Statsbudsjettet 2021: Regjeringen vil senke formueskatten ved å øke rabatten på verdien av arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent
8. oktober 2020
International Forest Business Conference 2020
8. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021: Et budsjett uten overraskelser

Statsbudsjettet for 2021 innebærer ingen overraskelser for skognæringen. NORSKOG hadde ikke ventet de store bevilgningene fra Regjeringen grunnet koronaepidemien. Allikevel ser vi at skogen nevnes som et viktig satsingsfelt i flere departementer. Av de positive sakene i budsjettforslaget ønsker NORSKOG å løfte frem Regjeringens målrettede satsing på klimatiltak i skogbruket. Selv om dette foreløpig er mer ord enn kroner så viser det at skogen er i ferd med å få den plassen den fortjener, som en viktig bidragsyter inn i det grønne skiftet.

 

Videre fortsetter Regjeringen å levere på samferdsel. Dette har stor betydning for skogbruket som håndterer store volumer og der transportkostnader er avgjørende for aktiviteten. Vi vil også vise til forslaget om styrkingen av Landbruksdirektoratet som begrunnes med behovet for kunnskap om landbrukets arealbruk. Dette viser at Landbruks- og matdepartementet ser at kampen om arealene tilspisser seg og at det er behov for kunnskap for å vinne frem med en politikk om bærekraftig bruk fremfor kun vern og konservering av natur. Statsbudsjettet viser en satsing på FoU og NORSKOG er glad for at regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Skogbrukets utviklingsfond. Til slutt ønsker NORSKOG å fremheve Regjeringens beslutning på å senke formuesskatten, som vil styrke næringslivet, spesielt i denne krevende tiden.

 

Her gir NORSKOG en oppsummering av budsjettforslaget:

 

  • Klimatiltak i skog: Regjeringen foreslår 35 millioner kroner til klimatiltak i skog med hovedvekt på skoggjødsling og skogplanting. Dette er en økning på 4,5 millioner kroner.

 

  • Formuesskatten: Regjeringen vil senke formueskatten ved å øke rabatten på verdien av arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent. Det er ingen økning i innslagspunktet, som fortsatt er 1.500.000.

 

  • Transport: Fra samferdselsdepartementet kommer det et historisk forslag ved at det er lagt opp til å bevilge over 30 mrd. kr til jernbaneformål.

 

  • Bruprogrammet: Det foreslås bevilget 20 mill. kroner til en tilskuddsordning som omfatter flaskehalser for tømmervogntog på fylkesveinettet.

 

  • Vern: I forslaget til Statsbudsjett foreslår regjeringen å holde bevilgningen til skogvern på samme nivå som i 2020.

 

  • Fjell og utmark: Regjeringen annonserer at de vil videreføre arbeidet for bedre planlegging i fjell og utmark.

 

Les mer om dette under hver enkelt post på NORSKOG sine nettsider, eller klikk deg inn på lenkene som er koblet til hvert enkelt tema.