Skogsbilveger kan tilpasses endret klima
3. april 2014
INON og skogsveier
2. mai 2014

Innspill til Stortinget om oppfyllelse av rovviltforliket

NORSKOG, Norsk Skogeierforbund, Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag og Utmarkskommunenens Sammenslutning sendte denne uken et innspill til Stortingets Energi og Miljøkomité.

Brevet var et innspill i forbindelse med komiteens behandling av et representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Janne Sjelmo Nordås og Geir Pollestad, om tiltak for å oppfylle rovdyrforliket. Organisasjonene er enige i forslaget, men har kommet med utfyllende kommentarer til en del av punktene.

 

Les hele innspillet her