Mattilsynet på villspor
27. september 2013
Farten i skognæringen
17. desember 2013

Arveavgiften fjernes – bør du overføre eiendeler nå?

Virkning for avskrivbare driftsmidler

Enkeltpersonforetak som har avskrivbare driftsmidler, og som uansett ser for seg et generasjonsskifte i relativt nær fremtid, kan oppnå skattemessige besparelser ved å overføre hele eller deler av eiendommen før nyttår. Grunnen til dette, er at det såkalte diskontinuitetsprinsippet oppheves sammen med arveavgiften. Diskontinuitet betyr at driftsmidler som overføres ved gave/arv, får inngangsverdi hos kjøper/mottaker, tilsvarende arveavgiftsgrunnlaget (markedspris). Driftsmidler med lav balanseverdi, kan derfor få høyere inngangsverdi og avskrivningsgrunnlag ved arveavgiftspliktig gave, dersom gavetransaksjonen skjer før nyttår. Dersom man venter til etter nyttår, vil mottaker slippe arveavgift, men i stedet overta givers avskrivningsgrunnlag (kontinuitet). Dette kan slå hardt ut skattemessig, med lavere avskrivninger.

Selv om man må beregne arveavgift av gaver som overføres nå, vil det for mange likevel være mer lønnsomt å få beregnet arveavgift enn å få lave avskrivningsgrunnlag. Men betydningen av den økonomiske siden må vurderes konkret. Det er viktig å være klar over at oppskrivingsadgangen ikke er avhengig av at det faktisk blir arveavgift å betale. Det sentrale er at gaven innberettes som en avgiftspliktig gave. Arveavgift å betale får en først når samlet mottatt gave eler forskudd på arv fra samme person, overstiger fribeløpet.

De som rammes hardest av endringen, er enkeltpersonforetak med stor andel avskrivbare driftsmidler med (relativt) høy avskrivningssats. Dette vil typisk være landbrukseiendommer med (stor) maskinpark/utstyr og dyrebesetninger.

I den grad man ikke er klar for å overdra hele eiendommen, så vil delt overdragelse være en løsning. Maskiner og utstyr som er avskrivbart kan overføres som arveavgiftspliktig gave i 2013. Den faste eiendommen kan overføres på et senere stadium, enten som gave eller ved salg.

Driftsmidler / eiendeler som mottaker ikke skal beholde

Spørsmålet om å fremskynde en gavetransaksjon, gjelder også for eiendeler som gavemottaker har tenkt å selge videre. Dette vil typisk være tomteområder. Her kan det være lønnsomt å overdra tomtene i 2013, betale arveavgift, og få høy inngangsverdi for mottaker. Inngangsverdien trekkes fra salgsverdien for å finne skattepliktig gevinst. Med høy inngangsverdi, vil således den skattbare gevinsten bli lavere. Ved overføring av tomter i 2014, mister man adgangen til å sette inngangsverdien til markedsverdi, og mottaker må derfor også skatte av den verdistigning som har skjedd i givers eiertid.  En må være oppmerksom på at overdragelser som er rent skattemessig motivert, kan bli gjenstand for gjennomskjæring fra skattemyndighetenes side. Det anbefales at man søker råd hos advokat for å unngå å trå feil her.

Eiendeler som giver kan selge skattefritt

Diskontinuitetsprinsippet vil videreføres for boliger, fritidsboliger og for alminnelig gårdsbruk/skogbruk som kunne vært solgt skattefritt på givers hånd. Dermed vil mottaker kun betale eventuell skatt av den verdistigning som skjer etter overdragelsen. For alminnelig gårdsbruk/skogbruk som kunne vært solgt skattefritt etter sktl. § 9-13, settes inngangsverdien hos ny eier til 75 prosent av omsetningsverdien. Dette gjelder eiendommer som har vært eiet i minst ti år og som gis bort/selges innen arvekretsen (arvinger iht. arveloven kap. 1 eller 2). Siden prisen i slike tilfeller ikke skal overstige 75 prosent, blir dette ny eiers inngangsverdi.

For boliger og fritidsboliger som kunne vært solgt skattefritt av giver/arvelater, settes inngangsverdien til full omsetningsverdi. Eventuelt skattepliktig salg hos mottaker, vil derfor kun beskattes av den gevinsten (verdistigningen) som har skjedd etter overdragelsen. Det er med andre ord ikke hastverk med å overføre denne type eiendeler.

Flere faktorer er viktige

Det er viktig at man ikke alene ser på de skatte- og avgiftsmessige sidene ved et generasjonsskifte og risikerer å ta forhastede beslutninger. De tilpasninger som kan gjøres nå, må være fundert på en situasjon hvor man uansett har planer om et generasjonsskifte, og hvor det er store verdier i driftsløsøre som har balanseverdi vesentlig lavere enn omsetningsverdi.

Regjeringen skal – etter påtrykk fra samarbeidspartiene – vurdere bortfallet av arveavgiften nærmere frem til revidert nasjonalbudsjett legges frem (i mai). Det ligger an til at det kan komme nye regler som vil kompensere noe for de uheldige sidene ved regelendringen, men noen reversering av beslutningen om å fjerne arveavgiften, oppfattes som lite sannsynlig.

Regjeringen har lagt ut nærmere informasjon og regneeksempler på hjemmesiden her: