Bruken av tømmerkaiene må organiseres!

7. januar 2013
Hvis skogen langs kysten skal tas i bruk må det sikres effektiv transport til industri. Derfor blir tømmerkaiene stadig viktigere for kystskogbruket. Mangslungent eierskap og tilfeldige bruksavtaler for offentlig finansierte kaianlegg hindrer effektiv bruk av investeringene. Dette rammer til syvende og sist skogeier. – Nå bør vi få på plass en organisering som sikrer optimal anvendelse av investeringene, mener Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Transport – strakstiltak for verdikjeden!

5. mars 2013
Verdikjeden skog og tre utgjør nesten 15% av godstransporten i Norge. 94% av verdikjedens transport går langs vei og 15% av omsetningen i verdikjeden går til transportkostnader. Dette er det dobbelte av gjennomsnittet for norsk industri. Sommel i saksbehandlingen av endringer i regelverket rundt vekt og lengde på lastebiler bidrer til å forsterke den vanskelige situasjonen i verdikjeden.

Skogsbilveger kan tilpasses endret klima

3. april 2014
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap mener at forslaget om økt bygging av skogsbilveier skaper risiko for rasulykker som i verste fall kan koste liv. Se kommentaren til innslaget fra NORSKOG og Skog- og Landskap.

INON og skogsveier

2. mai 2014
Skogsvei: 65 prosent av den hogstmodne skogen i for eksempel Trøndelag står på INON arealer, og mangler veidekning for å utløse fornybare råstoffer. Les Gaute Nøkleholm sin kronikk her.

Ny landbruksveiforskrift – nye utfordringer

13. juni 2014
Forslaget til ny landbruksveiforskrift innbyr tildels til økt byråkratisering og dyrere veier, men NORSKOG berømmer departementet for å fjerne INON som forvaltningsverktøy i tilskuddsforskriften.

Modulvogntog får permanent ordning

4. september 2014
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har i dag åpnet for at prøveordningen med modulvogntog blir permanent. - Dette er en svært god nyhet for hele verdikjeden skog og tre, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Mot en løsning for veilagene

15. januar 2015
NORSKOG sendte 9. januar 2015 et brev til Landbruks- og Matdepartementet (LMD) vedrørende behov for forenkling av regelverket knyttet til veisamarbeid. I et tilsvar til NORSKOG sier LMD at Skattedirektoratet ventelig gjør tiltak slik at veilag kan søke om å bli godtkjent som «skattefrie innretninger».

Nytt vedrørende ligning av skogsveglag

9. mars 2015
NORSKOG har etterlyst retningslinjer om hvordan skogveglag skal håndteres skattemessig. Vi har nå fått svar fra Skatteetaten med retningslinjer for årets ligning.

Næringen sikret tilgang til Lierstranda!

23. august 2017
Lier Kommune og eiendomsselskapet Eidos har nå besluttet å gi skognæringen tilgang til bruk av Lierstranda for utskiping av virke. NORSKOG har engasjert seg kraftig i saken. – Dette er en gledens dag for hele verdikjeden i en stor og viktig skogregion, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

92 millioner kroner til skogsveier

12. oktober 2017
Innen samferdsel er det gjort mye de siste årene, - økte bevilgninger til veger, kaier og bane. Dette er svært viktige tiltak for vår næring og ser ut til å ble videreført

Representantforslag om et statlig vedlikeholdsprogram på fylkesvegnettet – NORSKOGs høringssvar

28. februar 2018
Det har over en lang periode blitt satset betydelig på samferdsel i Norge. Nåværende Regjering har økt dette ytterligere, noe vi i skognæringen er svært tilfreds med.

Det haster med tiltak på Norsenga!

19. mars 2018
Tømmertransport på bane er jernbanens suksesshistorie, - det haster med tiltak!

Norsenga må prioriteres raskt!

13. april 2018
Næringen har ved flere anledninger påpekt den prekære situasjonen på Norsenga tømmerterminal på Kongsvinger. Det er her den virkelige flaskehalsen for den samlede virkestransporten på bane er.

Fremtidig løsning for tømmerhavn i Drammensregionen

23. april 2018
I Drammensfjorden har det vært skiping av tømmer og trelast over havn i over 500 år, og behovet vil bestå så lenge vi har et aktivt skogbruk og en lønnsom skogindustri i regionen. Havnen har gitt grunnlag for sysselsetting, velferd og investeringer i årtier.

NORSKOG på høring om «Jernbaneforslag» fra Ap og SV

25. april 2018
For skogbruket er Kongsvinger et transportknutepunkt. Det vil det være også i uoverskuelig framtid. Størrelsen og effektiviteten i dette navet for virkestransporten på jernbane er avgjørende for mulighetene til å sikre rett kvalitet til riktig kjøper, og har derfor uvurderlig betydning for lønnsomheten i skogbruket i landets viktigste skogområder.

Norsenga – Norges største tømmerterminal er stengt på grunn av flom

11. mai 2018
Norsenga Virkesterminal stenges fra og med fredag 11. mai kl 1500 grunnet flom og fare for elektrisk utstyr på terminalen.

Sagflis i solnedgang

14. juni 2018
Se, så vakker fjorden er i aften, kjære. Om bare den fabrikken kunne slutte å bråke!

NORSKOG på høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen

15. oktober 2018
Råvareleddets rolle i utviklingen av verdikjeden skog og tre er og blir å sikre en jevn og tilstrekkelig strøm av råstoff.

Tømmertransport tema på «Transport & logistikk»

22. oktober 2018
Samferdselsministeren har et stort budsjett på alle typer transport som er viktig for skognæringen, - veg, kai og bane.

Elektrifisering av industrisporet Hønefoss-Follum

23. november 2018
Det er stor sating på samferdsel fra Regjeringen, dette kan skogbruket ha stor glede av. Det er da svært viktig at alle aktører gis lik tilgang, slik at dette ikke blir en statsfinansiert konkurransevridning.

Økt satsing på skogkultur og infrastruktur!

5. desember 2018
Fordelingen av midler fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk for 2019 er nå fastsatt etter samråd med avtalepartene og skogbruks-organisasjonene. God infrastruktur i skogbruket er nødvendig for en effektiv og konkurransedyktig skog- og trenæring. For 2019 avsettes det 110 millioner kroner til veibygging og taubane.

Brutte målekjeder – kan vi redusere risikoen?

16. januar 2019
Jakob Sandven (NORSKOG) og Frans Kockum (tidl. Norsk Virkesmåling, nå NIBIO) har undersøkt om det er mulig å redusere risikoen for å oppleve økonomisk tap som følge av volumforskjell ved eksport av tømmer mellom Norge, Sverige, Latvia og Tyskland. Det viste seg at de ulike kuberingsmetodene, måten tømmeret måles på, i liten grad påvirker differansen i volum – det er forskjeller i avrundingsregler som gir størst utslag.

Stortingets transportkomité på Norsenga, Kongsvinger

24. januar 2019
Onsdag denne uken var transport- og kommunikasjonskomiteen på fylkesreise i Hedmark. Tema for dagen var "Gull i grønne skoger - behov for gode transportårer i skogfylte transitfylker".

2. generasjons biodrivstoff fungerer på skogsmaskiner

6. mars 2019
Krogsrud sag (Klokkerengen) har vært med på å prøve ut 2. generasjons biodrivstoff i et prosjekt drevet av Energigården, Nibio, NORSKOG og MEF.

Mer tømmer på jernbane

13. mai 2019
Kongsvinger er et knutepunkt når tømmeret skal videre til industri – både i Norge og Sverige. I dag er det en flaskehals. Jernbanedirektoratet ga derfor Bane NOR i oppdrag å se på både kortsiktige og langsiktige løsninger for godstiltak ved Kongsvinger. Anbefalingen kommer i slutten av juni.

Program for utbedring av flaskehalser for tømmertransport

25. juni 2019
Høringsuttalelse fra Verdikjeden. Verdikjeden Skog og Tre er svært tilfreds med Statens Vegvesen sin oppfølging av bruprogrammet, og støtter forslaget som foreligger.

Sommerløsning på Østfoldbanen på plass

11. juli 2019
Etter at arbeidene på Østfoldbanen satte kjepper i hjulene for tømmertransporten til Borregaard og Norske Skog, i sommermånedene, tok NORSKOG og NORTØMMER initiativ til et møte mellom næringen og transportmyndighetene. Det gjør at årets «sommerløsning» nå fungerer fint. (Se link). Men den er fortsatt dyr. 

NORSKOG om Statsbudsjettet: Godt på infrastruktur, men hva med flaskehalsene?

7. oktober 2019
NORSKOG er fornøyd med regjeringens satsing på skogbrukets infrastruktur over tid, men savner mer til å fjerne flaskehalser i veinettet.

Felles ønske om mer gods over på bane

11. oktober 2019
Det var stort engasjement når Jernbanedirektoratets "Gods-gjeng" møtte Jernbaneforum Røros- og Solørbanen, Klosser Innovasjon og næringsaktører innen skog, laks og annet gods.

Tømmertransport tema i Stortingets transportkomite

22. oktober 2019
Råvareleddets rolle i utviklingen av verdikjeden skog og tre er og blir å sikre en jevn og tilstrekkelig strøm av råstoff. Regjeringens satsing på samferdsel er av stor betydning for skogbruket som håndterer store volumer og der transportkostnader er avgjørende for aktiviteten. Effektivt samspill mellom ulike transportbærere som veg, bane og båt er og blir stadig viktigere.

Mer gods på bane

5. november 2019
Samferdselsminister Jon Georg Dale møtte i dag næringslivet for å gå gjennom og få innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033

Høringsuttalelse, andelsfordeling felles private veier

31. desember 2019
Etter NORSKOGs oppfatning, må fordelingsnøkler av veger basere seg på den nytte den enkelte bruker har av vegen. Ved at de ulike brukergruppenes forhold mellom økonomiske verdier og transportvolum er svært ulike, må åpenbart transportvolum (uttrykt i vekt) være et fullstendig galt utgangspunkt for beregninger.

Kritisk å sikre tømmerleveransene til industrien

31. mars 2020
Etterspørselen etter sagtømmer er fallende som en følge av et ustabilt og fallende bolig- og forretningsbyggmarked. Når det gjelder papir og bioraffineringsindustrien, så er markedet tilnærmet uendret. Det innebærer at produksjon på sagtømmer må reduseres, mens produksjon av massevirke må opprettholdes. I denne situasjon er det avgjørende å sikre tømmerleveransene til hele industrien, sier adm.dir Arne Rørå i Norskog og adm.dir i Norges Skogeierforbund Per Skorge.

Nybygging og ombygging av skogsbilveier i 2019

23. april 2020
Statistikken gir informasjon om antall kilometer nybygde og ombygde skogsveier som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret. Den bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

Innspill fra Verdikjeden Skog og Tre – Åpning av tømmervegnettet for modulvogntog

14. mai 2020
Skog- og trenæringen frakter store volumer tømmer, flis og ferdigvarer. Tømmer og massevirke skal fraktes fra skog til produksjonssted, biprodukter som flis skal videre til annen industri, og ferdigvarer skal ut til markedet nasjonalt og internasjonalt. Det er en gjensidig avhengighet mellom leddene i verdikjeden.

Forhåndsgodkjenning av skogsbilvegvedlikehold, er det grunnlag for endring?

9. juni 2020
Med virkning fra 1. januar 2007 ble formål man kunne benytte skogfond med skattefordel til, utvidet til å omfatte vedlikehold av skogsbilveger.

Høring Nasjonal transportplan juni 2020

23. juni 2020
Gode og effektive logistikkløsninger er helt avgjørende for skog- og trenæringen som skal frakte mye, tungt og langt.

NORSKOG med innspill til samferdselsministeren

10. september 2020
Samferdselsminister Knut Arild Hareide møtte i dag norsk næringsliv for å få innspill til neste Nasjonal transportplan , NTP 2022-2033.

Statssekretæren i samferdselsdepartementet fikk høre om behov for tømmerterminal og planer om industrisatsing i Kongsvingerregionen

8. oktober 2020
NORSKOG hadde sammen med flere næringslivsaktører invitert statssekretær John-Ragnar Aarset til en orientering på Bergene Holm sagbruket på Brandval.

Statsbudsjettet 2021: 20 millioner kroner til bruprogrammet

8. oktober 2020
Samferdselsdepartementets forslag til statsbudsjett inneholder kun 20 mill. kroner til bruprogrammet

Statsbudsjettet 2021: Regjeringen satser på å få mer gods over fra vei til bane

8. oktober 2020
For skognæringen er det helt avgjørende å få mye av transporten over på jernbane.

Nasjonal transportplan (2022-2033) lagt fram av samferdselsminister Hareide

19. mars 2021
Skognæring har spilt inn flere forslag for å få bedre og mer sømløse transportløsninger for tømmertransporten. Dette gjelder både vei, jernbane og sjøtransport.

FrP med gode samferdselstiltak for skognæringen

25. mai 2021
FrP lekket fra sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) . De setter av milliarder i sitt forslag til NTP, og satser stort på skogfylket Innlandet.

Tømmerterminaler på Kongsvinger og Sørli prioriteres i ny transportplan

10. juni 2021
Det er satt av 2,5 milliarder ekstra til jernbanetiltak i den nye transportplanen – dette vil komme skognæringen til gode.

Status for arbeidet etter stormen

10. desember 2021
Skogbrand anslår skadeomfanget til å være mellom 1,5 og 1,7 millioner kubikkmeter. NORSKOG skal møte Statsråden til uka for å diskutere løsninger, og har en fortløpende dialog med Landbruksdirektoratet og LMD sin skogavdeling.

Offisiell åpning av tømmerterminalen på Hauerseter onsdag 19. januar kl. 15 av samferdselsministeren

12. januar 2022
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil offisielt åpne den nyetablerte tømmerterminalen på Hauerseter onsdag 19. januar kl. 15:00.

Storslått åpning av Hauerseter tømmerterminal

19. januar 2022
Tømmerterminal Hauerseter ble åpnet av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård onsdag 19. januar.

Debatt om Norsenga-terminalen

29. juni 2022
Er samferdselsministeren fornøyd med BaneNOR sitt forslag om at bygging av tilsving og krysningsspor på Kongsvinger- og Solørbanen, samt flytting og utvidelse av den sterkt overbelasta tømmerterminalen på Nordsenga skrinlegges? spør Tor André Johnsen samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

NORSKOG med innspill til NTP og samferdselsministeren

14. februar 2023
NORSKOG var 13.02 representert på innspillsmøte til NTP, og hadde klare oppfordringer til samferdselsministeren. Tømmer på bane må prioriteres, og skogbruket må også kunne søke miljøstøtteordningen når kostnadene ved bruk av jernbane øker. Hauerseter og Kongsvinger må prioriteres.