Kunstig lys kan brukes ved uttak av villsvin
3. april 2020
Ekstraordinært plantetilskudd – en god løsning for skogbruket
6. april 2020

Skogsentreprenører kan også få kompensasjon fra krisepakker!

 

Det er de siste uker og dager lagt frem ulike «krisepakker» for å bidra til at mest mulig av næringslivet skal klare seg gjennom korona-pandemien.

 

Den foreløpig siste krisepakken, vil bidra til å redusere risikoen for konkurs i bedrifter i skognæringen som er rammet av manglende etterspørsel etter deres tjenester og produkter. Dette kan være spesielt viktige for mange av våre skogsentreprenører som nå er i en vanskelig situasjon.

 

NORSKOG jobber i tillegg sammen med Skogeierforbundet og MEF, for å få på plass en ordning med tilskudd til førstegangstynning og andre hogster med høye driftskostnader og lav sagtømmerandel. Dette vil vri hogsten over på hogster som tar lengre tid pr. produsert m3 tømmer og dermed mer arbeid for skogsentreprenørene.

 

Slike tiltak vil kunne utløse betydelige volumer massevirke som industrien trenger de nærmeste månedene.

 

 

MEF skriver dette om den siste krisepakken på sine hjemmesider:

Kompensasjonsordningen:

  • Kompensasjonsrdningen gjelder «faste uunngåelige kostnader» (eksempelvis leie av utstyr og transportmidler, husleie, forsikring, strøm, regnskap og rentekostnadere). Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.
  • For å kunne få kompensasjon må foretaket ha et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med samme måned året før (20 prosent i mars). Dersom foretaket ikke hadde virksomhet samme måned året før, kan et gjennomsnitt av januar og februar i år brukes.
  • Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader.
  • Det legges opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned, og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan). Regjeringen vil foreslå at vi kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift.
  • Det settes en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 5000 kroner utbetales ikke.
  • Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars). I tillegg vil bedrifter i sistnevnte gruppe måtte dekke en egenandel på kr 10.000.
  • Ordningen gjelder for mars, april og mai, og anslås å koste 20 mrd. kroner pr. måned. Justeringer i ordningen vil bli vurdert etter første utbetaling i april.
  • Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede søknader som ikke kommer igjennom den automatiske rutinen.
  • Kompensasjonsordningen vil gjelde bredt med unntak for noen næringer (f. eks finans, olje og gass m.fl.).