Usikret kreditor tror ikke Norske Skog-investeringen er tapt
27. november 2017
Rovviltforvaltning uten bakkekontakt
28. november 2017

NHO vil sikre norske LULUCF-interesser

NHO understreker faren for et vedtak der man vil komme til å bruke referansebanen for his torisk hogst som grunnlag for fremtidig uttak, og dermed ikke ta høyde for den enorme til veksten man har hatt i Norge og det økende volumet som etter hvert er klart for uttak. Faren ved at store mengder skog blir stående som følge av vedtaket, er at sjansen for å nå to-gradersmålet svekkes. NHO skriver:

– NHOs landsforeninger har lagt frem sektorspesifikke veikart mot lavutslippsamfunnet i 2050. Økt bruk av skogen er helt vesentlig for å lykkes. Slik skogregnskapet nå tegner til å bli, vil det bli ytterligere krevende for Norge å innfri målene i ikke-kvotepliktig sektor. Det er et paradoks at tiltak for å øke skogproduksjonen, som gir økt binding av CO2 og økt bruk av biomasse avgjørende for to-gradersmålet, straffes.

NHO stresser hvordan aktiv bruk av skogen kan erstatte fossile ressurser, og minner om at politikerne også gjentar dette i mange sammenhenger (blant annet Skog22, Skog meldingen, Bioøkonomistrategien og Bioverdirapporten). NHO understreker videre at skogen blir sentral i bioøkonomien og det grønne skiftet, og at dette vedtaket derfor er avgjørende:

– NHO mener det er avgjørende for norske klimamål, for bioøkonomien og for verdiskaping i det grønne skiftet at vi får gode formuleringer inn i regelverket mht hogstmoden skog, bærekraftig skogbruk og økt handlingsrom rundt referansebanen. Det er viktig at vi i forhandlinger med EU om Norges målsetninger oppnår maksimal kompensasjon for vårt spesielle utgangspunkt, og at vi inntil forhandlingene forsøker å påvirke regelverkets utforming der det er mulig.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund ber avslutningsvis om et møte med statsråden og tilbyr å bidra i prosessen.

Treindustriens direktør Heidi Finstad er glad for at NHO engasjerer seg i saken for å sikre norske interesser. – Det er helt avgjørende med bred norsk innsats i lys av at Norge er i en særstilling. Det er helt uaktuelt å tenke seg at Norge ikke vil tilslutte seg EU i denne sammenhengen, derfor må Regjeringen sørge for å ivareta norske interesser, kommenterer hun.