Regjeringen vil forsøke seg på ny rovdyrenighet på Stortinget
8. mai 2020
Høring på Stortinget om endringer i rovdyrforvaltningen. NORSKOG sterkt imot etablering av rovviltklagenemd.
12. mai 2020

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2020 – nasjonal ramme

Det kan gis inntil 70 % tilskudd til dekning av merkostnad eller tap knyttet til skjøtsels- og tilretteleggingstilstak slik det er omtalt i forskrift og tildelingsbrev.

 

Det kan gis inntil 30 % tilskudd til dekning av tap, fratrukket en arealavhengig egenandel, til skogeiere som tar vare på nøkkelbiotoper i et større omfang enn det som forventes av næringa.

 

Skogeier bør søke på ordningen digitalt og kan gjøre dette fra egen skogfondskonto i ´Skogfond på nett´ (med innlogging via Altinn). Alternativet er å benytte skjema «Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog», LDIR-911 B.

 

For 2020 er det to søknadsfrister på den nasjonale rammen,
1. august og 1. november.

 

Søknader om tilskudd etter ordningen sendes til og behandles av kommunen.
Noen forutsetninger og mer informasjon:

 

Ordningen har sin hjemmel i NMSK-forskriftens § 6 og forvaltes etter reglene gitt i nevnte forskrift.

 

Det er bare grunneier (skogeier) som kan søke om tilskudd.

 

Tilskuddet er betinget av en avtale mellom skogeier og kommune som anses godtgjort ved at skogeier kvitterer på vedtaksbrevet om at forutsetninger og vilkår for tilskuddet aksepteres.

 

Ordningen er begrenset til områder der det drives skogbruk. Verneområder og områder som gjennom kommuneplan, reguleringsplan eller tilsvarende er regulert til annet enn landbruksformål – hvor ordinært skogbruk ikke kan drives – faller utenfor ordningen.

 

Nærmere opplysninger om ordningen – Miljøtiltak for å ivareta og videreutvikle miljøverdier – finnes på Landbruksdirektoratets hjemmeside. Kommunene som behandlers sakene kan ellers gi informasjon og veiledning om ordningen, søknadsprosedyre m.v.