Planmyndighetene og bærekraftig boligutvikling
15. september 2012
Riksrevisjonen svarer ikke på spørsmålet
30. september 2012

Matmoms på feltkontrollert viltkjøtt

Utmarksnæring og skatt
NORSKOG følger nøye med på prosesser som medfører endringer i skatte- og avgiftssystemet for skog- og utmarksnæringen. Etter innføringen av ordningen med feltkontrollør for hjortvilt ble det sett en åpning for å kunne selge kjøtt fra hjortevilt med redusert merverdiavgift, fordi denne kontrollen endrer kjøttets status til næringsmiddel (jf Animialieforskriften).

Halv moms på mat
I Norge er det redusert mva. sats 15 % på næringsmiddel som nevnt i merverdiavgiftsloven. Grensen for når en råvare blir definert som næringsmiddel er fra det tidspunkt den kan anses å være egnet til å konsumeres av mennesker, og dermed kunne anses som næringsmidler hvis de faktisk omsettes til slikt konsum. Generelt vil råvarer være næringsmidler når de oppfyller vilkårene i forskriften. I følge forskriften anses varer som næringsmidler dersom de har en kvalitet som gjør at de er egnet til å konsumeres av mennesker og de omsettes til slikt konsum.

Næringsmiddel eller ikke…
Animalieforskriftens krav utdypes videre i Merverdiavgiftshånboken om at kjøtt beregnet for konsum er underlagt en godkjennelsesordning. Det betyr at kjøtt normalt ikke blir ansett som næringsmiddel før det er godkjent. Når det gjelder undersøkelse av viltlevende dyr beskriver imidlertid animaliehygieneforskriften at omsetning til lokal detaljist forutsetter kontroll av Mattilsynet eller kompetent jeger.

Forhåndsuttalelse fra skatteetaten
NORSKOG har derfor vært i kontakt med skatteetaten for å få klarhet i regelverket knyttet til omsetning av viltkjøtt godkjent gjennom feltkontrollørordningen. NORSKOG’s utmarkskonsulent, Ole Erik Elsrud, ble i første omgang bare ble henvist til at «Salg av kjøtt og godkjenningsordning er nærmere omtalt i Merverdiavgiftshånboken 7. utgave 2011». Etter en grundigere gjennomgang av regelverket valgte imidlertid NORSKOG å rettet en skriftlig henvendelse til skatteetaten der organisasjonens forståelse av regelverket ble presentert.

Gledelig svar
Ettersom ordningen med kompetent jeger/feltkontrollør her er sidestilt med mattilsynet sin godkjenning, kan hjorteviltkjøtt godkjent av kompetent jeger selges som næringsmiddel til lokal detaljist på lik linje som kjøtt godkjent av mattilsynet.

Dette innebærer etter vår fortolkning at det må være 15 prosent moms på salg av kjøtt kontrollert og godkjent enten av mattilsynet eller av feltkontrollør/kompetent jeger.

Svaret fra skatteetaten/Skatt Øst på NORSKOG sin forståelse av regelverket var som følger:

«Skattekontoret er enig i den forståelsen av merverdiavgiftsloven § 5-2, med utfyllende bestemmelser i merverdiavgiftsforskriften § 5-2, som du gir uttrykk for nedenfor».

ole.erik.elsrud@norskog.dev.indexportal.no