NORSKOG-webinar: Skog som investeringsobjekt
7. mars 2022
Villsvinprosjektet med eget nyhetsbrev
10. mars 2022

Ukrainakrigens effekt på virkesmarkedet

Russlands invasjon av Ukraina er dypt tragisk på mange områder. Uten å gå inn på hele bildet vil vi gi noen kommentarer om hvilken effekt dette har for virkesmarkedet.

 

 

  • Vi ser allerede en effekt i økt etterspørsel etter massevirke etter at russisk eksport til Finland nå har bråstoppet. Dette dreide seg om flere millioner m3/år og flere aktører har henvendt NORTØMMER om massevirkeleveranser på båt til Finland/Sverige som følge av dette.
  • Vi erfarer at nordisk industri nå «støvsuger» Baltikum etter bjørk. Dette for å kompensere for bortfall fra Russland og Hviterussland.
  • Kjøpere av energivirke ser for seg kraftige prisøkninger for energivirke som følge av økte olje og gasspriser og mulig reduksjon av Europas gassimport. Merkbar økt etterspørsel, først og fremst utenfor Norge.
  • Vi forventer en økt etterspørsel etter sagtømmer fra Norge som følge av at Russland, Hviterussland og Ukraina har stått for ca 10 % av trelasteksporten til Europa (ca. 8-10 mill. m3 trelast) – denne har også bråstoppet, og Europeiske sagbruk vil forsøke å øke produksjonen for kompensere for dette og utnytte markedsmuligheten. Dette kommer oppå et trelastmarked som allerede har sett prisoppgang på nyåret.
  • For tømmermarkedet, avsetning og prisnivåene isolert ser det ut til at markedssituasjonen gir en positiv effekt, men vi må huske på hvor ekstremt stor usikkerhet som råder og hvor fort ting kan endre seg.
  • Lagersituasjonen for både sagtømmer, massevirke og celluloseflis er synkende i hele markedet, med unntak av Østlandet i Norge, der det fortsatt er og vil være mye sagtømmer i markedet inn mot sommeren. Eksporten fra Oslofjorden øker derfor nå for å bedre markedsbalansen i dette området.
  • En stor umiddelbar utfordring for verdikjeden er økt oljepris og energipris som fører til kraftig kostnadsøkning for entreprenører, transportører, båt- og togfrakter. Dette vil måtte kompenseres gjennom  alle ledd i verdikjeden.