Planlegger 2.000 boliger på Fossum: Satser på å bygge hus i tre
17. desember 2018
Oppfyller krav til nasjonalpark
17. desember 2018

Regjeringen Solberg overprøver nok en gang Stortinget

 

Miljødirektoratet sier i sin faglige tilrådning at det fødes tilstrekkelig med valpekull i 2019 for å oppnå bestandsmålet etter endt lisensfelling 2018/2019 dersom vedtaket om felling av de tre aktuelle revirene innenfor ulvesonen effektueres. Departementet (KLD) slutter seg til dette og anser at rovviltnemndenes vedtatte kvote sannsynligvis ikke er til hinder for å nå bestandsmålet neste år.

 

På tross av dette følger ikke departementet opp rovviltnemdenes vedtak. KLD mener at skadeomfang og skadepotensial er begrenset og at det derfor ikke er rettslig grunnlag for å ta ut alle de tre flokkene. Med tanke på at statsråd Helgesen så vidt unngikk mistillit i stortinget ved å love og få på plass det juridiske grunnlaget for å følge opp Rovviltforliket, så fremstår denne begrunnelsen som spesiell. Stortinget vedtok endringer i Naturmangfoldloven nettopp for å skaffe dette grunnlaget.

 

For Slettåsflokken gjøres «andre offentlige interesser» gjeldende slik at denne kan tas ut. Forskjellen hevdes å være konfliktnivået. Samlet sett fremstår dette som rene prokuratorknep for å unngå og følge opp Stortingets vedtak, sier Arne Rørå, adm. direktør i NORSKOG. En vurdering av konfliktnivået i de 3 revirene uten noen form for detaljert kartlegging av folks holdninger i området er ikke en faglig begrunnelse, men ren politikk. Hadde man ønsket det kunne man godt benyttet ordføreropprøret i høst som grunnlag for en annen politisk konklusjon. Dette dreier seg om politisk vilje, ikke evne. Uttak av Slettåsflokken som består av tre dyr, hvorav to antas hardt skadd, fremstår som ren symbolpolitikk for å forsøke og dempe gemyttene uten at det har nevneverdig effekt på ulvebestandens fortsatte vekst. Det er vanskelig å forstå dette på annen måte enn at Regjeringen Solberg ønsker mer ulv i Norge. Det er det for så vidt legitimt for Erna og Høyre å mene, men det oppleves som respektløst å kreere syltynne argumenter for å overkjøre Stortingsflertallet.

 

Det å trekke fram ulikheter i konfliktnivå er å leke med ilden. Dette er jo nærmest en oppfordring til distriktsbefolkningen om å finne frem de gule vestene og markere sin misnøye med regjeringen og sin støtte til Stortingsflertallet.

 

Les hele vedtaket her: Avgjørelse av klage på lisensfelling av ulv innenfor ulvesona 20182019(1)

 

 

I vedtaket står det:

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak for så vidt gjelder ulvereviret Slettås, og åpner for lisensfelling av inntil 3 ulver i dette reviret (det antall som fremgår av sporing og observasjoner). Hensikten med vedtaket er å tillate felling av alle ulvene i det nåværende Slettåsreviret. Dersom det skulle vise seg at det er flere enn tre ulver i reviret, tar departementet sikte på å utvide fellingskvoten. Departementet har kommet til at det ikke skal åpnes for lisensfelling av ulvene i Hobøl- og Mangenrevirene. Dermed oppheves vedtaket til rovviltnemndene i region 4 og 5 om kvote for lisensfelling for disse to revirene.

Det er departementets vurdering at skadeomfang og skadepotensial for samtlige revirer er begrenset og at det dermed ikke er rettslig grunnlag for lisensfelling etter naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b. For ulvereviret Slettås, anser departementet at det foreligger offentlige interesser av vesentlig betydning som tilsier felling, slik at vilkåret for lisensfelling etter naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c er oppfylt. Når det gjelder forståelsen av naturmangfoldloven § 18 c) viser departementet til Innst. 257 L (2016-2017) fra Energi- og miljøkomiteen om endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.).

Departementet har videre kommet til at det for Slettås ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger enn lisensfelling. Uttak vil ikke true bestandens overlevelse. Enkelte av klagene er dermed tatt delvis til følge.