Lokal forvaltning av motorferdsel er ønskelig!
13. mars 2013
Arbeiderpartiet fronter skog- og trenæringen !
11. april 2013

Trenger strakstiltak

Skogen i Norge representerer store muligheter for verdiskaping og for å kunne produsere klimavennlige produkter basert på grønt karbon. Skogressursene vil kunne spille en viktig rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet og for å utvikle en bioøkonomi.