Skrantesjuka: Ordførarane krev meir tid før saneringa vert sett i verk
5. oktober 2017
Ny markaforskrift: Fjerner meldeplikten for mindre hogster
6. oktober 2017

Jakt-aktuelt: Nødvergerett for hund under jakt

1. Hvem kan bruke nødvergeretten – bare hundeeier, alle i jaktlaget eller den som ser angrep på hund?

Den som kan bruke nødvergeretten er «[e]ieren eller en som opptrer på vegne av eieren». I tillegg til eieren må de andre i jaktlaget anses å opptre «på vegne av eieren» under jakt. Den som tilfeldigvis ser angrep på hund, er ikke omfattet. Personen som kan bruke nødvergeretten må stå i et særlig forhold til hunden, og en helt tilfeldig tilknytning er ikke tilstrekkelig.

2. Dersom det må gis tillatelse fra hundeeier bør/må dette være skriftlig til hele jaktlaget?

Det fremgår av forarbeidene til naturmangfoldloven: «Det er ikke noe krav om at den som opptrer på vegne av eieren har fått [ansvar] i form av skriftlig fullmakt eller lignende».

3. Er det fortsatt krav om at det først må forsøkes å avverge angrep eller er dette kravet fjernet fra lovverket?

Bestemmelsen i naturmangfoldloven § 17 oppstiller ikke noe vilkår om avvergingsforsøk. Dette fulgte tidligere av viltloven, men er ikke tatt med i naturmangfoldloven. I den svenske jaktförordningen § 28 er det et vilkår at det er forsøkt å avverge angrepet.

4. Må ulven fysisk angripe før en kan skyte?

Naturmangfoldloven § 17 (2) lyder:

«Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på person. Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt under direkte angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe.»

​ Vilkåret er «under direkte angrep». I forarbeidene fremgår det at «felling bare kan skje dersom rovviltet er i ferd med å angripe eller angriper». Etter gjeldende rett må ulven ha foretatt seg noe aktivt i form av å jage hunden eller på annet vis ha overtrådt en terskel ved å være på veg til å sette igang et angrep. Bevissituasjonen kan være vanskelig. Eiers subjektive oppfatning av at rovviltet har igangsatt angrep, er uten betydning dersom bevisene tilsier at angrep ikke var igangsatt.