Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018-2019
13. juni 2018
Skogbeskatning som virkemiddel
13. juni 2018

WWF anker ulvedommen

Oslo tingrett kom fram til at norsk rovdyrforvaltning ikke er lovstridig, men WWF er uenig og anker dommen i ulvesaken.

Anken ble levert onsdag, ifølge WWF.

– Vi mener at dommen er uriktig. Gjennom rettssaken hadde vi håpet i det minste å få klarhet i noen av de grunnleggende premissene for norsk ulveforvaltning: Hva slags nasjonale og internasjonale forpliktelser har Norge til å ta vare på fredede rovdyr i naturen vår? Hva betyr det egentlig at ulvebestanden skal være levedyktig i hele sitt utbredelsesområde? Hva slags krav stiller lovverket til begrunnelse av vedtak om å skyte dyr som er fredet? sier Ingrid Lomelde, organisasjonens miljøpolitiske leder.

Oslo tingrett slår i dommen av 18. mai i år fast at vedtakene om lisensjakt som Klima- og miljødepartementet gjorde i desember, oppfyller vilkårene i naturmangfoldloven. Domstolen avviser påstanden fra WWF, som mente departementet brøt både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen om truede arter.

WWF ble også dømt til å betale sakskostnader både til departementet og partshjelperne Utmarkskommunenes sammenslutning, Norges Bondelag,NORSKOG og Norges Skogeierforbund. Til sammen er det snakk om 454.430 kroner.

NTB