SKOGFAGLIG RÅDGIVNING

Drift og forvaltning

Det er viktig å forvalte eiendommen fornuftig og legge kloke planer. Da kan det være lurt å ha noen å sparre med. NORSKOG kan bidra med erfaring og kompetanse på et bredt spekter innenfor skog og utmark og kan tilby tjenester innenfor alle disipliner innenfor forvaltning av eiendom.God fagmessig forvaltning  sikrer eiendommens verdipotensial.

 

Konseptet «NORSKOG og NORTØMMER Forvaltning» ble opprettet på bakgrunn av den økende etterspørselen etter forvaltningstjenester for skog og – utmarkseiendommer. Forvaltning av skogeiendom har etter hvert blitt et relativt komplekst univers som det kan være utfordrende å manøvrere seg i uten tilstrekkelig skogfaglig kompetanse, eller tid. NORSKOG og NORTØMMER ønsker med denne satsningen å tilby forvaltningstjenester til alle typer skogeiere for og på best mulig måte skjøtte eiendommen, og maksimere avkastningen til glede for både nåværende og kommende generasjoner.

 

Satsningen er et samarbeid mellom NORSKOG og NORTØMMER. NORSKOG har en administrativ rolle og tar seg blant annet av strategi, prognoser, budsjett, rapportering og sertifisering. NORTØMMER har ansvaret for planlegging og utførelse av de operasjonelle tiltakene på eiendommen. Utover dette vil NORSKOG ha ansvar for å sikre kvaliteten på de operasjonelle tiltakene utført av NORTØMMER gjennom interne revisjoner. Godt samarbeid mellom trekanten NORSKOG, NORTØMMER og deg som skogeier vil hele tiden være i fokus.

 

Våre forvaltningspakker vil være preget av skreddersøm – ingen eiendom er lik. Dette betyr at du som skogeier i stor grad kan påvirke hvordan avtalen skal se ut. 

 

Eksempel på innhold i pakke: 

 • Sluttavvirkning
 • Markberedning, planting og suppleringsplanting
 • Ungskogpleie
 • Tynning
 • Gjødsling
 • Forhåndsrydding
 • Budsjettering og rapportering
 • Strategiarbeid
 • Valg av og kontakt med regnskapsfirma
 • Skogfond og tilskudd
 • Utmarksforvaltning, inkludert plan for bygningsvedlikehold
 • Innmarksforvaltning
 • Infrastruktur, inkludert vedlikehold og opprusting av skogsvei
 • Håndtering og oppfølging av eksterne henvendelser
 • Produksjon av digitale og fysiske kart
 • Sertifisering (PEFC og FSC)
 • Landskapsplan
 • Skatterådgivning
 • Håndtering av endrede forutsetninger for skogbruk som konsekvens av klimaendringer

 

Også andre tjenester, direkte eller indirekte knyttet til din eiendom, kan også diskuteres. Inkludert i pakken får man to timers gratis juridisk bistand fra vår jurist, og to timers gratis bistand fra en av våre biologer. 

 

Ta kontakt med leder av konsulentavdelingen, Erik Ødegård, for mer informasjon og en fagprat om utviklingen av din skog- og utmarkseiendom (kontaktinformasjon under).

 

 

 

 

 

 

 

NORSKOGs fagmiljø kan drift og forvaltning av skog og utmark

NORTØMMER er totalleverandør på operativt skogbruk, alt fra planting til tømmersalg

Jakt- og fiskeforvaltning

Jakt- og fiskeressursene er viktige for mange eiendommer, og kan gi godt utbytte hvis det forvaltes optimalt.

 

Derfor jobber NORSKOG med jakt- og fiske på flere områder:

 • Direkte i forvaltningsrettede spørsmål og aktiviteter.
  NORSKOG lager blant annet forvaltningsplaner for fisk- og vilt, administrative modeller og avtaleverk.
 • Vi kan hjelpe deg å kartlegge og planlegge drift av dine jakt- og fisketerreng.
 • Næringspolitisk for best mulig rammevilkår for jakt- og fiskeforvaltning.
 • NORSKOG deltar i ulike FoU-prosjekter for jakt- og fiskeforvaltning. 

 

Jakt- og fiskeforvaltning krever initiativ og pågangsmot. Ved hjelp av våre konsulenter og et bredt kontaktnett kan vi skreddersy opplegg som styrker din forvaltning og dine produkter i markedet. Vi kan også bidra med praktiske teknologi-løsninger. 

 

Muligheter i din utmark?
NORSKOG kan hjelpe deg med:

 

 • å prise jakt / jaktprodukter
 • digitale temakart (Jakt, fiske, vilt, m.m.) på PC, GPS og smarttelefon
 • eiendomsutvikling og mulighetsanalyser
 • markedsvurderinger
 • prosjektutvikling
 • å bygge nettverk innen næringsutvikling i utmark
 • forvaltning av vilt- og fiskeressurser
 • forvaltningsplaner for fisk og vilt.
 • kurs: jakt- og fiskeguiding, salg av tilrettelagte opplevelser, økonomistyring m.m.
 • å utvikle tilrettelagte jaktopplegg
 • å utvikle innlandsfiske som næring
 • å markedsføre utmarksprodukter, design av annonser og kampanjer

 

Din kontakt:

Maximilian M. Zimmermann

Skog- og utmarkskonsulent

+47 414 68 098


Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag og prosjekter i Norge og utlandet.

Din kontakt:

Erik Ødegård

Leder konsulentavdelingen

+4799359264


Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag og prosjekter i Norge og utlandet.

Tømmerhandel

NORTØMMER – på skogeierens side for økt konkurranse i markedet!

 

NORSKOG etablerte NORTØMMER for å skape konkurranse i tømmermarkedet til skogeierens beste. Dette har skogeierne satt pris på og NORTØMMERs omsetning har økt fra under 300.000 m3 på midten av 90-tallet  til ca 1,7 millioner m3 i 2017. Et klart bevis på at NORTØMMER er meget konkurransedyktig og foretrekkes av stadig flere skogeiere.

I dagens usikre marked hvor nye aktører i tømmermarkedet plutselig oppstår for så  forsvinne kort tid etter så utgjør NORTØMMER ikke bare et konkurransedyktig alternativ, men også et trygt valg. Vi garanterer at skogeier får sitt oppgjør til riktig tid. Det er vi som tar ansvar for dette oppgjøret uansett hva som måtte skje med industrien som kjøper virket. NORTØMMER kjøper alle sortimenter virke. Samtidig tilbyr vi alle typer skogtjenester, fra planting og ungskogpleie til gjennomføring av skogsdrifter.

Overskuddet fra NORTØMMER går tilbake til skogeier i form av næringspolitikk for å styrke eiendomsrett og lønnsomhet i skogbruket.

 

 

Avvirkning

NORTØMMER har ingen eierposter i industri eller sagbruk. Vår målsetting er utelukkende å gi skogeieren høyest mulig lønnsomhet på de oppdragene han eller hun gir oss. Gode avsetningskanaler mot kjøpergrupper innen treforedling og sagbruk, både nasjonalt og internasjonalt, gjør at vi klarer å holde konkurransedyktige priser. Vi er kreative og finner nye og gode løsninger som våre kunder nyter godt av. NORTØMMER tilbyr et velutviklet system for logistikk, et fungerende driftsapparat og garanti for oppgjør.

 

 

Tynning

Tynning av skog kan gi et forskudd på avkastningen og samtidig heve kvalitetstilveksten i det gjenværende bestandet. En gjennomtenkt tynning er et godt tiltak for å utvikle og forvalte skogen. Med variert utvalg av maskiner utfører vi den tynningsformen skogeier ønsker, kvalitetssikret av kyndige medarbeidere.

 

 

Ulike produkter – en ting felles!

Drivkraften i NORTØMMER et glødende ønske om å levere tjenester slik at du som skogeier blir fornøyd. Vi vet at skogeiere har forskjellige behov. Desto viktigere blir det å ha dyktige medarbeidere som kan sitt fag, leverer riktige tjenester til avtalt tid og på gode betingelser. Vi selger virke til alt fra små lokale sagbruk i Norge til store internasjonale konsern. Dette gir NORTØMMER en unik innsikt i virkesmarkedet i både inn- og utland. Eksport av virke er et ledd i å sikre avsetning for tømmer i tider da norsk industri etterspør mindre råstoff, og for å skape konkurranse om det fantastiske produktet norske skogeiere produserer. Vi tror at årsaken til vår positive utvikling er at fornøyde kunder og leverandører er målsettingen for det vi gjør.

 

NORTØMMER er stor nok for de største oppdragene – men liten nok til å bry seg om den enkelte kunde!

NORTØMMER er stor nok for de største oppdragene – men liten nok til å bry seg om den enkelte kunde!

 

Se alle tjenester på NORTØMMERs egne hjemmesider

 

Finn din lokale virkeskjøper her

 

 

Markedssjef i NORTØMMER

Knut Melum

Markedssjef

+ 47 94 89 60 07


Skogkultur

NORTØMMER – på skogeierens side for økt konkurranse i markedet!

 

Opprinnelig var NORTØMMER en ren tømmeromsetter, men nå er vi en totalleverandør av skogtjenester  i markedet. Nortømmer tilbyr både markberdning, planting og ungskogpleie.

 

Større bevissthet og mer målrettede foryngelsestiltak for, og skjøtsel av, yngre skog frem til førstegangstynningen er viktig. Det øker tilveksten og reduserer omløpstiden, som igjen gir maks volumproduksjon. Rammebetingelsene gjør det dessuten ekstremt lønnsomt å investere i yngre skog. Det gjelder både markberedning, planting og ungskogpleie.

 

Fremtidsskogen skapes av det vi gjør i dag. Det er mange funksjoner som skal ivaretas fra volumproduksjon til karbonbinding. Samtidig skal fremtidsskogen tåle utfordringer vi ikke ser i dag. Spesielt i forhold til endret klima, med økt fuktighet, høyere temperatur, mer vind og insekter. Riktig og resistent plantemateriale med optimal tetthet er beste sikkerhet for den langsiktigheten som er grunnmuren i profesjonell skogforvaltning. Dagens økonomiske virkemidler er utformet over samme tanke, og gjør det gunstig å gjøre det rette. 

 

Markberedning

Markberedning er et godt tiltak både for planting og naturlig foryngelse. Med denne handlingen av jorda, får plantene en skikkelig «kickstart» på omløpet som i enden reduserer omløpstida. NORTØMMER står klar til å hjelpe deg å få jobben gjort.

 

 

Planting og foryngelse

Når jorda er snudd, er det klart for foryngelse. Planting gir gode resultat på de fleste granskogtyper, og optimalt hvis man prioriterer foredlet plantemateriale. En vellykket planting gir det nye bestandet en rask start, og er særlig viktig i områder med kraftig konkurrerende vegetasjon.

NORTØMMER tilbyr planting. Vi formidler det fremste av plantemateriale, har godt kvalifisert mannskap til å utføre arbeidet og bistår skogeier i den økonomiske planleggingen. Vi er der for deg også når den siste tømmerbilen har dratt. Planting kan finansieres med midler fra skogfond.

 

 

Ungskogpleie

Ungskogpleie er en investering som gir økt lønnsomhet ved tynning og hogst. Merinntekten mot slutten av omløpet forsvarer derfor investeringen i ungskogpleie.

En riktig avstandsregulert skog er alltid mer verdifull enn en skog som enten er regulert feil eller ikke pleiet i det heletatt. NORTØMMER har den kompetanse og erfarenhet som trengs for en effektiv og virkningsfull ungskogpleie.

 

 

 

NORTØMMER er stor nok for de største oppdragene – men liten nok til å bry seg om den enkelte kunde!

 

Se alle tjenester på NORTØMMERs egne hjemmesider

 

Finn din lokale virkeskjøper her

 

 

 

Skogkulturansvarlig i NORTØMMER

Ole Harald Løvenskiold Kveseth

+ 47 91 79 97 23