Super wood could replace steel
20. februar 2018
Poland Broke Law With Ancient Forest Logging, EU Court Adviser Says
21. februar 2018

Vellykket SKOGFORUM om bestandsovervåking av ulv!

Foredragsholderne Reidar Åsgård, Jonas Kindberg, Knut Arne Gjems og Jan Huseklepp Wilberg.

ULV –  overvåking og vurdering av bestandsstørrelse

Ulvebestanden i Skandinavia er godt kartlagt. Allikevel benytter interessegruppene forskjellige bestandstall, og avviser kategorisk motpartens. Den saklige debatten avspores ved å så tvil om faktagrunnlaget, noe som belaster tilliten til miljøforvaltningen. Er bestandstallene egentlig gode nok, og hvem forvalter den objektive sannhet? Hvilken presisjon kreves egentlig for å kunne forvalte ulven som art, og hvordan kan man effektivt holde en tilstrekkelig oversikt over betandssituasjonen?

Bestandsestimater for store rovdyr. Hvordan beregnes dette i Norge og Sverige?

Jonas Kindberg, Leder Rovdata v/Norsk institutt for naturforskning

Presentasjonen ligger her:Rovdata Oslo 2018

 

SNO sine oppgaver knyttet til forvaltning og overvåking av store rovdyr.

Jan Huseklepp Wilberg, Seniorrådgiver, rovviltseksjonen, Statens Naturoppsyn

Presentasjonen ligger her:SNO NORSKOG 15 febr 2018

Hvordan brukes bestandstallene i forvaltningen?

Reidar Åsgård, Nestleder av rovviltnemda i Hedmark

Hva har interessegrupper og distriktsbefolkning egentlig behov for?

Knut Arne Gjems, HJFF