Næringen sikret tilgang til Lierstranda!
23. august 2017
Dette mener Venstre om skogbruk
7. september 2017

Verdikjeden Skog og Tre advarer mot EU-forslag

Felles gjennomføring av klimaforpliktelsene – EU-kommisjonens forslag.

EU-kommisjonens forslag til felles gjennomføring av klimaforpliktelsene i Paris-avtalen innebærer en forpliktelse om nullutslipp fra skog og arealbruk (LULUCF-sektoren). Med et årlig nettoopptak i Norge på 25-30 mill. tonn CO² fra LULUCF, burde dette i utgangspunktet ikke være problematisk. De regne-regler som EU-kommisjonen har foreslått for opptak og utslipp i sektoren fører imidlertid til at dette nettoopptaket blir gjort om til et utslipp. For å oppfylle forpliktelsen må derfor Norge enten begrense hogsten, øke sine forpliktelser i ikke-kvotepliktig sektor, eller kjøpe «skogkreditter» fra andre land.

Verdikjeden Skog og Tre er derfor svært fornøyd med at regjeringen i Meld. St. 41 (2016-2017) stiller seg kritisk til EU-kommisjonens forslag om regneregler LULUCF, og at det blir signalisert at Norge skal samarbeide med andre skogrike land som er kritiske til forslaget for å fremme alternative modeller. Dette gjelder bl.a. Finland, Sverige og de baltiske landene.

EU-kommisjonens forslag innebærer at opptak/utslipp fra skog beregnes med å sammenlikne opptaket i 2020-2030 med en referansebane basert på en videreføring av skogbehandlingspraksis og intensitet i perioden 1990-2009. Dette innebærer at opptaket/utslippet vil være avhengig av om avvirkningen blir større eller mindre enn det som ligger til grunn for referansebanen. Regnereglene vil dermed begrense hogsten til et historisk nivå, noe som vil virke begrensende på mulighetene til å øke hogsten både i Norge og i resten av Europa.

Verdikjeden Skog og Tre vil minne om at FNs klimapanel tydelig viser at det ikke er mulig å nå 2 gradersmålet uten økt uttak og bruk av biomasse fra skog. Alle de scenarier FNs klimapanel baserer seg på forutsetter derfor en betydelig økning i avvirkningen (51-200 %). Scenariene som er i tråd med 2 gradersmålet innebærer enn 6-dobling av bruken av bioenergi globalt i 2100. Også Miljø-direktoratets tiltaksanalyser viser at det ikke er mulig å nå de norske klimamålene uten en betydelig økt bruk av biomasse. Det er derfor direkte ulogisk når EU-kommisjonen i stedet for å utforme et regelverk som stimulerer til økt mobilisering av biomasse fra skog innenfor bærekraftige rammer, legger fram et forslag som virker motsatt vei.

Vi vil også minne om at både Regjering og Storting ved gjentatte anledninger de siste årene har lagt stor vekt på at uttaket og bruken av trevirke bør økes for å kunne nå målene for norsk klimapolitikk. EU-kommisjonens forslag til regneregler for skog står i direkte motstrid til denne politikken.

Verdikjeden Skog og Tre vil peke på at EU-kommisjonens forslag vil ramme Norge spesielt hardt. Norge er kanskje det landet i Europa som relativt sett har størst uutnyttede ressurser. Gjennom de siste 60-80 årene er skogressursene gjennom en systematisk innsats bygd opp slik at vi i dag har mye hogstmoden skog og et stort potensiale for å øke avvirkningen. Avvirkningen har også økt de senere årene. Den årlige avvirkningen er nå 12-13 mill. m³ og den kan økes 15 mill. m³. I perioden 1990-2009 (som skal legges til grunn for referansebanen) lå avvirkningen på 10-11 mill. m³.

Når Norge skal samarbeide med andre skogrike land om alternative regneregler er det derfor viktig å legge vekt på løsninger som stimulerer til at land med stort uutnyttet avvirkningspotensiale kan utnytte dette. Dette er jo her mulighetene for å framskaffe den biomassen som verden trenger for å løse klimautfordringen er størst.

Regjeringen og Stortinget har tidligere vært tydelige på at de ønsker å legge forholdene til rette for å utnytte muligheten for økt avvirkning og økt bruk av trevirke. Det vil da vært selvmotsigende hvis Norge ikke nå tar klar avstand fra EU-kommisjonens forslag. Norge kan ikke støtte et regelverk som hindrer den mobilisering av biomasse som må til for å løse klimautfordringen. I det videre arbeidet med regneregler for LULUCF-sektoren må derfor Norge arbeide for et regelverk som legger forholdene til rette for økt uttak og bruk av biomasse fra skog innenfor bærekraftige rammer. Hvis en ikke lykkes med dette, bør Norge vurdere om en er tjent med en felles gjennomføring av klimaforpliktelsene med EU.