Er hun opptatt av skogen?
3. mai 2013
Høringsuttalelse angående forslag om implementering av EUs tømmerforordning
13. august 2013

Lite nytt i Revidert nasjonalbudsjett

De fleste nyheter av økonomisk interesse for skognæringen er frigitt før dagens reviderte nasjonalbudsjett ble lagt frem. Av nye saker med direkte betydning for skogbruket, kan nevnes økt bevilgning til statens naturskadeordning med 73 millioner. Begrunnelsen er de mange store naturskadehendelsene i 2011 og 2012 som har gitt økte utbetalinger og tilsagn om erstatninger.

Naturvernorganisasjonene og skogorganisasjonenes felles utspill med ønske om økte bevilgninger til frivillig vern av skog, har imidlertid ikke har fått gjennomslag denne gangen. Kun 5 millioner plusses på den eksisterende bevilgning på 231 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også å bevilge 112 mill. kroner i startbevilgning til fire byggeprosjekter i universitets- og høgskolesektoren: nytt teknologibygg ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, nybygg for det nye universitetet på Ås og Veterinærinstituttet, nybygg for samlokalisering av Kunst- og designhøgskolen i Bergen og første fase av rehabiliteringen av universitetsmuseet ved Universitetet i Bergen. NORSKOG mener at disse bør bli signalbygg for bruk av tre. Staten og Statsbygg bør være i førersetet for bruk av tre, selv om dette innebærer noe mer risiko. Slik kan man markedsføre trebruk, og hva er vel bedre enn at studentene, som morgensdagens beslutningstakere, blir vant til å bo i og leve med tre!

Tiltakspakken på 750 millioner kroner til skognæringen ble offentliggjort 29. april, og innebærer bl.a:
– 60 mill. kroner til infrastrukturtiltak, hvorav 30 mill. kroner nyttes til kaiterminaler og 30 mill. kroner til modernisering og ombygging av eksisterende skogsveger. Landbruks- og matdepartementet vil for øvrig sende et revidert forslag til regelverk for planlegging og bygging av skogsveger på høring innen kort tid.

NORSKOG legger til grunn at departementet da vil fjerne skogsbilveier fra listen over anlegg som stanses av hensyn til inngrepsfrie soner (INON).

– Det foreslås at bevilgningen til Trebasert innovasjonsprogram økes med 15 mill. kroner.

NORSKOG er positive til at staten legger opp til at det skal benyttes tre i offentlige bygg. Staten er en betydelig innkjøper, og må gå foran som spydspiss i enkeltanlegg.

– For å forbedre framkommeligheten bl.a. for kjøretøy med dimensjoner opptil 24 meter og 60 tonn totalvekt, særlig innrettet mot transportbehovene i treforedlingsindustrien, foreslås det bevilget til sammen 100 mill. kroner under Statens vegvesen, fordelt med 10 mill. kroner til drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., og 90 mill. kroner på til riksveginvesteringer.

– Bevilgningen kommer i tolvte time, og dette er et viktig tiltak som skognæringen har etterspurt i lengre tid.

Regjeringens virkemiddelpakke for fastlandsindustrien ble offentliggjort 5. mai 2013. Dette innebærer at ubalansen mellom oljesektoren og fastlandsindustrien skal rettes opp gjennom skatteinsentiver. Fastlandsbedrifter skal få redusert skatt på alminnelig inntekt fra 28 til 27 pst. fra 2014, og det innføres startavskrivning på 30 pst. for saldogruppe d (maskiner mv.).

Regjeringen foreslår på den annen side å øke verdsettelsen av sekundærboliger og  næringseiendom  i  formuesskatten  fra  50  til  60  pst.  av  beregnet  markedsverdi fra 2014. Dette begrunnes i ønsket om å redusere skattefavorisering  i  formuesskatten  av  investeringer  i  fast eiendom  utenom  egen  bolig. Det oppgis ikke hvor stor andel av denne økningen som kommer på næringsvirksomhet og hvor stor andel som faller på sekundærboliger.

NORSKOG mener det er beklagelig at regjeringen vil ta inn de kommende skattelettelsene bl.a. ved å øke grunnlaget for formuesskatt på næringseiendommer. Vi er imidlertid fornøyd med totalbildet av skattetiltakene, sier næringspolitisk sjef Mari Gjølstad.