Fjerning av maskinskatten er en stor forenkling
1. november 2017
Tømmerpriser: Stor etterspørsel gir prisøkning på alt
1. november 2017

Mer ansvar til kommunene

Ved behandling av Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner, jf. Innst. 333 S (2014-2015), sluttet Stortinget seg til at ansvaret for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og tilskudd til tiltak i beiteområder kan overføres fra Fylkesmannen til kommunene fra 2020.

Etter høring av forslag til nye oppgaver til kommunene, omtalt i Prop. 91 L (2016-2017), jf. Innst. 376 L (2016-2017), har Landbruks- og matdepartementet fastsatt endringer i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og i forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder. Endringene innebærer at Fylkesmannen skal fordele rammer til hver kommune etter omfanget av tilskuddssøknader og på grunnlag av innmeldte behov fra kommunene. Kommunene får ansvaret for søknadsbehandling, utbetaling og oppfølging av tilskuddsordningene, samt forberedelse av ev. klagesaker som skal avgjøres av Fylkesmannen.

Endringene trer i kraft 1. januar 2020.

Endringsforskriftene på Lovdata:

Kommunene er i dag vedtaksmyndighet for de juridiske virkemidlene og de fleste økonomiske virkemidlene under Landbruks- og matdepartementet sitt ansvarsområde. I tillegg er kommunene førstelinje for Innovasjon Norge i behandling av søknader om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket. Overføringen av flere oppgaver vil innebære en ytterligere forsterkning av kommunenes rolle og ansvar som landbruksmyndighet.