Høyre utfordrer klimaministeren om LULUCF
18. januar 2023
NORSKOG erklærer partshjelp i prinsipiell sak om eiendomsrett og mineralutvinning
24. januar 2023

Rettskraftig dom i sak om ekspropriasjonserstatning for skog

Eidsivating lagmannsrett avsa i desember dom om kapitaliseringsrenten for skog.

Dommen ble avsagt 5. desember, i Eidsivating lagmannsrett, og NORSKOG har tidligere omtalt dommen. Saken omhandlet ekspropriasjonserstatning i forbindelse med utbygging av Riksvei 3 i Elverum. Rentespørsmålet ble sentralt i denne saken som en følge av at renten for beregning av personskadeerstatning i oktober i fjor ble forskriftsfestet til 2,5 %.

 

Grunneiers advokat i saken, Peder Landfald fra Dæhlin Sand Advokatfirma, uttalte at «Retten la til grunn at det som hovedregel skal benyttes en kapitaliseringsrente på 2,5% når løpende inntekter fra skogbruket skal omregnes til en engangserstatning. I sin begrunnelse legger lagmannsretten blant annet vekt på at det nylig er forskriftsbestemt at det skal benyttes en rente på 2,5 % i saker om personskadeerstatning.»

 

I den konkrete saken ble renten fastsatt til 3 % med bakgrunn i den såkalte tilpasningsplikten. Men både flertall og mindretall var enig i at avkastningskravet til skogbruket måtte settes til 2,5 %.

 

NORSKOG har forståelse for tilpasningspliktens eksistens begrunnet i hva som de facto er full erstatning etter Grunnloven. NORSKOG mener likevel tidligere rettspraksis har koblet ekspropriasjonserstatningen så tett opp mot personskade at renten bør følge renten for personskade på like vilkår, altså uten tilpasningsplikt.

 

Subsidiært mener NORSKOG at det ved ekspropriasjon av skog må forventes at en aktiv skogeier reinvesterer i skog og at det følgelig ikke skal legges til noen tilpasningsplikt utover dette. Dette underbygges av Peder Landfald, som uttaler til oss: «Hva med skogeieren som driver næringsutleie? Skal han ha en tilpasningsplikt som medfører 8-10% kapitaliseringsrente? Åpenbart ikke.»

 

Dersom erstatning av bortfalte rettigheter i næringer med lav avkastning skal måtte underkaste seg dette prinsippet, vil man skyve reinvesteringer etter ekspropriasjon bort fra aktuell næring. Dette kan ikke være hensiktsmessig for næringer med allerede lave avkastninger.

 

NORSKOG mener etter dette at det er klart at det for alle saker knyttet til ekspropriasjon av skog, skal beregnes erstatning med utgangspunkt i en kapitaliseringsrente på 2,5 %.