Forskning for å utvikle bioøkonomien og redusere klimautslipp fra landbruket
8. desember 2017
Villsvinet inntar Norge
11. desember 2017

Tomtefeste, en viktig frist løper snart ut

Yngve Holth NORSKOG

Tomtefesteloven er endret svært mange ganger de senere årene. En prinsipielt svært viktig endring sprang ut av den såkalte «Lindheim-saken» (sak for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2012) der den daværende § 33 i tomtefesteloven ble ansett å krenke Den europeiske menneskerettskonvensjon.

§ 33 regulerte hva som skulle skje med en festetomt når den avtalte festetiden løp ut og fastsatte at festeren kunne kreve å feste videre (for all fremtid) på uendrede vilkår. I praksis betød dette samme festeavgift som tidligere med en ren regulering for økning i konsumprisindeksen.

 

Den nye § 33 som ble vedtatt i 2015, har en annen bestemmelse. Nå kan bortfesteren kreve oppregulert festeavgiften til 2 % av tomteverdien. I tillegg er det innført en regel om mulig regulering av festeavgift til 2 % hvert 30. år. Denne oppregulerte festeavgiften er også begrenset av maksimalbeløpet pr. dekar tomt som er fastsatt.

 

Ved at mange festeforhold var forlenget etter den forrige bestemmelsen, ble det laget en overgangsbestemmelse om å endre disse avtalene. Bestemmelsen er slik:

«For festeavtaler som er forlenget på samme vilkår som før i medhold av tomtefesteloven § 33 slik bestemmelsen lyder før ikrafttredelsen av denne loven, eller i medhold av midlertidig lov 14. desember 2012 nr. 89 § 1, kan bortfesteren kreve regulering av festeavgiften etter reglene i § 15 fjerde ledd frem til 1. januar 2018.»

 

For disse festeforholdene må bortfesteren altså fremsette krav innen nyttår. Etter denne fristen er det i beste fall 30 år til neste mulighet.

 

Husk at dette ikke er en frist som gjelder alle festeforhold. Det er bare festeforhold som ble forlenget etter den gamle bestemmelsen, som nå har denne nye muligheten. Men for de det gjelder, er det viktig å ikke la fristen løpe ut.

Yngve Holth, NORSKOG