Matmoms på feltkontrollert viltkjøtt

26. september 2012
Ordningen med kompetent jeger/feltkontrollør gir kontrollert kjøtt status som etter NORSKOG sitt syn skal utløse mat-moms. Skatteetaten er enig i NORSKOGs forståelse av merverdiavgiftsloven med utfyllende bestemmelser.

Kostprisregulering av landbrukseiendommer

28. november 2012
NORSKOG har – senest ved budsjetthøringen i høst – tatt opp spørsmålet om gjennomføring av fristen i 2014 for å fastsette historisk kostpris på landbrukseiendommer. NORSKOG er tilfreds med at Finansdepartementet nå har bestemt at det ikke skal fastsettes slik kostpris utenom realisasjon.

Formuesskatt på arbeidende kapital må fjernes

12. februar 2013
NORSKOG er tilfreds med at Høyre går inn for en vesentlig lettelse av formuesskatten, men mener det er viktig at målet om å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital opprettholdes.

Lite nytt i Revidert nasjonalbudsjett

7. mai 2013
Som ventet var det lite nytt for skognæringen i revidert nasjonalbudsjett i dag.

Formuesskatten fører til at norske bedrifter dropper lønnsomme investeringer

16. august 2013
Alliansen for norsk, privat eierskap består av 11 næringsorganisasjoner i norsk næringsliv fra primærnæringene til tjenesteyting og industri. Uansett hvor i næringslivet våre medlemsbedrifter befinner seg, er tilbakemeldingen at formuesskatten er negativ for investeringer i bedrifter og arbeidsplasser.

Arveavgiften fjernes – bør du overføre eiendeler nå?

10. desember 2013
At arveavgiften fjernes kan medføre at enkelte skogeiere og andre innehavere av enkeltpersonforetak bør vurdere å fremskynde generasjonsskifte eller deler av prosessen.

Slaget om formuesskatten står nå

7. mars 2014
Mesteparten av de planlagte lettelsene i formuesskatten for denne stortingsperioden bør gjennomføres i statsbudsjettet for 2015. Alliansen, som representerer 110.000 bedrifter med 900.000 ansatte, krever at det blir en betydelig reduksjon i formuesskatt på bedriftsinvesteringer. I dag overleverte alliansen sitt krav til finansminister Siv Jensen.

Innspill til Finanskomiteen

21. mai 2014
Regjeringen ønsker å gjennomgå landbruksbeskatningen med sikte på å gjøre regelverket enklere og mer oversiktlig. Les NORSKOGs innspill til Finanskomiteen her.

Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper

25. juni 2014
Finansdepartementet har sendt på høring forslag om enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper (bl.a. ANS/DA). Bakgrunnen for dette er at skattereglene for slike selskaper er mer kompliserte enn for aksjeselskaper, både for skattemyndighetene og skattyterne. Les NORSKOGs høringsuttalelse til Finansdepartementet her.

Formuesskatt på dagsorden

7. august 2014
"Også uten formuesskatt vil nordmenn kunne glede seg over å leve i et av landene i den rike verden med aller minst økonomiske forskjeller." (leder i DN). Skattealliansen har nok en gang satt formuesskatten på den politiske dagsorden. Se våre videoklipp her.

Regjeringen fjerner ikke gevinstbeskatningen nå

8. oktober 2014
Det er lite nytt for skognæringen i årets statsbudsjett. Ikke uventet vil regjeringen avvente rapporten fra Skog22 som skal legges frem ved nyttår. Som ventet reduseres formuesskatten, mens næringseiendom skal verdsettes høyere. Økt satsing på skogsbilveier er godt nytt.

Budsjettforhandlingene resulterte ikke i fritak for gevinstbeskatning

12. november 2014
"Det er bedre med en liten prosentsats av et stort volum, enn høy prosentsats av ingenting", sier Arne Rørå i NORSKOG, og viser til at fritak for gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendom ble prioritert bort i forhandlingene om statsbudsjettet.

Vellykket skatteforum på Litteraturhuset

10. desember 2014
NORSKOG gjennomførte tirsdag et svært vellykket Skogforum med tema skatt.

Forståelse av reglene for avbruddsligning

17. desember 2014
NORSKOG mener Skatteetatens fortolkningsuttalelse får uheldig tilbakevirkende kraft.

Mot en løsning for veilagene

15. januar 2015
NORSKOG sendte 9. januar 2015 et brev til Landbruks- og Matdepartementet (LMD) vedrørende behov for forenkling av regelverket knyttet til veisamarbeid. I et tilsvar til NORSKOG sier LMD at Skattedirektoratet ventelig gjør tiltak slik at veilag kan søke om å bli godtkjent som «skattefrie innretninger».

Scheelutvalget og skogbruket

4. februar 2015
Scheelutvalget la fram sine forslag til endringer i skattesystemet i Norge før jul. Med fokus på selskapsbeskatningen har utvalget sammenlignet det norske skattesystemet med andre land. Enkeltpersonforetakene og skogbruket har neppe vært diskutert i arbeidet.

Skatteetaten snur etter innsigelse fra NORSKOG

27. mars 2015
Skatteetaten endret for et år tilbake fortolkningen av regelverket rundt oppstart og avslutning av gjennomsnittsligning i skogbruket med tilbakevirkende kraft. Skattekonsekvensen av dette ville være betydelig og negativ for både selger og kjøper. Skatteetaten sa seg enig med NORSKOG og snudde i saken.

NORSKOGs innspill til Scheelutvalgets innstilling

7. april 2015
NORSKOG sendte forrige uke inn vårt tilsvar til høring "Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi". Scheelutvalget hadde et stort og omfattende mandat, så i vår høringsuttalelse gikk vi kun inn på de områdene som har direkte innvirkning på skogbruk som næring.

Innspill fra Alliansen for norsk, privat eierskap til høringen om «Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi»

10. april 2015
De 11 næringsorganisasjonene som inngår i Alliansen for norsk, privat eierskap er NHO, Virke, Norges Bondelag, Bedriftsforbundet, NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Norges Lastebileier-Forbund, NARF, Norges Rederiforbund, MEF og Norges Fiskarlag

NORSKOGs innspill vedr. revidert Nasjonalbudsjett 2015.

14. april 2015
NORSKOG ber i vårt innspill til Finansdepartementet om at gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendommer ut av familien oppheves. Evt. kan opphevelsen begrenses til en avgrenset periode for deretter å innføre kapitalbeskatning på gevinst ved salg.

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) – NORSKOGs kommentarer

12. mai 2015
Dagens fremlegg av RNB for 2015 hadde ingen saker av betydning for skogbruket. Dette var den første anledningen regjeringen hadde til å kvittere ut noen av utfordringene fra skognæringens strategiprosess Skog22, og vi er skuffet over at det ikke kom noe sier adm. direktør i NORSKOG, Arne Rørå.

Vil ha enkeltpersonforetakene på dagsorden

18. juni 2015
NORSKOG har sammen med seks andre organisasjoner sendt brev til Finansdepartementet med anmodning om å se på enkeltpersonforetakenes skatteposisjon.

Enkeltpersonforetakenes skatteposisjon i stortingsmelding om skattereform

22. september 2015
Før sommerferien sendte NORSKOG sammen med seks andre organisasjoner en anmodning til Finansdepartementet om å utrede den uheldige løpende beskatningen av enkeltpersonforetak. Dette for å legge til rette for gründervirksomhet, nyskaping og omstilling.

Blir det grønt skift av grønn skattesmell ?

7. oktober 2015
Statsbudsjettet er lagt frem av en regjering som i sin felles politiske erklæring lovet bonden et skatteverktøy som skulle gi bedret økonomi. Det vi ser fra skogbruket er imidlertid en serie skattegrep i retning av å beskatte alle næringer likt, og det gir samlet sett en netto kostnad.

Skatt for utvikling

21. oktober 2015
Skatten er et av de kraftigste forvaltningsverktøyene våre politikere har. Det blir bråk når noen må betale mer enn før, noe som er forståelig hvis hensikten med skatteskjerpelsen utelukkende er å skaffe inntekter til statskassen. Når målsettingen er å påvirke samfunn eller næring i en retning som samlet sett fører til økt effektivitet og produksjon er saken en annen.

Tilskudd og skogfond også for eiendommer utenfor næringsbegrepet

28. oktober 2015
NORSKOG har arbeidet for at skogeiendommer som foreslås unntatt fra næringsbegrepet fortsatt skal kunne bruke skogfond og være berettiget tilskudd. Dette er nå bekreftet fra regjeringen.

Skatt for utvikling – eller som begrensning?

28. oktober 2015
Regjeringens forslag om å redusere beskatningen av gevinst ved salg av landbrukseiendom ut av familien, og samtidig innføre beskatning av gevinst ved salg innen familien, har satt sinnene i kok i landbruket. Hvis man må velge mellom dagens system eller regjeringens forslag så velger NORSKOG regjeringens forslag. Dette har skapt debatt, men bakgrunnen for konklusjonen er behendig utelatt i media.

Skogbruk, gevinstbeskatning og virksomhetsbegrep

4. november 2015
Et tilnærmet samlet storting legger vekt på skogens betydning for framtidens bioøkonomi. NORSKOG mener nå skatteverktøyet må tas i bruk for å sikre jevn og høy råstoff-forsyning fra norske skoger. Det regjeringsoppnevnte utvalget SKOG22 la i januar fram en samlet innstilling fra et ekspertpanel som omfattet hele verdikjeden. Utvalget mente det var fullt mulig å firedoble dagens verdiskaping fra verdikjeden.

Skatt for utvikling eller avvikling?

17. november 2015
Det har vært skrevet mye om NORSKOGs synspunkt ift. regjeringens forslag om gevinstbeskatning ved salg av eiendom til familie. Hvis man må velge mellom dagens system eller Regjeringens forslag så velger NORSKOG det siste. Dette har skapt debatt, men bakgrunnen for valget, og nyansene bak konklusjonen, er behendig utelatt.

Grønn Skattekommisjon – klimafaglig til stryk!

9. desember 2015
Skog-22 mener skognæringen kan firedoble dagens verdiskaping, forutsatt de rette tiltakene. Dette vil komme godt med i en ønsket tilpasning til bioøkonomien i Norge, men nå møter utviklingen uventet motstand fra Grønn Skattekommisjon. Kommisjonen la onsdag frem sin innstilling der de gikk til frontalangrep på viktige forutsetninger for en ønsket utvikling av skognæringen.

NORSKOGs innspill til forslaget til ny skattereform – Bedre Skatt

17. desember 2015
Finanskomiteen holdt tirsdag høring om forslaget til ny skattereform. Under kan du lese NORSKOGs innspill i sin helhet.

Formuesskatten svekker hele bredden av Bedrifts-Norge

5. februar 2016
Dagens formuesskatt svekker investerings- og omstillingsevnen til norsk økonomi. Spesielt går dette ut over mindre bedrifter som ikke har tilgang til utenlandsk egenkapital. Kun 1 av 20 bedrifter har over 20 ansatte.

Sterk kritikk av Grønn skattekommisjon fra Statskog, Skogeierforbundet og NORSKOG

5. februar 2016
I et brev til Stortinget påpeker de tre organisasjonene at Grønn skattekommisjon ikke har skjønt hvor viktig det er for klimaet å kunne mobilisere mer fornybart råstoff fra skogen. I stedet for å foreslå tiltak som øker skogproduksjonen og uttaket av trevirke fra norske skoger, foreslår de det motsatte.

Den nye virksomhetsgrensen for skogbruk

12. februar 2016
I Statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt at de minste skogeiendommene skulle få en flat kapitalbeskatning.Retningslinjene for hvordan dette skal håndteres i praksis blir fastsatt av Skattedirektoratet. NORSKOG har sendt inn forslag til hvordan vi mener at dette kan håndteres slik at skogeiere, tømmermeglere og regnskapsførere på en enkel måte kan finne ut av om skogeieren er over eller under virksomhetsgrensen.

Finansdepartementet vurderer overgangsordning

17. februar 2016
Finansdepartementet vurderer å åpne for overgangsordning for de skogbrukere som faller ut av gjennomsnittsligningen ved ny virksomhetsvurdering. Dette er vi svært fornøyd med, sier Benthe E. Løvenskiold. NORSKOG har jobbet med dette helt siden Statsbudsjettet kom.

Ta næringslivet på alvor

29. februar 2016
Norsk økonomi er inne i en krevende omstillingsperiode. Et samlet norsk næringsliv forteller at formuesskatten på driftsmidler, aksjer og annen arbeidende kapital begrenser investeringer i de bedriftene vi skal leve av i fremtiden.

Skog som virksomhet – retningslinjene har kommet!

2. mars 2016
I dag kom reglene fra Skattedirektoratet som definerer hvilke skogeiendommer som omfattes av virksomhetsbegrepet. NORSKOG har fått medhold i de fleste av sine kjernepunkter. - Jeg er fornøyd med at begrepene som brukes for verdsetting av skogformue legges til grunn for nyttbar tilvekst, sier Benthe Løvenskiold i NORSKOG.

Formuesskatten på investeringer i bedrifter bør fjernes

2. mars 2016
Det vil trygge og skape arbeidsplasser. NORSKOG er 1 av 11 organisasjoner som er med i Alliansen for norsk privat eierskap. Alliansen arbeider med å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital.

Finansdepartementet vil erstatte gjennomsnittsligningen med tømmerkonto

4. mars 2016
I dag kom Finansdepartementets forslag til landbruksbeskatning. Her foreslås gjennomsnittsligningen avviklet og en taps/vinnings-konto opprettet under navnet «tømmerkonto». Om dette er en forenkling er NORSKOG tvilende til og opprettholder ønsket om kapitalskatt på skoginntekt.

Viktig! Nye skogeiere – gjennomsnittsligning.

9. mars 2016
Nye skogeiere som ennå ikke har gått inn i gjennomsnittsligningen, bør ta en ekstra «regnerunde» før de leverer selvangivelsen for 2015.

Notat fra NORSKOG til Finanskomiteen i f.b.m. Statsbudsjettet 2017

19. oktober 2016
Forslaget om å erstatte dagens gjennomsnittsligning med «Tømmerkonto»

NORSKOG på høring i Finanskomiteèn

23. mai 2017
Revidert Nasjonalbudsjett 2017 setter fingeren på oljenæringen, som det ømmeste punktet i norsk økonomi. Regjeringen […]

Formuesskatten på arbeidende kapital svekker jobbskaping

9. juni 2017
Når jobbskaping er politikernes prioritet nummer én, hvorfor fortsetter vi da å skattlegge arbeidende kapital […]

Fiksjon og fakta om skatt

12. juni 2017
Norge er et av verdens rikeste og likeste land. Likevel bør vi diskutere ulikhet. Globale […]

Skogeiendommer under virksomhetsgrensen slipper mva-registrering fra 2018!

12. oktober 2017
Finansdepartementet har igjen lyttet til skognæringen og følger opp våre ønsker. De minste skogeierne som fra 2016 kom under virksomhetsgrensen, fikk da flat kapitalskatt på sitt skogbruksresultat. Nå følges dette opp med at disse også slipper mva-registering. Dette vil bidra til en stor forenkling for både myndigheter og skogeiere, og ikke minst bidra til økt avvirkning fra disse eiendommene. De fleste partiene har i sine program skrevet at de ønsker økt avvirkning, dette er et viktig og riktig skritt i den retningen. Nå kan disse skogeierne drive og avvirke skogen ut fra forstlige hensyn og ikke ut fra en mva-grense.

Skattefritak ved vern etter Markaloven!

12. oktober 2017
I Statsbudsjettet forslås det at skattefritaket ved vern etter naturmangfoldloven utvides til også å gjelde ved vern etter Markaloven. Dette er en helt nødvendig konsekvens ut fra de prinsipper som skal gjelde for vern. Endringen viser at myndighetene har stor vilje til å rette opp i utilsiktede feil. NORSKOG mener det er helt avgjørende og svært konfliktdempende at alle båndlagte arealer skal kompenseres fullt ut.

Produksjonsutstyr skal som hovedregel ikke ilegges eiendomsskatt

12. oktober 2017
Verdikjeden skog- og tre har i lengre tid arbeidet for at produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal kunne ilegges eiendomsskatt. Dette har vært svært belastende for mye av skogindustrien i tillegg til andre utfordringer.

Formuesskatten

12. oktober 2017
Regjeringen foreslår kun å øke verdsettelsesrabatten med 10 prosentpoeng, til 20 prosent på arbeidene kapital. Dette er mindre enn vi hadde håpet på, men i tråd med skatteforliket fra 2016. Provenyet av disse 10 prosentpoengene skal være rundt 700 mill. kroner. All reduksjon av denne formuesskatten i forrige stortingsperiode ble "spist opp" av verdistigning, slik at inflasjonsjustert var formuesskatten uendret over 4-årsperioden. En takt med reduksjon på 10 prosentpoeng/700 mill. kroner per år i denne perioden kan da raskt resultere i det samme, målt mot betalt formuesskatt. Hva gjelder bunnfradraget foreslås det videreført nominelt.

Regjeringen leverer til skogbruket!

13. oktober 2017
En lang rekke offentlige arbeider underbygger at skog kan fylle deler av tomrommet etter oljen. Men det forutsetter en riktig mix av virkemidler i verdikjeden som helhet, like fra FoU- miljøene, via produksjonen og til forbrukeren.

Alliansen for norsk, privat eierskap på høring i Finanskomiteèn

23. oktober 2017
Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles. Alliansen for norsk, privat eierskap ble dannet i 2008 av hele bredden av norsk næringsliv utenom finansbransjen for å arbeide for at formuesskatt på næringsrelatert, arbeidende kapital ble avviklet.

NORSKOG på høring i finanskomiteèn

25. oktober 2017
SKOGBRUK – en strategisk næring for Norge!

Kompromissforslag om maskinskatten: Forenkling og forutsigbarhet

10. november 2017
Regelverket for maskinskatten er ikke uforutsigbart, skriver KrFs stortingsrepresentant Torhild Bransdal i Dagen 7. november. Men det er ikke slik bedriftene opplever det.

Skattelettelser med betydning for skogbruket. Lavere sats på alm.inntekt, redusert formuesskatt og fjerning av maskinskatten.

23. november 2017
Alle disse skattelettelsene er saker NORSKOG har jobbet med i mange år, og som alle vil ha betydning for skognæringen. NORSKOG er derfor glade for at de borgerlige partiene nå har kommet til enighet om dette.

Svak krone – et krisesymptom. Den svake kronekursen forteller oss at Norge ikke er attraktivt å investere i for tiden. Det bør vi gjøre noe med.

29. november 2017
På kort sikt kan sentralbanker påvirke valutakursen for å stimulere økonomien. At kronekursen er svak nå, hjelper omstillingen av norsk økonomi bort fra oljeavhengighet. Men, over tid vil valutakursen reflektere hvor sterk et lands økonomi er.

Alliansen for norsk, privat eierskap med innspill til Regjeringsplattformen.

15. desember 2017
NORSKOG er en av 11 organisasjoner som deltar i denne Alliansen.

Bedre vilkår for selvstendig næringsdrivende!

31. januar 2018
Ryggraden i norsk næringsliv er småbedriftene. Dette er virksomheter ofte bestående av eieren alene, som selger sin egen kunnskap, varer eller tjenester. De personlig eide foretakene representerer rundt 200.000 arbeidsplasser og er ofte starten på vekstbedrifter.

Skogbruk og avgiftsmessig virksomhetsbegrep

7. februar 2018
Skatteetaten har kommet med et brev for å klargjøre forholdene rundt merverdiavgift knyttet til de minste skogeierne som kommer under virksomhetsgrensen.

Kapitaltilgangsutvalget foreslår å avvikle formuesskatten!

1. mars 2018
Utvalget ser flere problematiske sider ved formuesskatten fra et kapitaltilgangsperspektiv.

Kjetting-Jan har inngått storkontrakt

2. mars 2018
Husker du Kjetting-Jan som måtte betale formuesskatt av kjettinglageret hans? Nå har han solgt kjetting til Mexico og kan komme til å tjene gode penger på dett

Skatteprosjektet er ferdig, – rapporten er klar!

6. mars 2018
NORSKOG har sammen med Statskog og Skogeierfobundet gjennomført et tre-årig skatteprosjekt for å se nærmere på de ulike beskatningsformene for skogbruket.

Innspill til Regjeringskonferansen, – Alliansen for norsk, privat eierskap

7. mars 2018
Alliansen oppfordrer Regjeringen til å avvikle formuesskatten på arbeidende kapital i løpet av inneværende stortingsperiode. En gradvis avvikling krever at verdsettingsrabatten for aksjer og driftsmidler økes til opp mot 50 prosent i 2019.

Skattemeldingen for 2017 har kommet

4. april 2018
2017 er første året hvor skogeierne skal levere inn næringsoppgave med Tømmerkonto. Det er da viktig å få beregnet korrekt inngangsverdi på denne slik som beskrevet i overgangsregelen der de fire siste år er av betydning.

RF-1016 Formue av skogeiendom 2017 , – HUSK 10%-rabatten

4. april 2018
Ved beregningen av formuesverdien (punkt IV) er det innført en verdsettingsrabatt på 10 %. Når skogeiendommen eies av en personlig skattepliktig skal 90 % av verdien overføres til skattemeldingen. Selskaper som eier skog fører 100 % av verdien i selskapsmeldingen.

Skogbruket har 63 000 kroner i gjennomsnittlig driftsresultat

20. april 2018
I alt 15 200 personlige skogeiere hadde positivt driftsresultat i skogbruksvirksomheten i 2016. I gjennomsnitt var driftsresultatet 63 000 kroner.

Skattytere som har over- eller underheng fra tidligere virksomhet skal føre det rett i skattemeldingen.

23. april 2018
Reglene for avvikling av gjennomsnittsfastsetting av skogbruksinntekt som er beskrevet nedenfor, gjelder for skogbruksaktivitet som tidligere har vært behandlet som virksomhet, men hvor aktiviteten i 2016 ikke lenger klassifiseres som virksomhet.

Oppløsning av deltakerlignede selskap uten realisasjonsbeskatning

9. mai 2018
Norges Bondelag og NORSKOG har sendt et felles brev til Finansdepartementet om Oppløsning av deltakerlignede selskap uten realisasjonsbeskatning. Vår erfaring er at den høye skattebelastningen ved oppløsning er til hinder for at disse eiendommene selges eller blir overdratt til en av eierne, noe som i mange tilfeller er ønskelig.

Privat norsk eierskap må ikke diskrimineres

6. juni 2018
Utenlandske eiere er bra for Norge, men samtidig må ikke privat norsk eierskap diskrimineres med formuesskatt på arbeidende kapital, skriver NHOs visepresident Inger-Marie Sperre.

Skogbeskatning som virkemiddel

13. juni 2018
Rapporten dokumenterer arbeid gjennomført i prosjektet "Skogbeskatning som virkemiddel".

Kapitaltilgangsutvalget – høringssvar fra NORSKOG

28. juni 2018
Det er positivt at Kapitaltilgangsutvalget er klar på at teorien om at kapitalmarkedet er perfekt, ikke stemmer med virkeligheten.

Formueskatten – er det skattesatsen som er problemet?

2. oktober 2018
Neste mandag, 8. oktober, legges regjeringspartiene frem statsbudsjettet. I forbindelse med dette kommer det ofte alternative budsjetter fra de øvrige partiene. Og der ønsker mange å øke formueskatten.

Rasjonell eiendomsstruktur gir aktivt skogbruk!

5. oktober 2018
Hogsten i Norge skal økes. Potensialet er anslått til 15 millioner m3 årlig, mens dagens nivå er ca. 12 millioner m3. Gjennomsnittseiendommen i norsk skogbruk er på ca. 500 daa, ofte arrondert i spredte teiger, noe som gir grunnlag for en årsinntekt på om lag 20.000 kroner.

Skatt, verdiskaping og fordeling!

8. oktober 2018
Nationens kommentator Kato Nykvist skriver om formuesskatt og fordeling den 25. september. Han burde også tatt med de næringsdrivende.

NORSKOG på høring i Finanskomitéen

15. oktober 2018
Vi ser at skogen nevnes som et viktig satsingsfelt i mange departementer. Det viser at skogen er i ferd med å få den plassen den fortjener, som en grønn oppfølger i oljeøkonomien.

Kristin Clemet om «Den begredelige historien om formuesskatten»

8. januar 2019
Forhandlingene om å danne en utvidet sentrum/høyre-regjering er i gang. Lykkes det, vil vi få en borgerlig flertallsregjering for første gang på 35 år.

Reduksjon av formuesskatt på arbeidende kapital i statsbudsjettet for 2020

1. mars 2019
Alliansen mener det er svært viktig å få til en større reduksjon av formuesskatten på arbeidende kapital i statsbudsjettet for 2020. Vi mener det er rom for å redusere verdsettelsen av aksjer og driftsmidler til 35 prosent i 2020, med sikte på ytterligere reduksjon i 2021.

Ny skogkulturkalkulator for prioritering av investeringer

13. mars 2019
NORSKOG og SKOGKURS har i et samarbeidsprosjekt utarbeidet en skogkulturkalkulator som et hjelpemiddel i lønnsomhetsberegningen av ulike skogkulturtiltak.

Skatt og samfunnsbidrag

4. april 2019
Denne rapporten fra Mathilde Fasting, CIVITA, gir ny kunnskap om beskatningen av næringsvirksomhet og norske eiere.

Sjekk formuesverdiene i skattemeldingen!

9. april 2019
Formuesverdien av skog beregnes etter sjablongen i skjemaet RF 1016. I 2018 gis det en rabatt på 20 % på denne beregnede formuesverdien (såkalt «verdsettingsrabatt»). I 2017 var rabatten 10 %.

Utredning om merverdiavgift avgitt

3. juni 2019
Hammer Madsen-utvalget som har avgitt sin utredning (NOU 2019:11), har ikke overraskende kommet til at man ser store fordeler i å ha samme moms-sats på alle varer og tjenester. Gitt utvalgets mandat og sammensetning, synes NORSKOG dette var en opplagt konklusjon.

Endringer i Skattefunnsordningen

31. juli 2019
NORSKOG mener først og fremst at ordningen fremover også må støtte utviklingsarbeid som skal finne løsninger på skognæringens felles utfordringer, som å styrke effektiviteten i råvareleddet.

«Mangel på empiri om formuesskatten»

5. august 2019
Siste ukene har Dagens Næringsliv publisert flere innlegg om formuesskatten. Civita mener de i liten grad er basert på empirisk forskning.

Myten om nullskattyterne

26. august 2019
Det strider mot økonomiske realiteter å begrunne formuesskatten med «nullskattyterne».

Høringsinnspill fra NORSKOG til – Enklere merverdiavgift med én sats

28. august 2019
Av konkrete merknader vil NORSKOG kun kommentere på de felt som har direkte betydning for våre medlemmer.

Statsbudsjettet 2020: Rekordhøy formuesskatt på arbeidene kapital

7. oktober 2019
Det er overraskende og skuffende at rabatten på formuesskatt på arbeidene kapital ikke foreslås økt i 2020.

Å endre grunnrenteskatten vil utradere småkraftbransjen

3. desember 2019
Sanderud-utvalget foreslår å senke innslagspunktet for grunnrenteskatt. Dette vil ramme småkraftbransjen spesielt hardt noe som kan medføre en dramatisk nedgang i produksjon av fornybar energi – stikk i strid med hva alle partier ønsker. I disse «klima-tider» vil dette være et stort tilbakeskritt.

Førjulsgave fra Regjeringen – Endrer ikke skatten for småkraftverk

20. desember 2019
Høyre, Frp, Venstre og Krf avlyser kraftskatteutvalgets forslag om å redusere innslagspunkt for grunnrenteskatt på småkraftverkene. 

Har aldri betalt mer formuesskatt enn nå

14. januar 2020
At skattebelastningen har økt, skyldes at verdien på selskapene har økt og det lave rentenivået. For mange er det papirverdier. Det gir økt skatt, men ikke nødvendigvis økte inntekter.

Kapitalbeskattet skogeier skal ha skattefordel på merverdiavgift som dekkes med skogfond

15. mars 2020
Den nyeste Skatte-ABC slår fast at skogeiere som ikke er merverdiavgiftspliktige, såkalte kapitalskogeiere, har rett på bruk av skogfond med skattefordel også på merverdiavgiftsdelen av kostnaden!

100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter

17. mars 2020
Regjeringen vil foreslå to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

Sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende

17. mars 2020
Mange i landbruket opplever i disse dager at oppdrag avlyses på grunn av situasjonen knyttet til spredning av koronaviruset. Dette er særlig for de som har virksomhet knyttet opp mot en eller annen form for reiseliv.

Revidert nasjonalbudsjett 2020 med flere gode saker for skogbruket

12. mai 2020
Det bekreftes i dag de 50 mill. som skal brukes for å holde hjulene i gang i skogbruket.

Jeg har store udekkede investeringer på skogfondskonto og får kanskje ikke avvirket i 2020. Hva gjør jeg?

19. mai 2020
Dette spesielle corona-året har ført til at mange problemstillinger dukker opp som ellers ikke er så vanlige.

Lav moms ved utleie i turistvirksomhet

19. mai 2020
Den reduserte satsen gjelder fra 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020.

Styrker det private eierskapet

29. mai 2020
Når regjeringen i dag reduserer skatten på arbeidende kapital, viser de at de forstår behovet for å beholde kapital i de private bedriftene. De pengene kan brukes til å bevare arbeidsplasser.

NY RAPPORT: Formueskatten svekker hverdagsnæringslivet

8. oktober 2020
Formueskatten truer små og mellomstore bedrifters eksistensgrunnlag og svekker deres evne til å investere for vekst og skape nye arbeidsplasser. Det er konklusjonen i en fersk rapport som SMB Norge presenterer onsdag. NORSKOG deltok da dette viktige temaet ble debbatert.

Norskeide bedrifter er avhengige av å beholde egenkapital

8. oktober 2020
NORSKOG har sammen med 10 andre næringsorganisasjoner skrevet en kronikk om å styrke norskeide bedrifters likviditet og evne til å omstille seg i en krevende tid.

Statsbudsjettet 2021: Regjeringen vil senke formueskatten ved å øke rabatten på verdien av arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent

8. oktober 2020
Formuesskatten på investeringer i bedrifter bør fjernes - det vil trygge og skape arbeidsplasser.

Budsjettforhandlingene er i gang

15. november 2020
Budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og Frp er i gang. Frp har prioritert arbeidende kapital denne gangen og har lagt inn verdsettelsesrabatt på 10 prosentpoeng (utover regjeringens forslag om 55 pst rabatt) på aksjer og driftsmidler.

Hva opposisjonens alternative budsjetter betyr for norske private bedrifter 

2. februar 2021
Alle de rødgrønne partiene foreslår økninger i formuesskatten. Noen av dem foreslår også arveavgift, skjerpet utbytteskatt og skjerpet selskapsskatt. Dette vil få konsekvenser for norske bedrifter, deres ansatte og deres eiere.

Kontoutskrift skogfond for 2020 produseres på nytt

10. februar 2021
Landbruksdirektoratet har fått noen spørsmål, henvendelser og tilbakemeldinger på at henvisningene til næringsoppgave mm var tatt ut av årets ‘Kontoutskrift skogfond’ til skogeier.

Skogkurs med nytt hjelpemiddel til skogfond

22. februar 2021
Snart skal skattemeldingen leveres. Både du som driver skog som virksomhet og du som er såkalt kapitalskogeier må rapportere slik at dere får med skattefordelen på skogfond i 2020.

Flere oppkjøp vil følge – formuesskatten gir utlendinger et fortrinn

8. mars 2021
Torsdag: Svensker legger inn bud på Bank Norwegian. Fredag: Hydro selger valseverkene sine til amerikanere. Og slik kommer det til å fortsette om vi ikke fjerner den særnorske formuesskatten.

Alliansen for norsk privat eierskap ber regjeringen la norskeide bedrifter beholde egenkapital

15. april 2021
Alliansen for norsk privat eierskap ber regjeringen om å fjerne formuesskatt på arbeidene kapital for å sikre bedrifters evne til å overleve, og å omstille seg i tiden etter krisen.

NORSKOG-webinar om skatt 20.april

17. april 2021
Vi rydder i skattejungelen! Både nye og mer erfarne skogeiere er velkomne!

Utbytteforbud og økt formuesskatt vil skape problemer for bedriftseiere

23. juni 2021
Mens Ap-leder Jonas Gahr Støre kan trekke penger rett fra banken, er mange norske bedriftseiere avhengig av å ta utbytte kun for å betale formuesskatten.

Avståelse om grunn til utbygging mv. og forholdet til skogfond

26. juli 2021
Når en skogeier avstår grunn til Staten Vegvesen, Bane Nor, en kommune eller hva som helst, kommer spørsmålet ofte hvordan man skal håndtere innbetaling av skogfond. Mange har syntes dette spørsmålet er vanskelig, og det har vært usikkerhet. Men er det egentlig vanskelig?

Ap mangler tiltro til private skogeiere

6. oktober 2021
Nils Kristen Sandtrøen argumenterer for å stanse salg av Statskog sine eiendommer, og sier de vil satse på Statskog som et verktøy for næringsutvikling. Med dette argumenterer han mot private, norske skogeiere.

ABC i formaljuss om eiendomsskatt under kraftlinjer

6. januar 2022
I en nylig avsagt dom i Borgarting lagmannsrett kommer retten til at grunneier, ikke linjeeier, er rett debitor for eiendomsskatten som hefter på grunnen under kraftlinjene. Kristine Jacobsen, jurist hos NORSKOG, forklarer sakens bakgrunn, domsinnholdets potensielle konsekvenser, og hvordan grunneiere kan beskytte seg.

Grunneierne må betale eiendomsskatt for grunn under kraftlinjer

4. mai 2022
Nå kan grunneiere bli tvunget til å betale eiendomsskatten for grunnen under Statnetts kraftlinjer. Ingenting er jo som kjent som at et verdifullt areal uten skatt blir til et verdiløst areal med skatt.

Regjeringen varsler lovendring – grunneiere slipper eiendomsskatt for grunn under kraftlinjer

6. mai 2022
NORSKOG er glad for at politikerne tidlig tar fatt i denne problemstillingen tidlig.

Lovendringsforslag treffer feil: Kan ha utilsiktede konsekvenser for landbrukseiendommer

20. juli 2022
Vi er spesielt bekymret for konsekvensene for landbrukseiendommer, og utleie av eiendom.

Åpnet for påmelding til skattewebinar

6. mars 2023
NORSKOG har nå åpnet for påmelding til webinaret: Skatteendringer i sikte?    Tidspunkt: 13. mars […]