To ulver felt i Stor-Elvdal
31. oktober 2017
Mer ansvar til kommunene
1. november 2017

Fjerning av maskinskatten er en stor forenkling

Gjeldende regelverk er uklart og overmodent for en forenkling. Arbeidsmaskiner og tilhøyrsle skal ifølge loven ikke inngå i eiendomsskattegrunnlaget. Store maskiner integrert i eiendommen skal derimot inngå. Det må vurderes skjønnsmessig hvor store maskiner, hvor integrerte med hensyn til tid og kostnader for demontering, byggets verdi uten maskinene osv.

Rettssaker må avgjøre

Mange bedrifter aksepterer skatten eller avtaler tilpasninger med kommunen. Noen bedrifter har måttet bringe saken inn for domstolene. Der bedriftene har fått medhold, er avgjørelsen spesifikk for disse maskinene, og har i liten grad gitt avklaringer som kan overføres til andre bedrifter. Vindusfabrikken NorDan er ganske lik isolerglassprodusenten Bøckmann, som vant i høyesterett i 1999. Likevel måtte NorDan helt til lagmannsretten for å få medhold i sin sak i august 2017. Industrianlegg som ikke produserer vinduer risikerer fortsatt å måtte gå til rettssak for å få fastsatt riktig skatt.

Forslaget bra for grønne næringer

Usikkerheten om bedriftenes skattekostnader er svært uheldig. Det er også uheldig at viktige fremtidsrettede næringer som bioenergiproduksjon og datalagringssentre kvier seg for etablering i Norge. Dette handler om utnyttelse av norsk fornybar kraft og biomasse, og om Norge skal nå klimamålene.

Forutsigbarhet bra for investeringer

Regjeringens forslag vil sikre en forutsigbar eiendomsskatt for potensielle nyetableringer og eksisterende små og store industrianlegg i Norge. Industri betyr arbeidsplasser, noe som burde være et gode for enhver kommune, ikke en ulempe.

Forslaget er et kompromiss

Kommunene får en romslig overgangsordning frem til 2023, og vil fortsatt kunne kreve eiendomsskatt av tomter og bygninger med bygningstekniske installasjoner, og vil i det lange løp ha langt lavere administrasjonskostnader ved taksering og utskriving av eiendomsskatt på næringseiendommer. Vindkraft og ilandføringsanlegg undergitt petroleumsbeskatning er holdt utenfor. Det vil fortsatt kunne være eiendomsskatt på vindkraft, ilandføringsanlegg for petroleum, vannkraftanlegg og oppdrettsanlegg.

Lovutvalg er kun trenering

Saken er klar for en avgjørelse. Alle berørte parter er hørt, og den er grundig behandlet av departementet både i 2015 og i 2017. Det er ingen grunn til ytterligere utsettelser og utredninger.

Forslaget om et lovutvalg kommer fra parter som ikke er interessert i å gjøre reelle endringer i dagens regelverk. Lovutvalg brukes normalt ved en full lovrevisjon, ikke ved enkelte endringer som her. Det er ingen grunn til ytterligere utsettelser og utredninger i denne saken.