Staten og grunneierorganisasjonen vant en knusende seier i ulverettsaken i Høyesterett.
26. mars 2021
NORSKOG-webinar om skogkultur!
2. april 2021

Innfører vi unødvendige reguleringer i skogbruket?

 

av Yngve Holth

 

Skogloven er basert på prinsippet om frihet under ansvar og virker sammen med bl.a. næringens egen sertifiseringsordning. I Norge er hogst i hovedregelen ikke meldepliktig, men den meldeplikten man har i mange andre land går stort sett ut på å sjekke ut miljøverdier som uansett blir ivaretatt av den norske miljøsertifiseringen. Slik vi kjenner meldeplikten i andre land, er forskjellen til norske forhold ubetydelig.

 

Basert på en ren vurdering av praktiseringen av skogloven, kan det da ses ut som om skognæringen er en lite regulert næring. Naturvernorganisasjonene pleier å ytre dette svært høylytt og påstå at skognæringen nærmest er uregulert. NORSKOGs oppfatning er motsatt i det betraktningen av skogbruksplanen alene, blir for snever. I dag skjer det en enorm fragmentering av myndighetsutøvelsen der statsforvalterne, fylkeskommunene, direktoratene og kommunene finner frem hjemler etter vannressursloven, innlandsfiskeloven, plan- og bygningsloven, kulturminneloven m.fl. for å regulere skogbruket. Både det at myndighetsøvelsen skjer fragmentert og at utviklingen skjer «nedenfra og opp» (praksisen utvikler seg fra underordnet organ), fører til en uoversiktlig situasjon.

 

Men også i skoglovens sfære skjer det regelendringer. Landbruks- og matdepartementet har på høring et forslag om endring av bærekraftforskriften slik at det skal bli forbudt å vedlikeholde myrgrøfter som har vist seg mislykket. NORSKOG tviler på at grøfterensk av mislykket grøfting vil bli noen særlig utbredt aktivitet i Norge. Når utfordringen er å motivere skogeierne til å utføre mer grøfterensk, mener vi en slik unødvendig regulering i verste fall kan redusere ønsket grøfting.

 

Vi har derfor avgitt en høringsuttalelse i tråd med dette. Den leser du her: Høringsuttalelse endring av berekraftforskriften myr mars 2021

 

Selve høringssaken finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endring-av-forskrift-om-barekraftig-skogbruk/id2834885/?expand=horingsbrev