Verdikjeden Skog og Tre advarer mot EU-forslag
6. september 2017
Dette mener FrP om skogbruk
8. september 2017

Dette mener Venstre om skogbruk

Infrastruktur

Det må være enkelt for skogbruksnæringen å frakte tømmer til fabrikker og markeder. Derfor har Venstre og regjeringen sørget for en dobling av bevilgningene til kaianlegg og en økning på 25% i bevilgningene til skogsveier. Venstre går inn for prøveordninger med 74 tonns tømmervogntog, og vi har også sørget for at «flaskehalser», sånn som broer som ikke tåler stor vekt, skal forbedres i neste periode av nasjonal transportplan.

Forskning og utvikling

Statlig kapital skal spille en rolle i skognæringen, spesielt på de områdene der skogindustrien kan gi mer miljøvennlige løsninger. Derfor har Venstre og regjeringen økt bevilgningene til næringsrettet forskning med 2,8 milliarder siden 2013. Regjeringen foreslo å legge ned trebasert innovasjonsprogram under Innovasjon Norge, men Venstre opprettholdt ordningen med en økt bevilgning på 50 millioner kroner. Klimateknologifondet og andre forskningsfond kan også investere i skognæringen, det er en av grunnene til at Venstre har styrket disse ordningen betraktelig i budsjettforhandlingene. Vi har også styrket skatteincentivene for forskning og utvikling i privat sektor gjennom økning av rammene til skatteFUNN.

Vern

Vern av skog er viktig for å sikre områder der det finnes utrydningstruede arter. Derfor har Venstre stemt for vedtaket om at 10% av skogarealet i Norge skal vernes. Dette er gjort under forutsetning om at skogvern skal være frivillig og at alle typer skog skal inngå i målet. Det er viktig at skogeiere blir godt nok kompensert ved vern, derfor har Venstre har sørget for mere penger til skogvern i budsjettforhandlingene.

Biodrivstoff

Venstres gjennomslag i budsjettforhandlingene sikrer 7% innblanding av biodrivstoff i 2017 og 20% innblanding i 2020. Det er viktig at biodrivstoffet så fort som mulig blir avansert biodrivstoff, og her spiller norsk skogbruksnæring en veldig viktig rolle. Venstres gjennomslag for å fjerne avgiften på biodrivstoff har ført til nye biokraft-anlegg på for eksempel Skogn. Venstre har også sørget for at det settes mål om avansert biodrivstoff skal trappes opp til 8% i 2020 – dette vil gi store muligheter for norsk skogsindustri.

Bruk av treprodukter

Det er viktig at det offentlig bruker norsk tre. I 2016 ble det vedtatt en ny lov om offentlige anskaffelser, som pålegger det offentlige å ta hensyn til klima- og miljøhensyn ved innkjøp av tjenester – dette er definitivt krav som kan føre til mer bruk at norsk tre i offentlige byggeprosjekter. Venstre mener det brukes for lite norsk tre i offentlige byggeprosjekter, og derfor har vi bedt regjeringen utarbeide en plan for å øke bruken av norsk tre i infrastrukturprosjekter. Det bør også gis incentiv for privat bruk av tre, for eksempel gjennom Innovasjon Norge, Enova og Fornybar AS.