Kjør forsiktig: Nå er det stor elgfare
17. januar 2019
Rekordår for skogbruket
17. januar 2019

NORSKOGs høringsinnspill til endringer i Markaloven

Høringsinnspill til Prop.11L Endringer i markaloven

 

NORSKOG har ingen merknader til de foreslåtte endringene som gjelder justering av grensene. Vi ønsker kun å kommentere på forslag til endringer i markalovens § 10, som gjelder bruk av el-sykler i utmark innenfor Marka.

 

Prinsipielt ser NORSKOG at lovreguleringer i utmark, som plan- og bygningsloven og motorferdselloven, bør endres på enkelte punkter for å gjøre det lettere for grunneier å utvikle sin eiendom til å skape virksomhet og lønnsomme arbeidsplasser. I dag er det tilnærmet totalforbud for å benytte motoriserte kjøretøyer, utenfor bilveger, til slike aktiviteter. Så vidt tyngende restriksjoner på grunneiers egen ferdsel står i sterk kontrast til den gjeldende politikken om å liberalisere motorferdsel for alle andre på de samme eiendommen.

 

I 2017 ble det gjort endring i forskrift om motorferdsel i utmark, noe som førte til at det ikke lenger er noe offentligrettslig forbud mot dette. All motorferdsel er fremdeles underlagt privat eiendomsrett, så grunneier har fremdeles full rett til å innskrenke motorferdsel på sin eiendom.

 

Til tross for at forholdet til grunneier ikke er endret, opplever vi at publikums opplevelse av denne forskriftsendringen er at det er fritt frem for sykling med el-sykkel i all utmark. Dette har blitt forsterket ved at Klima- og miljødepartementet selv har uttalt at forholdet til eiendomsretten ikke bør tolkes slik at man trenger å innhente forhåndssamtykke fra grunneier for å benytte el-sykkel i utmark.

 

Våre medlemmer, i andre områder en Oslo-marka, har opplevd en stor økning av el-sykkelbruk i utmark. Det tur-orienterte publikum som trafikkerer forsiktig på skogsbilveger oppleves ikke som noe problem, men en avansert offroad-sykkel i utmark har allerede satt betydelig spor etter seg på stier flere steder. Ved at terrengsyklene har el-motor kommer man lenger inn i utmarka og man kan kjøre flere turer på kortere tid. Den konflikten som oppstår mellom gående og syklende vil alltid være der, men når syklene går fortere og/eller opptrer på steder de ikke har vært før, øker også denne konflikten.

 

Oslomarka er trolig det mest brukte friluftsområdet i landet. Her kan man derfor forvente størst terrengslitasje og størst konflikt mellom brukergruppene. Erfaringene med opphevelsen av det offentlig-rettslige forbudet om el-sykkel i utmark i resten av landet, taler derfor klart for at man bør beholde restriksjonene omkring el-sykkel i Marka.

 

NORSKOG mener subsidiært at dersom man ønsker å oppheve det offentligrettslige forbudet mot el-sykler i Marka, så bør dette innskrenkes til å gjelde veier og turveier. Dette vil tilfredsstille de som ønsker større adgang for el-sykkel og motvirke konflikter.

 

Vi vil minne om at grunneiers rett til å begrense motorferdsel på sin eiendom er et grunnleggende prinsipp. Dersom man senere gjør alvor av å endre friluftsloven slik at grunneier ikke lenger kan regulere retten til motorferdsel for så vidt gjelder el-sykkel, vil dette være et stort prinsipielt skritt og en uthuling av eiendomsretten. Vi kan ikke se at det er momenter innenfor utmarksbruk eller folkehelse som nødvendiggjør det drastiske skrittet å flytte motorferdsel fra en eiendomsrett til en allemannsrett.