Stopper ikke ulvejakta
5. januar 2018
Pøbler og villmenn
8. januar 2018

NORSKOG er svært fornøyd med kjennelsen fra Oslo tingrett i dag i «ulvesaken».

NORSKOG vil understreke at vi absolutt ikke er fornøyd med omfanget av KLD sin beslutning om felling av ulv eller at det kun skal felles ulv utenfor ulvesona. Stortinget vedtok et bestandsmål for ulv på 4-6 familiegrupper, hvorav minst 3 helnorske, og hvor grenseflokker teller som en halv. Det er nå dokumentert 7 helnorske ynglende familiegrupper og 6 ynglende grenseflokker av ulv, noe som gir 10 familiegrupper når grenseflokkene telles som halve flokker. KLD har kun åpnet for felling av to familiegrupper og disse har det alt vesentlige av sitt revir utenfor ulvesona. Selv med det vedtatte uttaket så vil bestanden være langt større enn den øvre grensa Stortinget har satt for ulvebestanden. Senest for to dager siden kom det opplysninger om et mulig nytt revir i Engerdal som tidligere ikke har vært kjent. KLD har med sitt vedtak overprøvd vedtaket som rovviltnemdene i Akershus og Hedmark fattet om å felle Slettåsflokken og begrunnelsen for ikke å felle denne flokken er behovet for differensiert forvaltning utenfor og innenfor ulvesona. KLD setter med andre ord prinsippet om differensiert forvaltning høyere enn Stortingets vedtatte bestandsmål. KLDs vedtak tilsier også at ulvesona skal være et ulvereservat. NORSKOG mener at KLDs vedtak er i direkte konflikt med Stortingets vedtak ved behandlingen av ulvemeldingen. Vi vil oppleve ukontrollert vekst i ulvebestanden så lenge det ikke åpnes for jakt innenfor sona sier administrerende direktør i NORSKOG, Arne Rørå.

Når hovedsaken kommer opp for retten så må vi få en grundig behandling av ulveforvaltningen slik at Stortingets vedtak og distriktsbefolkningens forventning kan følges opp i praksis. Nå må vi også få oppdatert og korrekt informasjons om størrelsen på ulvebestanden. Det er ikke tvil om at den faktiske ulvebestanden i Norge er høyere enn hva som opplyses basert på dagens registreringsmetodikk. Når kartet ikke stemmer med terrenget så er det sjelden at det er terrenget som er feil uttaler Arne Rørå.

Kjennelsen kan leses på linken under: