Samarbeid med skogbruket skal redusere risikoen for strømbrudd
15. august 2018
Klimagassutslippene gikk ned i 2017
17. august 2018

Felles møte i rovviltnemndene for å behandle klager på lisensfelling av ulv

Region 4 og 5 skal ha fellesmøte den 22.august for å behandle de 26 klagene

Sekretariatets innstilling til Rovviltnemdenes møte viser at sekretariatet nå stiller seg bak det kvotevedtak rovviltnemdene har fattet, noe som er en positiv utvikling fra deres innstilling til det ordinære møtet den 19.juni  i år, sier Arne Rørå i NORSKOG.

Sekretariatet innstilte da på uttak av 12 dyr utenfor sona, ikke uttak av familiegrupper og ikke uttak innenfor sona. Nemdene valgte å ikke lytte til sekretariatet og fastsatte en lisenskvote på inntil 12 ulv utenfor ulvesona og lisensjakt på tre flokker inne i ulvesona. Dette var viktig, nemdene viste da at ulvesona ikke skal være et ulvereservat slik sekretariatet la opp til. Men, heller ikke dette er tilstrekkelig uttak til å følge opp Stortingets bestandsmål. Uttaket må økes til 4,5 familiegrupper, hvorav 3 er helnorske og 3 er grenseflokker, sier Rørå.

 

Vi håper rovviltnemdene nå øker uttaket i samsvar vår og fleres klager,  og at de vedtar å sette i gang forvaltning av grenseflokker. Uttak av grenseflokker er et viktig tiltak både for å dempe konflikter og for å utvikle ulveforvaltningen slik at Stortingets bestandsmål kan nås, sier Rørå.

 

 

NORSKOG er en av de som har klaget på vedtaket. I saksfremlegget er NORSKOGs klage blitt sammenfattet slik:

NORSKOG
 Klager ønsker et økt uttak av familiegrupper da det vedtatte uttaket ikke følger opp
Stortingets bestandsmål.
 NORSKOG ber om at det foretas en beregning som viser hvor stort jaktuttak som må til for å
bringe den norske bestanden ned på det bestandsmålet som er fastsatt av norske
myndigheter.
 NORSKOG mener at hjemmelsgrunnlaget for felling er tilstede og at kriteriene for felling etter
Naturmangfoldlovens § 18 første ledd bokstav b og c er oppfylt både innenfor og utenfor
ulvesonen.
 Ved økt uttak må tap i jaktbasert utmarksnæring vektlegges ved prioritering av hvilke flokker
som skal tas ut.

 

Alle saksdokumenter og fullstendige klager kan du finne her.