NORSKOG klager på lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen
26. september 2019
Dette kjøttet kan du spise hver dag – uten skam!
27. september 2019

Høringssvar fra NORSKOG om fjerning av viltkontrollsteder

Høringssvar fra NORSKOG til forslag om endringer i animaliehygieneforskriften

 

Mattilsynet foreslår å fjerne ordningen med viltkontrollsteder og dermed muligheten for å påføre godkjent vilt et kvadratisk stempelmerke (firkantstempel).

Endringen innebærer at de to siste leddene i §14 i animaliehygieneforskriften fjernes.

 

NORSKOG ser en utfordring med dette da jegere (uten kompetent-jeger-utdanning) ikke lengre kan få godkjent sitt storvilt av Mattilsynet på viltkontrollsteder for videre salg til privatpersoner eller detaljist. Viltet kan da bare spises av jegerne selv eller selges privat uten godkjenning. Alternativt må det leveres med organer til viltbehandlingsanlegg. Slike anlegg finnes ikke i alle geografier, noe som vil føre til at det blir mindre mulighet for folk utenfor jegerkretser som kan få kjøpe viltkjøtt. NORSKOG ser det kan være en uheldig utvikling hvis en større andel viltkjøtt blir solgt, uten godkjenning/kontroll av Mattilsynet eller kompetente jegere, da dette kan utgjøre en større smitterisiko av uønsket bakerier/sykdommer til forbruker.

NORSKOG håper imidlertid at dette kan føre til at flere tar utdanningen til kompetent jeger, noe som uansett vil være positivt.

 

En annen utfordring vil være at dersom kompetent jeger oppdager noe unormalt før felling, eller ved undersøkelsen, vil han/hun ofte ha behov for rådføring med Mattilsynet. Dette behovet er der også i dag og må løses.

Der et slikt system ikke allerede er etablert, må det etableres en «lavterskel» kontaktflate mot lokalt Mattilsyn der kompetent jeger kan be om råd via telefon, e-post og SMS med tekst og

bilder. I de tilfellene det er behov for en skriftlig uttalelse om at viltet ikke skal gå til konsum

for at nytt dyr skal tildeles jaktlaget, bør dette kunne gjøres av en viltansvarlig i kommunen

gjerne på bakgrunn av en samtale med Mattilsynet. NORSKOG ser at dette tilbudet blir avgjørende og at det i så fall må komme som pålegg til kommunene å etablere det.

 

Med dette forslag til endring vil heller ikke kommunene kunne få kontrollert trafikkskadet vilt andre steder enn på viltbehandlingsanlegg. På steder der dette er vanskelig å få til må man finne andre løsninger.

 

 

Vi vil også minne om at Landbruks- og matdepartementet nå har en ekstra satsing på høstbart vilt, og hvordan utnytte dette bedre. Det er viktig at eventuelle endringer i forskriften ikke gjør dette arbeidet vanskeligere.

 

 

NORSKOG mener derfor at disse to hovedutfordringer som må løses hvis firkantstempelet forsvinner:

 

  • Når en feltkontrollør er i tvil om slakteskrotten kan tildeles erklæring (godkjennes) må han/hun ha mulighet til å konferere med en kontrollveterinær fra Mattilsynet fordi det er veterinæren som eventuelt godkjenner eller kasserer. Dette fungerer bra en del steder i dag, også utenom kontortid ved hjelp av MMS og e-post. Dette må bli en fullgod ordning alle steder slik at jaktlaget ikke må avbryte jakten da de ikke vet om de får et nytt dyr ved en eventuell kassasjon.
  • Trafikkskadet eller annet fallvilt av hjortevilt er det kun veterinærer som kan godkjenne i dag. På de steder hvor det ikke er viltmottak er kommunen avhengig av at Mattilsynet stempler med firkantstempel. Når dette forsvinner og det ikke er noe viltbehandlingsanlegg i nærheten, vil mange kommuner få problemer og mye bra hjorteviltkjøtt vil bli sendt til destruering.