Program for utbedring av flaskehalser for tømmertransport
25. juni 2019
Sverige bygger verdens høyeste trehus
26. juni 2019

Riksrevisjonen om rovviltforvaltningen

Riksrevisjonen har i dag lagt frem sin rapport om rovviltforvaltningen. Ikke overraskende peker riksrevisjonen generelt på svak styring på rovviltfeltet. Spørsmålet er hvilke punkter som er relevante for ulveforvaltningen.
Riksrevisjonen har i dag lagt frem sin rapport om rovviltforvaltningen. Ikke overraskende peker riksrevisjonen generelt på svak styring på rovviltfeltet. Spørsmålet er hvilke punkter som er relevante for ulveforvaltningen.
 
NORSKOG ser at:
– Riksrevisjonen påpeker at soneforvaltningen bare fungerer delvis etter hensikten, og at det i enkelt beiteprioriterte områder er betydelige skader på beitedyr. De anbefaler miljømyndighetene å «vurdere tiltak for å sikre mer funksjonelle forvaltningssoner».
 
– Riksrevisjonen trekker frem som et av hovedfunnene at skadefelling ikke skjer raskt nok. I pressekonferansen ble det spurt om dette kunne skyldes sendrektighet og manglende vilje i byråkratiet, noe som langt på vei ble avvist. (Til tross for at Fylkesmennenes saksbehandling ikke har vært del av undersøkelsen). De mener årsaken ligger i at det er vanskelig å spore rovdyr på barmark.
 
– uenigheten mellom rovviltnemdene og KLD i klagesakene vedr. lisensfelling av ulv er omtalt men har ikke resultert i noen vurdering eller kritikk.
 
– Riksrevisjonen gir KLD ros for bedre beskyttelse av genetisk viktige ulver
 
NORSKOG er imidlertid kritiske til dette:
– Riksrevisjonen gjennomgår bestandsmålene og vurderer hvorvidt de er oppfylt for hver enkelt art. For ulv blir det konstatert at bestanden har ligget over bestandsmålet siden 2010 med unntak av året 2014. Riksrevisjonen retter imidlertid ingen kritikk mot miljømyndighetene for at målet ikke blir overholdt ved at bestanden ligger for høyt.
 
– Riksrevisjonen har ikke merknader til oppfølgingen av Stortingets vedtak 770 der Stortinget ber om en om utredning av mulige økonomiske ordninger for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen. Dette har Klima- og miljødepartementet ikke fulgt opp, men i stedet kommet med en tilskuddsordning til kommunene. Foreløpig har de som mister rettigheter ikke fått kompensasjon for tapene de lider og NORSKOG mener stortingsvedtaket derfor ikke er fulgt opp. 
 
– Riksrevisjonen har heller ikke gjennomgått og vurdert tilskuddsordningen til kommunene, og om denne følger opp Stortingets intensjoner i vedtak 771. Det er ikke lagt frem en sak for Stortinget om ordningen slik de har bedt om i vedtak. Tildelingspraksisen er svært variabel og det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om pengebruken er effektiv i forhold til målsettingen.