Skogeierorganisasjonene sier nei til tvangsvern av Østmarka
17. januar 2019
Ny regjeringsplattform med mye bra for skogbruket
18. januar 2019

1 milliard i økt verdiskaping av jakt og viltkjøtt

– Disse tallene bekrefter at det er et stort potensiale i å utvikle næring i utmarka. Dette må være svært inspirerende for folk som jobber med jakt i Norge. Her er det altså rom for grunneiere og andre for å satse. Det offentlige vil bistå med tilrettelegging og kompetanse, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Omsetter for 2 milliarder i dag

Rapporten fra NINA viser at i jaktåret 2017-2018 var det samlede forbruket til jakt på storvilt og småvilt på ca. 2 milliarder kroner. Av dette er forbruket til jakt på storvilt ca. 1,4 milliarder kroner, og forbruket til jakt på småvilt er ca. 600 millioner kroner.

Omsetningen kan økes til 3 milliarder

NINA har gjort en beregning av hva som vil være mulig omsetning fra jakt om 10 år. De anslår at omsetningen fra småviltjakt kan innebære en økning opp til ca. 40 prosent fra i dag, og omsetningen fra hjorteviltjakt kan bli doblet.

Mulighetene for økt verdiskaping for hjorteviltjakt (artene elg, hjort, villrein, dådyr og rådyr) vurderes å være større og mer sannsynlig enn småviltjakt.

Hvordan øke verdiskapingen

I jordbruksoppgjøret 2018 ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe for å utarbeide en handlingsplan for økt verdiskaping basert på jakt og viltkjøtt. Handlingsplanen vil legges frem i løpet av februar/mars.

Handlingsplanen kommer til å foreslå en rekke tiltak for å øke verdiskapingen. Sentrale elementer vil være:

God distriktspolitikk

Jakt har lange tradisjoner i Norge, og organisering og salg av jakt er en viktig inntektskilde for mange grunneiere. Satsing på jakt og jaktopplevelser er god distriktspolitikk. Den lokaløkonomiske verdiskapningen (inklusiv ringvirkninger) anslås av NINA til å være ca. 1,3 milliarder kroner i jaktåret 2017-2018.

I 2018 overtok Landbruks- og matdepartementet ansvaret for den delen av forvaltningen som gjelder høstbare viltressurser, det vil si arter en kan jakte på. Bakgrunnen for det var blant annet muligheten for å styrke næringsutviklingen basert på bærekraftig bruk av utmarksressursene.