Statssekretæren i samferdselsdepartementet fikk høre om behov for tømmerterminal og planer om industrisatsing i Kongsvingerregionen
8. oktober 2020
Statsbudsjett 2021: Regjeringen vil videreføre arbeidet for bedre planlegging i fjell og utmark
8. oktober 2020

Vindkraft og kampen om arealene

Av Arne Rørå.

 

Vindkraft på land er i ferd med å bli en viktigere del av den norske energiforsyningen. Norge har gode vindressurser, og vindkraft på land er trolig den teknologien som vil ha de laveste utbyggingskostnadene framover. Men, debatten bærer sterkt preg av «not in my backyard». I statsbudsjettet sier regjeringen at de vil legge opp til en god lokal og regional forankring i konsesjonsbehandlingen hvor miljø og andre viktige samfunnsinteresser skal vektlegges sterkere. Her er vi ved stridens kjerne, nasjonale energi interesser står ofte i kontrast til lokale interesser som ikke ønsker endring. Ønsker om uberørt natur og miljøhensyn brukes både som reelle og vikarierende argumenter. Vindkraft føyer seg inn i kampen om arealene. Det blir neppe enklere å få realisert vindkraft når lokale interesser skal vektlegges sterkere.

 

Regjeringen ser potensialet for norske bedrifter og teknologiutvikling knyttet til vindkraft. Foreløpig er ikke konfliktene like sterke når det vindkraft til havs. Norske bedrifter er aktive i utbygging av vindkraft til havs i andre land, med utgangspunkt i erfaring fra olje- og gassnæringen, skipsfart, verftsindustri og fornybar energi. Fremover vil regjeringen støtte opp om norske bedrifters eksportrettede virksomhet og fremme teknologiutvikling. Regjeringen har videre åpnet områder og fastsatt rammeverk som legger til rette for produksjon av vindkraft til havs også i Norge.

 

Regjeringen foreslår å bevilge 433,5 mill. kroner til forskning innen energi gjennom Norges forskningsråd som skal bidra til økt verdiskaping og sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig utnyttelse av energiressursene, herunder 15 mill. kroner til et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innen vindenergi.