Viktig høyesterettsdom for skogeiere avsagt i dag.
12. desember 2014
Mot en løsning for veilagene
15. januar 2015

Forståelse av reglene for avbruddsligning

Brev med følgende innhold er sendt Skattedirektoratet i dag:

«Det vises til prinsipputtalelse fra Skatteetaten av 4. april i år, hvor det legges til grunn en helt ny fortolkning av sktl. § 14-81 første ledd bokstav a om hele kalenderår, og i fjerde ledd bokstav a om overdragelsesåret.

Vi har ingen innvendinger mot at det ryddes opp i forståelsen av denne bestemmelsen, men mener at slike endringer ikke må gis tilbakevirkende kraft, og at Skatteetaten i dette tilfellet ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til kjøpere av skog med overdragelse 1. januar 2014.

Skogeiere planlegger i et svært langsiktig perspektiv. En fortolkningsuttalelse som kommer i løpet av året, vil det – for denne typen næringer – ikke være praktisk mulig å tilpasse seg. Skatteetaten sier selv at ligningspraksis har vært varierende og at man derfor vil hensynta skattytere som har innrettet seg til tidligere forståelse av loven. Vi mener at dette også må gjelde de som har overtatt eiendom 1. januar 2014.

Overdragelser som er skjedd ved årsskiftet 2013/14 bør derfor kunne følge tidligere praksis. Innføringen av et «karensår» med direkteligning bør først innføres med virkning for inntektsåret 2015.

Vi ber om Skatteetatens snarlige tilbakemelding på denne anmodningen.»

Du kan lese Skatteetatens uttalelse her: http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Sporsmal-om-hva-som-er-et-helt-ar-etter-skatteloven–14-81-forste-ledd-bokstav-a-og-fjerde-ledd-bokstav-a/