Høyesterett skal fordele milliardverdier i fjellet
21. januar 2024
Nytt kurs i lukket hogst – Nye datoer!
30. januar 2024

Tilskudd til tettere planting og gjødsling: Satser og frister

Landbruksdirektoratet har fastsatt frister og satser for tilskudd til tettere planting, gjødsling og suppleringsplanting for 2024.

 

Tilskuddssatsene for 2024 er fastsatt som følger:

 

  1. Gjødsling av skog: 50 %
  2. Tettere planting ved nyplanting: 60 %
  3. Suppleringsplanting: 40 %

 

Tilskuddet beregnes av medgåtte og dokumenterte kostnader til tiltaket.

 

Tilskuddssatsene er fastsatt på grunnlag av tildelingen og forventet aktivitet. Dersom søknadsmengden blir større enn tildelingen, kan satsene bli redusert.

 

Søknadsomganger og -frister for 2024:

 

  1. Gjødsling av skog: 15. september
  2. Tettere planting ved nyplanting (TTP): 25. november
  3. Suppleringsplanting: 25. november

 

Det legges ut midler på ramma til TTP og suppleringsplanting slik at søknader kan behandles og tilskudd godskrives fortløpende. Fristen 25. november er siste frist om søknader skal behandles, bli med og få sin utbetaling i 2024.

 

 

Endringer fra 2023:

 

  1. For tettere planting ved nyplanting (TTP) blir det ett felles innslagspunkt, enten feltet er markberedd eller ikke. Dette er ellers omtalt i vårt brev av 6.11.2023 (23/58670–3).
  2. For suppleringsplanting settes det et tak, slik at det ikke gis tilskudd for mer enn inntil 75 planter/dekar. Likevel slik at for å oppnå tilskuddet skal minimumstallet (planter/dekar) på den respektive bonitet være nådd etter supplering.

 

 

Forvaltning, forutsetninger og vilkår for ordningene:

 

  1. Ordningene forvaltes av kommunene i tråd med reglene i NMSK-forskriften.
  2. Faglige råd, forutsetninger og vilkår for tilskuddet er ikke endret fra tidligere år ut over det som framgår foran (Endringer fra 2023).

 

Landbruksdirektoratet vil oppdatere sine hjemmeside med de endringer som er gjort (Endringer fra 2023) og ellers slik at nødvendig informasjon knyttet til ordningene er tilgjengelig der.