Skogforum på Honne: Skogressurskart SR16
1. november 2019
Skogforum på Honne: MiS-kritikken fra Biofokus til debatt
1. november 2019

Skogforum på Honne: – Miljødirektoratet vil spisse vernet fremover

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet Pål Klevan. Foto Line Venn

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet Pål Klevan snakket om det «representative vernet» som er vedtatt politisk og hvilken strategi Miljødirektoratet nå har fremover for å oppnå vern av rette arealer.

Han  begynte med å si seg fornøyd med at vi nå er nesten halvveis til målet om 10% vern, nemlig på 4,8%. Og syns slett ikke prosessen tar lenger tid enn den må. God framdrift, mente Klevan. Men nå vil Miljødirektoratet at de neste 2-3 prosentene skal være et mer spisset vern. – Vi har vernet mye i nordboreal sone for eksempel. 9% allerede. Nå må vi prioritere mer varmekjære områder og skogtyper som boreal regnskog, bekkekløfter, edellauvskog, kalkskog, kystfuruskog , sumpskog og gammel (urskognært) furuskog, ramset Klevan opp.

Man vil også se på hvilke geografiske områder som er underrepresentert. Mye har blitt vernet i Trøndelag og Nord-Norge, så fokuset vil nå komme på Østlandet, Vestlandet og Sørlandet – og fortrinnsvis lavereliggende skog, der manglene er størst. Allerede før jul vil Klevan og direktoratet komme med en prioritert liste delt i regioner og skogtyper.