Hold av 8. juni til NORSKOGs årsmøte
28. mars 2022
Eidsivating lagmannsrett 24. november 2021: beiterett, streifbeite og beiteskade i utmark
12. april 2022

Bedre rammeverk for skogbruket vil redusere utslippet i prosessindustriene

NORSKOG deler synet på at å sikre forutsigbar tilgang på skogsråstoff krever gode og  langsiktige rammevilkår for skognæringen. Dette gjelder særlig innenfor samferdsel, eiendomspolitikk og skattevilkår.

I en rapport fra februar 2022 konkluderer Bellona med at biokull basert på råstoff fra norske skoger til å redusere ytterlige 2 % av Norges klimagassutslipp. Norsk industri har et stort behov for å kutte utslipp fra prosessutslippene, og biokarbon er an av løsningene med størst potensial. I prosessindustriene kan ikke elektrifisering alene bidra til å kutte utslippene, da det ikke kan erstatte de nødvendige kjemiske prosessene. Det kan derimot biokull.

 

Et godt rammeverk er nødvendig 

Det har foregått en omfattende forskning på biokull de siste tiårene, og det er blitt gjort store fremskritt. Dog er det behov for en forbedring knyttet til rammeverket for å sikre en oppskalering av produksjonen. Bellona identifisere tilgang på råstoff som den største barrieren. Bioråstoff lages av biologisk materiale, og i Norge har vi gode muligheter for å ta i bruk massevirke, restvirke og returtre i produksjonen.

 

Bellona peker i sin rapport på ti viktige punkter som er nødvendig for å oppskalere produksjonen:

  1. Sikre forutsigbarhet for biokarbon som klimaløsning. Støtte at biokarbon gis høyere prioritet enn bioenergi, i EU og i Norge.
  2. Sette eget nasjonalt mål og utforme tydelige kriterier for negative utslipp.
  3. Sikre forutsigbar tilgang på skogsråstoff, gjennom langsiktige rammevilkår og støtte til forretnings-utvikling innen løvtrær, furu, og restråstoff i form av grener og topper.
  4. Iverksette tiltak for bedre kostnadseffektivitet for norsk trevirke, innenfor bærekraftige rammer.
  5. Bidra til risikoavlastning for prisen på biokarbon, for eksempel gjennom differansekontrakter for karbon (CCfD).
  6. Øke støttesats til innovasjon og utvikling, og en helhetlig støtteordning for prosessindustrien.
  7. Forenkle prosesser for frakt av prøvemateriale over landegrenser.
  8. Skape forutsigbarhet i tilgang på kraft, både når det gjelder nettkapasitet og utbygging av ny fornybar energi.
  9. Styrke embetsverket med ressurser til behandling av nødvendige industritillatelser.
  10. Stille tydelige krav i offentlige anskaffelser, og til offentlige aktører, for økt sirkularitet for trebasert avfall.

 

– Det er gledelig å se at Bellona ønsker mer bruk av skog som en vesentlig del av klimaløsningen, sier Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef hos NORSKOG. – NORSKOG deler synet på at å sikre forutsigbar tilgang på skogsråstoff krever gode og  langsiktige rammevilkår for skognæringen. Dette gjelder særlig innenfor samferdsel, eiendomspolitikk og skattevilkår.

 

Bedre bruk av skogen

I sin rapport påpeker Bellona at de ikke er et ønske at biokarbon skal utkonkurrere eksisterende industri. Bellona anbefaler derfor å ta i bruk råstoff som i dag i stor grad blir oversett, som returtre, restavfall og GROT. De legger også til grunn for at det er mulig å øke avvirkningen i Norge. – Potensialet [for økt avvirkning] på kort sikt er anslått til 2-3 millioner fm3, i hovedsak bestående av furu og løvtrær. Disse treslagene er godt egnet til produksjon av biokarbon, siden de har høy karbontetthet sammenlignet med gran – opptil 50 prosent mer, skriver de i sin rapport.

 

– Det er flott at Bellona ser muligheten for en betydelig utvidelse av dagens skogdrift, kommenterer Benthe E. Løvenskiold. – Vi har lenge vært klar over at avvirkningskvantumet kan økes innenfor bærekraftige rammer, da tilveksten i dag langt overstiger uttaket.

 

Om Bellona

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig, ideell stiftelse som arbeider med å løse verdens klima- og miljøproblemer. Bellonas tilnærming er teknologioptimistisk og basert på systemtenkning, med mål om å utvikle og fremme løsninger for politikere, offentlig forvaltning og næringsliv. Les mer om stiftelsen på deres nettside her