Det er klondyke i skogen – alle vil selge til gode priser
28. februar 2019
Reduksjon av formuesskatt på arbeidende kapital i statsbudsjettet for 2020
1. mars 2019

Høringsuttalelse til ny fjellov

Høringsuttalelse til ny fjellov fra organisasjonene Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, NoBio, NORSKOG og Statskog.

 

Skog- og trenæringen er en fremtidsrettet og bærekraftig næring hvor Norge har høy kompetanse og alle forutsetninger for å lykkes. Dette krever en helhetlig politisk satsing gjennom oppfølging av anbefalinger i SKOG 22-stragegien og øvrige nasjonale strategier.

I den politiske plattformen for Regjeringen utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er det lagt vekt på at skog- og utmarksressursene spiller en viktig rolle i bioøkonomien. Regjeringen vil føre en skogpolitikk som legger til rette for å skape økte verdier av norske skogressurser.

Forslaget til ny fjellov medfører endringer av ansvar og forvaltningsmodellen for statsallmenningene. Organisasjonene Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, NoBio, NORSKOG og Statskog ønsker ikke å gå inn på rettighetsspørsmål utover å påpeke at opparbeidede rettigheter må respekteres. Vårt fokus er helt og fullt å sikre at skogen i statsallmenningene drives bærekraftig og innen denne ramme bidrar med mest mulig råvarer til det grønne skiftet og en fremtidsrettet verdiskaping. Vi ber derfor om at det tilrettelegges for en høyest mulig bærekraftig utnyttelse av skogressursene og at dette tillegges vekt ved valg av ansvar og forvaltningsløsning. Etter vår vurdering er det ikke Statskog SF som er årsaken til at avvirkning og investering i fremtidig skogproduksjon ikke gjenspeiler potensialet.

Oppsplitting og overføring av forvaltningsansvar medfører en nedbygging av etablerte kompetanse-miljø i Statskog, reduserte stordriftsfordeler, økte kostnader ved avvirkning og lavere priser på tømmer. Dermed flyttes vippepunktet mellom lønnsom og ulønnsom skogsdrift i statsallmenning, noe som kan gi redusert skogsdrift og redusert bruk av fornybare energi- og materialkilder. Dette er ikke i samfunnets interesse.

Skogen i Norge skal i dag drives etter norsk PEFC-skogstandard. Statskog er ISO-sertifisert som enkeltskogeier etter denne standarden, noe som omfatter all skog i Statskog, også skogen i statsallmenningene. Statskog har utviklet planleggingsverktøyet Geoskog, som på grunnlag av takst og valgte forutsetninger gir prognoser for avvirkning i et 100-årsperspektiv. Dette verktøyet gir grunnlag for en helhetlig og profesjonell forvaltning av skogarealene hvor ulike interesser kan ivaretas. Vi ønsker at det fortsatt skal opprettholdes et profesjonelt skogbruk i statsallmenningene
som fokuserer på bruk av skog for å følge opp Regjeringens bioøkonomistrategi og videreutvikle de tiltakene som stimulerer til økt bruk av tre.

Redusert bruk av klimavennlig skog innebærer en svekkelse av det grønne skiftet.

 

Hele brevet kan du lese her: Høringsuttalelse ny fjellov