Medlemsmøte om reindrift, eiendomsrett og skogbruk/utmark 
14. november 2023
Rapport fra NIBIO: Registrering av barkebillebestander
28. november 2023

Sak om kapitaliseringsrente ved ekspropriasjon er henvist til Høyesterett

Mandag 21. november ble en sak om valg av kapitaliseringsrente ved ekspropriasjon henvist til behandling i Høyesterett. NORSKOG har erklært partshjelp, og skal representeres av DSAs advokat Peder Landfald.

 

Hvor stor avkastning kan man forvente at grunneier får når erstatningen skal reinvesteres? Dette spørsmålet har avgjørende betydning for hvor mye erstatning grunneier får utbetalt ved ekspropriasjon. Litt forenklet kan man si at lavere rente gir grunneier høyere erstatning, skriver DSA på sine nettsider. 

 

 

I denne saken har grunneier anket Frostating lagmannsretts overskjønn vedrørende kapitaliseringsrentesats ved fastsettelse av ekspropriasjonserstatning for avståelse av dyrka mark.  

 

Sprikende praksis

 

Kapitaliseringsrenten for personskader har krøpet sakte nedover de siste årene. Først fra fem til fire prosent, ved avgjørelsen Rt. 2014 side 1203, og nylig til 2,5 prosent ved forskrift 26. august 2022. I rettspraksis har utgangspunktet vært at samme kapitaliseringsrentefot er blitt benyttet ved avståelse av landbruksarealer. Når kapitaliseringsrenten er på vei nedover for personskader, så reiser det problemstillingen om grunneiere i ekspropriasjonssaker har rett på det samme.

 

I skjønnsrettene har praksis vært sprikende.  Høyesterett har nå henvist spørsmålet til behandling i sak som gjelder ekspropriasjon av landbruksarealer.