Enovastøtte på 116 millioner kroner til pilotanlegg for biodrivstoff
15. desember 2017
Romania vil gjøre det lovlig å skyte ulv i EU
18. desember 2017

Statkraft og Södra sin beslutning om bygging av demoanlegg for avansert biodrivstoff er en god nyhet for skogbruket.

Arne Rørå

Skal klimautfordringene løses må produksjon og forbruk innrettes mot løsninger som gir lave utslipp av klimagasser. Virkelig miljøvennlig blir det når produksjonen baserer seg på bruk av fornybare ressurser. For tungtransporten er elektrisitet ikke et energialternativ i dag. Avansert biodrivstoff er en mest aktuell løsning for å redusere klimagassutslipp fra tungtransport, og skogråstoffet forventes å være velegnet til formålet. Hva dette betyr for skogeierne er foreløpig usikkert.

Statkraft og Södra skal teste ut ulike typer biologisk råstoff. Skogbruket i Norge har råstoffressursene og nå håper vi at disse viser seg velegnet i Statkraft og Södras produksjon. Vi trenger denne type produksjon i Norge. Nå er det viktig at myndighetene bidrar til å skape et stabilt marked for avansert biodrivstoff. Stortinget har vedtatt at andelen biodrivstoff til veitrafikk gradvis skal trappes opp til 20 % i 2020. Det er bra, men vi trenger at det føres en politikk som sikrer forutsigbarhet mye lenger enn til 2020. Industrielle investeringer er langsiktige og det må skapes trygghet for investeringene. Det må fattes politiske vedtak som sikrer et minimumsmarked for bærekraftig biodrivstoff minst fram til 2030.

Hele verdikjeden skog har behov for at det skapes ny næring som sikrer avsetning for massevirkesortimenter og flis fra treindustrien. Bruk av råstoff fra skogen kan stimuleres ved at det gis fullt avgiftsfritak for avansert biodrivstoff fra skogråstoff. Statkraft og Södras beslutning er et klart eksempel på at det grønne skiftet ikke bare er et ordskifte, men at det nå følges av handling. Dette gleder vi oss over sier adm. direktør i NORSKOG, Arne Rørå.

 

                Fra dagens pressekonferanse