Lars Storslett får mer ansvar i Moelven
29. januar 2020
Arbeiderpartiet glemmer nok engang egne vedtak
30. januar 2020

Tilskudd til Gjødsling og Tettere planting 2020

Midlene og ordningen har vært virksom noen år, er godt kjent og har vært handtert og handteres også i 2020 som en sentral ramme.

 

Av de ulike tiltakene, så har gjødsling første prioritet. Det ut fra at tiltaket gir en ganske umiddelbar klimaeffekt i form av økt tilvekst og økt karbonbinding.

 

Det gjøres ingen endringer med søknadsfrister, retningslinjer, forutsetninger og vilkår for tilskuddene i 2020. Tilskuddssatsene fastsettes for 2020 som følger for de ulike tiltakene:

 

 

Gjødsling:

Inntil 40 % tilskudd

Les mer om søknadsfrist, retningslinjer, forutsetninger og vilkår her

 

Tettere planting:

Inntil 60 % tilskudd

Les mer om søknadsfrister, retningslinjer, forutsetninger og vilkår her

 

Suppleringsplanting:

Inntil 20 % tilskudd

Les mer om søknadsfrister, retningslinjer, forutsetninger og vilkår her

 

Når det over står inntil 20%, 40% og 60 % for de ulike tiltakene, så skyldes det at utbetalingene ikke kan gå ut over tildelt ramme. Skulle det vise seg at aktivitet og omfang av tiltakene blir høyere enn tildelt ramme og antatt prognose, kan vi bli nødt til å avregne tilskuddet med en lavere sats. Ut fra fjorårets aktivitet er det med de nye tilskuddssatsene til tettere planting og supplering grunn til å tro at det ikke blir behov for å avregne tilskuddene med vesentlig lavere sats enn den maksimale for de ulike tiltakene.

 

Siden ordningen startet i 2016 har det vært restriksjoner på gjødsling i et område med avrenning til Skagerak. Dette gjelder Oslo, Viken (unntatt øvre deler av tidligere Buskerud), nedre deler av Vestfold og Telemark, Agder og sørdelen av Rogaland. Her er det av miljømessige årsaker satt et tak på 25.000 dekar skogsgjødsling over en femårsperiode. Dette taket ble nådd i 2018. I 2020 er det derfor ikke tilskudd til gjødsling i dette området. Området med restriksjoner er vist i kart og restriksjonene er omtalt på vår hjemmeside, her.

 

Vi ber Fylkesmennene om å videresende denne orienteringen til kommunene og gjerne også til næringsorganisasjoner dere har kontakt med.

 

Kilde: Landbruksdirektoratet