30 millioner til skogsolje fra Åmli
25. juni 2019
Riksrevisjonen om rovviltforvaltningen
26. juni 2019

Program for utbedring av flaskehalser for tømmertransport

Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Norges Skogeierforbund, Fellesforbundet, NoBio, NORSKOG og Statskog utgjør samarbeidet «Verdikjeden Skog og Tre». Hensikten er å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

 

Det vises til brev fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet, om høring av program for utbedring av flaskehalser for tømmertransport.

Høsten 2013 ble det vedtatt å øke tillatt totalvekt for 7-akslede tømmervogntog fra 56 til 60 tonn. Etter at innføringen av 60 tonn ble vedtatt har skog- og trenæringen gjennomført en rekke møter og temadager med Statens vegvesen, fylkeskommuner og kommuner. Dette for å få oppklassifisert det offentlige vegnettet slik at mest mulig av tømmertransporten kan foregå med 60 tonns lass.

Gjennom revidert nasjonalbudsjett for 2013 ble det bevilget 90 mill. kroner til fjerning av flaskehalser på det statlige vegnettet. Dette ga raskt resultater. Fra høsten 2015 har praktisk talt hele det statlige vegnettet vært åpent for 60 tonn. Fylkesvegnettet, eller bruene på fylkesvegnettet, har derfor vært det som i stor grad har begrenset bruken av 60 tonns tømmervogntog. For mange bruers vedkommende har det vært usikkerhet om hvorvidt de kan åpnes for 60 tonn eller ikke.

Sommeren 2015 valgte Vegdirektoratet å starte en systematisk gjennomgang av alle bruer på fylkesvegnettet. For innføringen av 60 tonn totalvekt har dette arbeidet vært usedvanlig viktig. Gradvis er usikkerheten om hva de enkelte bruene tåler eliminert. I dag er 10 454 av 11 338 bruer på fylkesvegnettet (92 %) godkjent for 60 tonn (vegbruer, bruer i fylling og ferjekaier i Statens vegvesens database Brutus). Både på Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag begynner man nå å få god oversikt over hvilke bruer som ikke tåler 60 tonn.

Skognæringen har i flere runder spilt inn kandidater til bruprogrammet, men som følge av Vegdirektoratets arbeid har mange av disse falt ut undervegs fordi det har vist at bruene kan åpnes for 60 tonn uten noen tiltak.

For Østlandet, Sørlandet og Midt-Norge ble det sommeren 2018 tatt utgangspunkt i lister fra Brutus over de bruer som ikke er godkjent for 60 tonn. For hver av disse bruene ble det tatt ut data fra SkogDatas Verktøy for flaskehalsanalyser som viser hvor store volumer som var transportert over de ulike bruene i 2017 (og delvis i 2016), og hvor store transportavstandene på dette volumet var. Gjennom bruk av SkogDatas datasett kunne man anslå årlige innsparinger ved fjerning av hver enkelt flaskehals, og det har i stor grad dannet grunnlag for prioriteringen mellom de ulike bruene.

Vegdirektoratets bruseksjon har gått gjennom kandidatene som skognæringen har fremmet. Hver enkelt bru er vurdert med tanke på mulighetene for forsterkning og kostnadene med det. De prosjektene som nå ligger inne i forslaget til bruprogram er bruer som skognæringen har prioritert, og som det er mulig å forsterke for en akseptabel kostnad.

Fra tillatt totalvekt ble økt til 60 tonn har Norges Skogeierforbund utarbeidet statistikk for å følge og dokumentere utviklingen. Diagrammet under viser hvordan den andelen av transporten som er utført på 60-tonns tariff har økt fra sommeren 2015 fram til i dag.

De siste månedene er 56 % av tømmertransporten kjørt på 60-tonns lass. Gjennom fjerning av flaskehalser på fylkesvegnettet og administrativ oppklassifisering av kommunale veger, mener Verdikjeden Skog og Tre at denne andelen kan økes ytterligere, kanskje opp mot 75 %. Programmet for utbedring av flaskehalser legger grunnlag for det. Derfor er bruprogrammet et viktig virkemiddel for å effektivisere tømmertransporten på veg og legge til rette for utvikling av skog- og trenæringen. Dette styrker grunnlaget for et grønt skifte der denne næringen har en viktig rolle.

Oppsummering:
Statens vegvesen arbeider med et forslag til program for tilskuddsordningen. I forslaget er det tatt utgangspunkt i at hele programmet skal gjennomføres i seksårsperioden 2018-2023. Forslaget til program er basert på innspill fra skog- og trenæringen. De siste årene har Statens vegvesen gjennomført et omfattende arbeid hvor man også har samarbeidet godt med næringen. Verdikjeden Skog og Tre er svært tilfreds med Statens Vegvesen sin oppfølging av bruprogrammet, og støtter forslaget som foreligger.