Vindkraft og kampen om arealene
8. oktober 2020
Statsbudsjettet 2021: Skogvern
8. oktober 2020

Statsbudsjett 2021: Regjeringen vil videreføre arbeidet for bedre planlegging i fjell og utmark

Regjeringen peker på at fjell, utmark og sjøområder er viktige ressurser for bærekraftig lokal næringsutvikling, for eksempel innen havbruk, mineralutvinning, landbruk og turisme. Man ser at det er en utfordring at forvaltningen av ressursene er fragmentert, og at kunnskap og tillatelser må hentes fra mange ulike hold. Forskjellige sektorer kan ha ulike og motstridende krav. Strandsonen, utmarka og fjellområdene rommer store verdier for naturmangfold, kulturmiljø, landskap og friluftsliv. Planlegging etter plan- og bygningsloven gir grunnlag for samordning og avveiing mellom ulike interesser. Landbruket ønsker å skape verdier gjennom arealbasert reiseliv basert på jakt og fiske. NORSKOG har derfor over lengre tid tatt opp at dagens forvaltning av plan- og bygningsloven i praksis forhindrer enhver bygging av infrastruktur for å realisere en slik verdiskapning.

 

Regjeringen annonserer at de vil videreføre arbeidet for bedre planlegging i fjell og utmark, blant annet gjennom en revidert veileder om planlegging av fritidsbebyggelse bl.a. ved å vurdere å fastsette langsiktige utbyggingsgrenser i fjellområdene. Departementet vil følge opp dette blant annet ved å vurdere behovet for statlige planretningslinjer for fjellområder med stort utbyggingspress. NORSKOG peker på at de fleste utmarksområder i Norge har lite utbyggingspress og at man må passe på at slike velmenende retningslinjer ikke nok en gang får karakter av et «fredningsvedtak» som hindrer at bønder og skogbrukere kan bidra til større verdiskaping gjennom arealbasert reiseliv.