting og skogbrannberedskap.

Tømmerterminaler på Kongsvinger og Sørli prioriteres i ny transportplan

10. juni 2021
Det er satt av 2,5 milliarder ekstra til jernbanetiltak i den nye transportplanen – dette vil komme skognæringen til gode.

NORSKOGs næringspolitiske avdeling vokser

9. juni 2021
Julie Westergaard Karlsen ble ansatt som næringspolitisk rådgiver i NORSKOG fra 1. juni.

Økt hogst til besvær og lukket hogst er bra. Men stiller noen de gode spørsmålene?

8. juni 2021
Nyhetsoppslag blir ofte plaget av smale formater og forenklinger. Men uansett om forkortet informasjon kan forklares, er det fort lett å skape et feilaktig inntrykk og presentere løsninger som enklere enn de er.

Forslaget om å skrote tomtefesteloven nedstemt i Stortinget

7. juni 2021
Tomtefeste er et stort og komplisert rettsområde. Selv om det sikkert kontinuerlig vil være drøftinger om behov for endring av loven, er det viktig at slike drøftinger er helhetlige og gjennomtenkte.

Skogeiere og sentrale aktører i skognæringen kan nå søke om ekstraordinært tilskudd til skogplanting.

4. juni 2021
Tilskuddet er på 1,20 kroner per plante som blir satt ut.

Kan noen rydde og merke stier i utmark uten grunneiers samtykke?

4. juni 2021
Vi er inne i tiden for dugnadsarbeid og tilrettelegging for friluftsliv. Da dukker spørsmålet opp: Kan turlaget, kommunen eller andre rydde og merke stier uten grunneiers samtykke?

NORSKOG støtter sak for Høyesterett

2. juni 2021
I en nylig dom i Gulating lagmannsrett har man fulgt opp en ulovlig anlagt vei med straffereaksjoner etter plan- og bygningsloven. Dersom dommen blir stående, vil den bli et typisk eksempel på endringer av rettstilstanden uten lovbehandling.

Miljøvennlig betong – eller har noen i betongbransjen sittet for lenge på hjemmekontor?

1. juni 2021
Hvis det fantes anvendelser for biokull i betongbransjen som bedret betongens egenskaper, reduserte sementforbruket eller på annen måte reduserte klimaavtrykket, ville det være interessant. Men her er det tvert om. Biokullet bidrar ikke til annet enn å svekke betongens egenskaper.

Økt plantetilskudd i revidert statsbusjett

1. juni 2021
Regjeringen og FrP har blitt enige om revidert budsjett som de presenterte på søndag.

Nye konsesjons- og jordlovsrundskriv. Er det noe nytt?

31. mai 2021
Landbruks- og matdepartementet har kommet med nye rundskriv vedrørende konsesjonslov og jordlov. Når det gjelder omsetning av eiendommer og utforming av morgendagens eiendommer, har både konsesjonsloven og jordlovens § 12 stor betydning.

Barkbilleberedskapen styrkes

31. mai 2021
Store barkbilleangrep har de siste årene drept mye skog i deler av Europa, USA og Canada. Også i Norge øker bekymringen for et større utbrudd. Nå er både beredskapsplan og et nytt risikovarsel på plass.

High tech i skogen

31. mai 2021
NORSKOG deltar i det EU-finansierte prosjektet Tech4Effect, som fokuserer på økt bruk av IT-teknologi for å øke effektiviteten i skognæringen. Som en del av dette har vi testet ut buk av forløpende datainnhenting fra maskindrifter.

Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 er fastsatt

28. mai 2021
Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt en midlertidig forskrift om tilskudd til planting av skogplanter våren 2021. Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre planting av skogplanter ved å kompensere for merkostnader som følge av Covid-19-restriksjoner. Forskriften bygger i hovedsak på tilsvarende ordning som i 2020.

Nye rundskriv om praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen.

26. mai 2021
Landbruks- og matdepartementet har i dag gitt ut to nye rundskriv om praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen. De nye rundskrivene skal bidra til å gjøre det enklere for kommunene og statsforvalteren å praktisere lovene.

NORSKOGs innspill om mineralloven

25. mai 2021
Regjeringen satte ned et lovutvalg for litt tid tilbake som har i oppdrag å evaluere alle sider ved loven og ambisjonen er at dette skal lede frem til en endringer av loven.

Stortinget vil gi kommunene mer selvstyre angående ATV-kjøring i utmark.

21. mai 2021
Ordningen vil gi økte muligheter for næringslivet.

NIBIO ser barkbilleskader ved hjelp av satellitt

20. mai 2021
NIBIOs nye tjeneste bruker Sentinel-2 til å se skader av barkbiller på skog.

Rammeavtale for luftledningsanlegg er fremforhandlet

19. mai 2021
Det er fremforhandlet en ny rammeavtale som skal brukes ved forhandlinger om rettigheter til kraftledninger.

NHHS Consulting har kartlagt formueskatt og utflytting

5. mai 2021
Ny rapport viser at stadig mer kapital flyttes ut av landet. Formueskatt og konkurransevridning oppgis blant hovedårsakene

SSB med statistikk over skogbruksveier.

26. april 2021
Statistikken gir informasjon om antall kilometer nybygde og ombygde skogsveier som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret.

Villsvinwebinar: biologi, jakt og slakt

20. april 2021
Onsdag 28. april avholdes det webinar om villsvins biologi, og jakt og slakt av villsvin. Webinaret er gratis.

Skattebetalerforeningen vil heve grense som har stått uendret i 30 år

19. april 2021
I et brev som nylig ble sendt til Finansdepartementet ber Skattebetalerforeningen om at beløpsgrensen på kr 15.000 kroner for aktivering oppjusteres til 30.000 kroner.

Statsforvalteren presenterer Innlandsskogbruket 2020 i tall

16. april 2021
Statsforvalteren har utarbeidet Innlandsskogbruket i tall for 2020. Rapporten oppsummerer aktiviteten gjennom året, gir en oversikt over revidert skogfondregnskap og sentral skogstatistikk for Innlandet.

Bærekraftig skogforvaltning skal bidra til grønn utvikling i Europa

16. april 2021
Konferansen tar for seg hva slags skog og skogforvaltning vi trenger for å få den framtiden vi ønsker oss.

Alliansen for norsk privat eierskap ber regjeringen la norskeide bedrifter beholde egenkapital

15. april 2021
Alliansen for norsk privat eierskap ber regjeringen om å fjerne formuesskatt på arbeidene kapital for å sikre bedrifters evne til å overleve, og å omstille seg i tiden etter krisen.

Alliansen for norsk privat eierskap ber regjeringen la norskeide bedrifter beholde egenkapital

15. april 2021
Alliansen ber regjeringen om å fjerne formuesskatt på arbeidene kapital for å sikre bedrifters evne til å overleve, og å omstille seg i tiden etter krisen.

Hvor skal trærne stå?

15. april 2021
Ny forskning fra Sverige viser at riktig treantall er viktigere enn at trærne er jevnt fordelt.

Regjeringen foreslår endringer i viltloven – Utvidet bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin

14. april 2021
Regjeringen har i dag sendt over til Stortinget en lovproposisjon om endringer i viltloven § 20 tredje ledd. Endringene innebærer at det åpnes for utvidet bruk av kunstig lys (herunder nattoptikk) ved jakt på villsvin

Stortingsflertallet sørger for ekstra tilskudd til skogplanting

14. april 2021
Et stortingsflertall med Ap, Frp, Sp og SV sørget onsdag for at det også i år blir et ekstra tilskudd til skogplanting.
Trebygg, trehus

Kelowna B.C. International airport i Canada bygger verdens første hangar i massivtre.

14. april 2021
Den to etasjes bygningen vil romme både et flymuseum og konferansesenter

Villsvin så godt som utryddet i Danmark

13. april 2021
Grensegjerde og jakt har vist seg å være effektivt.

Stora legger ned produksjonen av disolvingmasse

13. april 2021
Selskapet retter fokus mot produkter som emballasje, trelast og biomaterialer fra lignin.

Norge på nær jumboplass med hensyn til koronapakkenes klima og miljøeffekt.

13. april 2021
Norge havner på 25. plass blant 30 land.

Sødra kjøper nytt sagbruk

12. april 2021
Södra kjøper sagbruket Ture Johanssons Trävaru AB og Tenhults impregneringsverk AB.

65 millionar kroner til fylkesvegar for tømmertransport

6. april 2021
Staten fordeler om lag 65 millionar kroner til utbetring av fylkesvegar som er viktige for tømmertransport. Det vil gi betre vegar for både folk og næringstransport i heile Noreg.

NORSKOG-webinar om skogkultur!

2. april 2021
NORSKOG inviterer til webinar om skogkultur tirsdag 13. april.

NORSKOG-webinar: Kan det «grønne skiftet» gjennomføres med alle de restriksjonene som nå legges på arealbruken?

19. mars 2021
NORSKOG ønsker velkommen til åpent webinar om eiendomsretten tirsdag den 23. mars kl. 18.00-19.30.

Webinar: Samfunnsøkonomisk verdi av elgjakt i Norge

18. mars 2021
Onsdag 24. mars kl. 14.00-15.00 avholdes det webinar om den samfunnsøkonomiske verdien av elgjakt i Norge.

Jakten på den hele og fulle sannhet fortsetter

17. mars 2021
Det er en kjensgjerning at vi ikke har fullstendig kunnskap. Det vil vi aldri få.

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2021

16. mars 2021
På samme måte som i fjor, er det for 2021 også bevilget og øremerket 8 millioner kroner til miljøtiltak i skogbruket.