Svar fra Bollestad på hugst i hekketiden
27. juni 2019
Opp til regjeringen å hindre at nytt vern blir konfliktfylt
30. juni 2019

Skognæringen slår tilbake: Industrien trenger tømmer hele året

Det startet med at MDG-politiker Une Bastholm spurte landbruksministeren om hun skulle ta kontakt med skognæringen for å vise mer hensyn til fuglene. Naturvernforbundet fulgte opp et forslag om forbud mot hogst i to måneder i året.

Skognæringen selv mener at de allerede gjør mye for fuglene.

– I løpet av sommermånedene hogger vi på mindre enn 0,1 prosent av det totale skogarealet i Norge. Gjennom vår sertifisering PEFC er det totalt 27 kravpunkt som må etterleves for at det skal drives skogbruk hos den enkelte skogeier. Nå er det i tillegg kommet nye retningslinjer fra PEFC om hogst i hekkeperioder, slik Norsk Ornitologisk Forening med flere har bedt om, sier administrerende direktør Snorre Furberg i Allskog, skogeiersamvirket i Nord-Norge, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Mener import er alternativet

Allskog-lederen mener det er helt nødvendig for dem å levere jevnt med tømmer for at industrien og aktørene som er avhengig av skogsdriften skal overleve.

– Allskog har forpliktelser overfor treindustrien som skal lede an i det grønne skifte. Hvis vi stopper produksjonen i tre måneder stopper også produksjonen for de om lag 5000 som jobber i skognæringen i Midt- og Nord-Norge.

Furberg mener alternativet vil være en mindre klimavennlig løsning.

– Alternativet vil være å importere tømmer til en langt høyere kostnad, som også er mindre bærekraftig i et klimaperspektiv. Derfor er Allskog motstandere av å forby aktivitet i skogen som skal forsyne grønne og fremtidsrettede arbeidsplasser med råstoff, sier han.

Viktigst for andre enn skogeieren

Yngve Holth, leder av konsulentavdelingen i Norskog, sier at det ikke er viktig for skogeierne når på året det hogges, men at det for industrien er viktig at det er tilgang på tømmer året rundt.

– Hekketiden, i hvert fall ikke begynnelsen av den, er en periode der skogeierne gjerne hadde sett at avvirkning ikke fant sted, men industrien, lastebiltransportørene og avvirkningsentreprenørene er avhengige av å drive hele året, sier Holth.

– Dette er veldig viktig å merke seg fordi hensikten med å drive hele året ikke har med bekvemmelighet å gjøre. Det er en tilpasning til industrien og resten av verdikjedens konkurransekraft, legger han til.

Tar hensyn hele året

Han mener også at skognæringen allerede er flink til å ta vare på fugler som er spesielt sårbare eller truet.

– De fleste fuglearter som lever i skog, er ikke sårbare eller utrydningstruet. Truede og spesielt sårbare fuglearter tar skogbruket hensyn til hele året, sier Holth.

Norskog mener derfor det er andre tiltak enn et forbud mot hogst i vår- og sommermånedene som er mer treffsikkert.

– Skogbruket mener derfor at man må møte denne utfordringen med mer presise tiltak der man forsøker å planlegge driftene slik at man forskyver driftene bort fra de områdene der det er høyest sannsynlighet for å komme i konflikt med fugler.

– Hogges ikke mest i juni

Næringen tilbakeviser også at det blir hogget mest skog i juni måned.

– Når det hevdes at det hogges mest i juni, har det sikkert sin bakgrunn i at statistikken viser at det innmålte volumet er størst i juni. Det hogges ikke mer i juni enn andre måneder. Den vanlige syklusen er at hogsten er størst i desember og første kvartal. Deretter synker den sterkt rundt påske, før den bringes opp mot normalen i overgangen til juni, sier Holth.

– Det er ikke korrekt at det hogges mest i juni måned, men det måles inn mest tømmer fra veilager etter vinterhogsten. Dette virket skal til industrien for å vedlikeholde ferskhetskravet i juni, derfor ser statistikken slik ut, legger Furberg i Allskog til.

Emneord til denne artikkelen

30 millioner til bioråolje
25. juni 2019
Program for utbedring av flaskehalser for tømmertransport
25. juni 2019

Skognæringen slår tilbake: Industrien trenger tømmer hele året

Det startet med at MDG-politiker Une Bastholm spurte landbruksministeren om hun skulle ta kontakt med skognæringen for å vise mer hensyn til fuglene. Naturvernforbundet fulgte opp et forslag om forbud mot hogst i to måneder i året.

Skognæringen selv mener at de allerede gjør mye for fuglene.

– I løpet av sommermånedene hogger vi på mindre enn 0,1 prosent av det totale skogarealet i Norge. Gjennom vår sertifisering PEFC er det totalt 27 kravpunkt som må etterleves for at det skal drives skogbruk hos den enkelte skogeier. Nå er det i tillegg kommet nye retningslinjer fra PEFC om hogst i hekkeperioder, slik Norsk Ornitologisk Forening med flere har bedt om, sier administrerende direktør Snorre Furberg i Allskog, skogeiersamvirket i Nord-Norge, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Mener import er alternativet

Allskog-lederen mener det er helt nødvendig for dem å levere jevnt med tømmer for at industrien og aktørene som er avhengig av skogsdriften skal overleve.

– Allskog har forpliktelser overfor treindustrien som skal lede an i det grønne skifte. Hvis vi stopper produksjonen i tre måneder stopper også produksjonen for de om lag 5000 som jobber i skognæringen i Midt- og Nord-Norge.

Furberg mener alternativet vil være en mindre klimavennlig løsning.

– Alternativet vil være å importere tømmer til en langt høyere kostnad, som også er mindre bærekraftig i et klimaperspektiv. Derfor er Allskog motstandere av å forby aktivitet i skogen som skal forsyne grønne og fremtidsrettede arbeidsplasser med råstoff, sier han.

Viktigst for andre enn skogeieren

Yngve Holth, leder av konsulentavdelingen i Norskog, sier at det ikke er viktig for skogeierne når på året det hogges, men at det for industrien er viktig at det er tilgang på tømmer året rundt.

– Hekketiden, i hvert fall ikke begynnelsen av den, er en periode der skogeierne gjerne hadde sett at avvirkning ikke fant sted, men industrien, lastebiltransportørene og avvirkningsentreprenørene er avhengige av å drive hele året, sier Holth.

– Dette er veldig viktig å merke seg fordi hensikten med å drive hele året ikke har med bekvemmelighet å gjøre. Det er en tilpasning til industrien og resten av verdikjedens konkurransekraft, legger han til.

Tar hensyn hele året

Han mener også at skognæringen allerede er flink til å ta vare på fugler som er spesielt sårbare eller truet.

– De fleste fuglearter som lever i skog, er ikke sårbare eller utrydningstruet. Truede og spesielt sårbare fuglearter tar skogbruket hensyn til hele året, sier Holth.

Norskog mener derfor det er andre tiltak enn et forbud mot hogst i vår- og sommermånedene som er mer treffsikkert.

– Skogbruket mener derfor at man må møte denne utfordringen med mer presise tiltak der man forsøker å planlegge driftene slik at man forskyver driftene bort fra de områdene der det er høyest sannsynlighet for å komme i konflikt med fugler.

– Hogges ikke mest i juni

Næringen tilbakeviser også at det blir hogget mest skog i juni måned.

– Når det hevdes at det hogges mest i juni, har det sikkert sin bakgrunn i at statistikken viser at det innmålte volumet er størst i juni. Det hogges ikke mer i juni enn andre måneder. Den vanlige syklusen er at hogsten er størst i desember og første kvartal. Deretter synker den sterkt rundt påske, før den bringes opp mot normalen i overgangen til juni, sier Holth.

– Det er ikke korrekt at det hogges mest i juni måned, men det måles inn mest tømmer fra veilager etter vinterhogsten. Dette virket skal til industrien for å vedlikeholde ferskhetskravet i juni, derfor ser statistikken slik ut, legger Furberg i Allskog til.

Emneord til denne artikkelen